Ime i prezime:  prof. dr Ferid Otajagićkoordinator

Telefon:  +387 33 565 790

E-mail: Ferid.Otajagic@parco.gov.ba

Datum i mjesto rođenja: 03.04.1959.

Obrazovanje:

Srednja škola: 1981. – Gimnazija

Fakultet: 1985. – Diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu, kao redovan student

2001. – Odbrana magistarskog rada na temu „ Javna subjektivna prava u složenim državama“ na Pravnom fakultetu u Sarajevu

 26.04.2005. – Odbrana doktorske disertacije na temu „Državna javna subjektivna prava s posebnim osvrtom na unutrašnja prava države“, Pravni fakultet Sarajevo.

07.09.2006. Zvanje doc.dr. na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Zenici iz naučne oblasti „Državno i međunarodno javno pravo“

07.09.2011. – Zvanje vanrednog profesora stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici.

07.09.2017. – Zvanje redovnog profesora stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku.

24.05.2023. – Zvanje akademika stekao prijemom u Bošnjačku akademiju nauka i umjetnosti

Poznavanje stranih jezika: francuski (B1/2), ruski (A 1/2)

 

Bibliografija:

Knjige:
1.      „Državna javna subjektivna prava s posebnim osvrtom na unutrašnja prava države“, 2005. godine

2.      „Javna subjektivna prava u složenim državama“, 2005. godine

3.      „Priručnik za obuku sudija za prekršaje“, 2006. godine.

4.      „Jurisdikciona zaštita javnih i privatnih subjektivnih prava“, 2007. godine

5.      „Pravna država, porezi, prekršaji“ 2008. godine,

6.      „Država i demokratija“ 2017. godine

7.      „Javna subjektivna prava i dužnosti“, 2017. godine

 

Objavljeni radovi:

 1.      Pravna misao broj 9-10 (septembar-oktobar 2000. godine) pod naslovom: «uopšten pogled na aktuelno stanje poreznog prava u Bosni i Hercegovini»,

2.      Pravna misao broj 1-2 (januar-februar 2001. godine) pod naslovom: «Problemi i uspostavljanje finansijske suverenosti u Bosni i Hercegovini»,

3.      Pravna misao broj 7-8 ( juli-august 2001. godine) pod naslovom: «Uzroci naplaćenja fiskalnih obaveza»,

4.      Pravna misao broj 11-12 ( novembar-decembar 2001. godine) pod naslovom : «Efekti otvorenog sistema upravljanja u poreznoj upravi FBiH»,

5.      Pravna misao broj 1-2 (januar-februar 2002. godine) pod naslovom: «U prilog aktuelnih ustavnih promjena o javnim subjektivnim pravima Bosne i Hercegovine»,

6.      U dnevnom listu «Oslobođenje» od 03. septembra 2001. godine pod naslovom: «Nelogičnost dejtonskog rješenja»,

7.      Data recenzija na rad osvrti-prikazi: Mr. Edin Rizvanović na temu: «Porezni tretman proizvoda u intrakomunitiranoj razmjeni u kontekstu slobodnog prometa roba»,  časopis Pravna misao br. 11-12 (novembar-decembar 2001. godine),

8.      Pravni savjetnik, br. 5 od mjeseca maja 2002. godine pod naslovom: «Sistemska usklađenost i praktična usmjerenost člana 68. stav 1. zakona o izvršenju sankcija u kantonu Sarajevo»,

9.      Pravni savjetnik, br. 6 od mjeseca juna 2002. godine, pod naslovom: «posljedice (ne) usaglašenih poreznih zakona u federaciji Bosne i Hercegovine»,

10.  Pravna misao, br. 5-6 (sibanj-lipanj) 2002. godine o temi: «Raspodjela nadležnosti kao suštinsko pitanje Federalno uređene države Bosne i Hercegovine»,

11.  Pravni savjetnik br. 9 (septembar 2002. godine), pod naslovom: «Novi Zakon o poreznoj upravi federacije Bosne i Hercegovine»,

12.  Pravni savjetnik, br. 10 (oktobar 2002. godine), pod naslovom: « Signalna dejstva novog Zakona o poreznoj upravi federacije Bosne i Hercegovine»,

13.  Pravna misao br. 9-10 (septembar-oktobar 2002. godine), pod naslovom: «Mogući efekti novog zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine»,

14.  Pravni savjetnik br. 12 (decembar 2002. godine), pod naslovom: «Razlozi uvođenja PDV-a na nivou države Bosne i Hercegovine»,

15.  Pravna misao br. 3-4 (april-maj 2003. godine) pod naslovom: « Suprotstavljanje poreza na dodatnu vrijednost poreznoj evaziji»,

16.  Pravni savjetnik br. 5 ( maj 2003. godine) pod naslovom: « Porezni aspekt autorskih i srodnih prava u Bosni i Hercegovini»,

17.  U časopisu «Pravni savjetnik», br. 9 (septembar), pod naslovom: «Osnovni razlozi donošenja Zakona o prekršajima države Bosne i Hercegovine»,

18.  U časopisu «Pravna misao», br. 7-8 ( juli-august 2003. godine), pod naslovom: «Dužnost i pravo izdavanja i uzimanja računa kod prodaje proizvoda i obavljanja usluga»,

19.  U časopisu «Pravna misao» br. 11 ( novembar) 2003. godine, pod naslovom: «Osvrt na krivična djela iz oblasti poreza u novom krivičnom zakonu FBIH»,

20.  U mjesečnom stručnom¸časopisu «Porezni savjetnik», br. 11 (novembar) 2003. godine pod naslovom: «Mogućnost izricanja zaštitne mjere oduzimanja odobrenja za rad»

21.  U mjesečnom stručnom časopisu «Porezni savjetnik», br. 1 (januar) 2004. godine, pod naslovom: «Krivična odgovornost za poreznu utaju»,

22.  U mjesečnom stručnom časopisu «Pravni savjetnika» br. 1 (januar) 2004. godine, pod naslovom: « Izvršenje novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku»,

23.  U mjesečnom stručnom časopisu «Zips», br. 1 (januar) 2004. godine, pod naslovom: «Zakonito izricanje zaštitne mjere zabrane vršenja samostalne djelatnosti i dovoljna ocjena olakšavajućih okolnosti»,

24.  U mjesečnom stručnom časopisu «Pravni savjetnik», br. 2 (februar) 2004. godine, pod naslovom: «Utvrđivanje dužnikove imovine u izvršnom postupku»,

25.  U mjesečnom stručnom časopisu « Pravni savjetnik» br. 4 (april) 2004. godine, pod naslovom: «O reformi prekršajog prava u Bosni i Hercegovini»,

26.  U mjesečnom stručnom časopisu «Pravni savjetnika» br. 11-12 (novembar-decembar) 2005. godine, pod naslovom: «Osnove refeorme prekršaja u Bosni i Hercegovini»,

27.  U časopisu «Pravna misao» br. 11-12  (novembar-decembar) 2005. godine, pod naslovom: «Pretpostavke ostvarenja pravne države»,

28.  U časopisu «Pravni savjetnik» br. 1-2 (januar-februar) 2006. godine., pod naslovom: «Načelne promjene u prekršajnom postupku»,

29.  U časopisu «Pravna misao» br. 1-2 (januar-februar) 2006. godine, pod naslovom: «Suverenost i pravna država(najteže i najsloženije pitanje u BiH)»,

30.  U časopisu „Pravna misao“ br. 1-2 (januar-februar) 2008. godine, pod naslovom “Weberov model racionalne birokratske organizacije s posebnim osvrtom na reformu državne uprave”

31.  U zborniku radova Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini „Kvalitet 2009“ sa 6. Naučno- stručni skup sa međunarodnim učešćem, Neum, 04-07. juni 2009. „Kvalitetna javna uprava u Bosni i Hercegovini – osnovne predpostavke“,

32.  ANALI Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici 2011: “Sistem osnovnih vrijednosti u javnoj upravi s posebnim osvrtom na stanje u Bosni i Hercegovini”,

33.  U zborniku radova Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini „Kvalitet 2011“ sa 7. Naučno- stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Neum, 01-04. juni 2011. „Kvalitet upravljanja u javnom sektoru Bosne i Hercegovine“,

34.  Regional science conference with international participation: Stable Local Development challenges and opportunities, 03-04. june, Year 1, No. 1, 2011: „Local community in the system of state governance“ (Lokalna zajednica u sistemu upravljanja državom),

35.   Univerzitetska Hronika; Časopis univerziteta u Travniku vol.3, br.2, Travnik, decembar 2011. “Oblik upravne kulture u Bosni i Hercegovini”,

36.  ANALI Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Broj 8; Godina 4; decembar 2011: „Savremene tendencije u javnoj upravi“,

37.  Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa internacionalnim učešćem „Aspekti reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini”, Univerzitetska hronika, vol. 4, br. 1, Univerzitet u Travniku, 28.01.2012. “Osnovne predpostavke reforme i profesionalizacije javne uprave u BiH”,

38.  Univerzitetska Hronika; Časopis univerziteta u Travniku vol.4, br.1, Travnik, prosinac 2012. “Upravna efikasnost kod donošenja rješenja u upravnom postupku”,

39.  U zborniku radova Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini „Kvalitet 2013“ sa 7. naučno – stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Neum, 06-08. juni 2013. “Principijelne osnove za kvalitetno tumačenje, primjenu i promjenu Ustava Bosne i Hercegovine”,

40.  Univerzitetska Hronika; Časopis Univerziteta u Travniku vol.4, br.2, Travnik, decembar 2014. “Osnovne ustavne vrijednosti za pojedinca u Bosni i Hercegovini”,

41.  “Aktuelnost glavnih teorijski problema u shvatanju države i prava u zemljama tranzicije”, Politika- Časopis za istraživanje fenomena politike, 12/2015; Novi Sad,

42.  Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku, god. I, br.2 (2016.) “Savremeni metodi rada javne uprave”,

43.   Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku (2017. godine.) “Kontrola uprave”,

44.   Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku (septembar 2018.) “Strateški standardi vrijednosti za kvalitetnu izmjenu ustava BiH”,

45.   Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku (decembar 2018.) „Sistemi sudske zaštite u upravnim sporovima“

46.  Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku (juni 2019.) “Strateški okvir za reformu javne uprave u BiH 2018.-2022. u procesu reforme javne uprave.

47. Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku (godina V, broj 9, april 2020, ISSN 2490-3213) – „Upravni ugovori“

48. Zbornik radova Evropskog univerziteta Brčko Distrikt (Tom 1, juni 2020) -„Savremeni koncept servisne javne uprave u Bosni i Hercegovini“

49. Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku (Godina V, Br. 10, novembar 2020., ISSN 2490-3213) – „Reforma upravnog postupka i upravnog spora – izazovi i perspektive u Bosni i Hercegovini“

50. Zbornik radova sa IX Međunarodnog naučnog skupa, Evropski univerzitet Brčko Distrikt (28. maj 2021.) – “COVID-19 – izazovi i posljedice”–”Savremena elektronska uprava”

51. Zbornik radova sa X Međunarodnog naučnog skupa, Evropski univerzitet Brčko Distrikt (13. maj 2022.) – “Načini odlučivanja u institucijama Evropske unije”

52. Zbornik radova sa XI međunarodnog naučnog skupa održanog 19. maja 2023. godine na Evropskom univerzitetu Brčko distrikt Bosne i Hercegovine (Tom 1. maj 2023) “Vještačka inteligencija i javna uprava u kontekstu zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda”

Projekti:

1.      U 2003.godine učestvovao u timu za razvoj PDV-a u BIH,

2.      U 2006. godini  učestvovao u reformi sudova za prekršaje u BiH.

3.      U 2010. i 2011. učestvovao u dva projekta: „Uspostavljanje sistema upravljanja kvalitetom, prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISIO 9001:2008“, u okviru agencije „QMSI“ Sarajevo, u djelu koji se odnosi na dizajniranje procesa i pripremu dokumentacije kvaliteta, sa važećom legislativom iz oblasti javne uprave i lokalne samouprave za općine Konjic i Modriča.

4.      U 2012. i 2013. bio angažovan na realizaciji dva projekta uspostavljena  sistema upravljanja kvalitetom, prema zahtijevima međunarodnog standarda EN ISIO 9001:2008, u okviru Agencije „QMSI“ Sarajevo, u dijelu koji se odnosi na dizajniranje procesa pripreme edukacije internih auditora QMS sa poentom na primjenu važeće  zakonske i ostale legislative.

5.      U 2016. godini bio angažovan na dva projekta o uspostavi kvaliteta usluga općinskih i kantonalnih administracija u okviru Agencije „QMSI“ Sarajevo.

Konferencije:

 •  Naučno- stručni skup sa međunarodnim učešćem „Kvalitet 2009“, Neum, 04-07. lipanj 2009.
 •  Naučno- stručni skup sa međunarodnim učešćem,“Kvalitet 2011“, Neum, 01-04. lipanj 2011.
 •  Regional science conference with international participation“ Stable Local Development challenges and opportunities“,  Kosovo 03-04. juni 2011.
 •  Naučno-stručni  skup  sa internacionalnim učešćem “Aspekti reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini”, Azapovići, 28. januar 2012.
 • Naučno- stručni skup sa međunarodnim učešćem „Kvalitet 2013“, Neum, 06-08. ljuni 2013.
 • “Implikacije evroatlantskih integracija na ustavne reforme u BiH”, Kiseljak, 21. novembar 2017. godine.
 • Međunarodna naučna konferencija “Pravna država i vladavina prava u BIH”, 19. maj 2018.
 • Međunarodna konferencija “Razvoj javne uprave”, Vukovar, 23. i 24. maj 2019.
 • Međunarodna naučno – stručna konferencija “BiH : Izazovi 2019-2029.”, Živinice, 08. juni 2019.
 • Simpozij “Hrvatsko-francuski upravnopravni dani“, Split,12. i 13. septembar 2019.
 • VIII Međunarodni naučni skup “Evropske i evroazijske integracije – prednosti i nedostaci” Brčko, 26. i 27. juna 2020.
 • Okrugli stol “Dejtonski mirovni sporazum – 25 godina poslije”, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku, Azapovići 7. novembar 2020.
 • X Međunarodni naučni skup, Brčko 13. maj 2022. godine u organizaciji Evropskog univerziteta u Brčkom
 • Prva Međunarodna statistička konferencija SSE 2022 na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku, Travnik 30. maj 2022. godine
 • 16. Hrvatsko-francuski upravnopravni dani na Mediteranskom institutu za istraživanje života, Split 15. i 16. septembar 2022. godine
 • Okrugli stol “Pandemija COVID-19 i njene implikacije na Bosnu i Hercegovinu”, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku, 5. novembar 2022. godine, sa radom o temi “Kontradiktornosti u Dejtonskom ustavu kao stalni izvor diskriminacija i nefunkcionalnosti države Bosne i Hercegovine posebno manifestovane u vrijeme pandemije COVID-19”.
 • XI međunarodni naučni skup “Čovječanstvo pred izazovima vještačke inteligencije” održanog 19.05.2023. godine na Evropskom univerzitetu Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine

Priznanja:

Priznanje za izuzetno zalaganje i doprinos u razvoju nastavne i naučne djelatnosti dodjeljeno od Univerziteta u Travniku 2013. godine

Priznanje za poseban doprinos razvoju nauke upravnog prava dodjeljen od Evropskog univerziteta Brčko Distrikta 13. maja 2022. godine

Radna biografija:

02.03.1985 – 15.04.1992. – Građevinsko radna organizacija „standard“ Rogatica, Rukovodilac pravne i opšte službe.

15.04.1992 – 15.07.1995. – Opštinski sud, sudija i predsjednik suda Žepa

15.06.1996 – 02.03.1997. – Viši sud u Tuzli, sudija

02.03.1997 – 02.03.2006. – Federalna porezna uprava- Središnji porezni ured Sarajevo, predsjednik komisije za porezne prekršaje.

02.03.2006 – 01.04.2007 – Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, ministar prostornog uređenja.

01.04.2007 – 22.10.210 – Parlament Federacije BiH, poslanik u Predstavničkom domu.

2010.-2018.  – Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, Fakultetu Političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Fakultetu za upravu – Pridružena članica Univerziteta u Sarajevu

15.03.2018. – i dalje  – Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH, zamjenik koordinatora