Sastanak sa koordinatorima za reformu javne uprave

28/02/2011

Gđa. Semiha Borovac, koordinator za reformu javne uprave u BiH održat će sastanak sa gđom. Stojankom Ćulibrk, koordinatorom za reformu javne uprave u Republici Srpskoj, gdinom. Branom Jovičićem, koordinatorom za reformu javne uprave Brčko distrikta BiH te gđom. Edinom Zukić, pomoćnikom sekretara Vlade FBiH u Sektoru za pripremu sjednica Vlade i radnih tijela Vlade i […]

Usaglašeni tekst revidiranog Akcionog plana 1 uskoro pred vladama

28/02/2011

Tekst revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave  usaglašen je danas na sastanku državne koordinatorice za reformu javne uprave sa koordinatorima za reformu javne uprave Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH održanom u Brčkom, te će uskoro biti upućen vladama u BiH na usvajanje. Revidiranim Akcionim planom 1, odnosno novim mjerama i […]

Sastanak Nadzornog tima za za oblast Institucionalna komunikacija

25/02/2011

Sastanak Nadzornog tima za za oblast Institucionalna komunikacija, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a 2. Izbor predsjedavajućeg NT-a za naredno tromjesečje 3. Plan rada NT-a za 2011.godinu 4. Razmatranje projektnog zadatka "Publikovanje informativnog materijala Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH, Vlade RS i Vlade Brčko distrikta BiH" 5. Informacija o godišnjem […]

Usvojena komunikaciona strategija Vlade Brčko distrikta

25/02/2011

Strategija komunikacija Vlade Brčko distrikta je usvojena na 88. sjednici Vlade kao i o Akcioni plan za realizaciju ove strategije za 2011. godinu. Strategija predstavlja strateški dokument kojim se definiraju kratkoročni i srednjoročni komunikacioni ciljevi, ciljne skupine, komunikacioni kanali, osnovne poruke te analiza učinaka. Strategijom komunikacija također je definirana i uloga Sektora za odnose sa […]

Sastanak Nadzornog tima za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima

15/02/2011

Sastanak Nadzornog tima za za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje dnevnog reda sastanka 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima    3. Informacija o  realizovanim i planiranim aktivnostima na implementaciji projekta „Razvoj sistema za  upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH“ (uz učešće […]

Održan sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju

15/02/2011

Zajednički sastanak Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju i Implementacionog tima za projekat „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I“ je održan 08. februara 2011. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu. Sastanku su prisustvovali gđa. Semiha Borovac, koordinator za reformu javne […]

Održana sjednica Fiskalnog vijeća BiH

09/02/2011

Fiskalno vijeće BiH održalo je danas u Sarajevu sjednicu na kojoj je raspravljano o Globalnom okviru fiskalnog bilansa i politika u BiH za period 2011-2013 i budžetima za 2011. godinu. Zaključeno je da će ministri finansija nastaviti razgovore kako bi se došlo do općeprihvatljivog rješenja, o kojem će biti raspravljano na narednoj sjednici Fiskalnog vijeća […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts