No. Ime
1 PP Prezentacija sa redovnog sastanka ambasadora EU
2 PP prezentacija za oblast Informacijske tehnologije
3 PP prezentacija za oblast Institucionalna komunikacija
4 PP prezentacija za oblast Izrada politika i koordinacijski kapaciteti
5 PP prezentacija za oblast Javne financije
6 PP prezentacija za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima
7 PP prezentacija za oblast Upravni postupak
8 PP prezentacija: Mjerenje i monitoring učinka i odgovornosti na bazi učinka u procesu reforme javne uprave
9 Prezentacija: Bosnia and Herzegovina: Public Administration System, Public Administration Reform and trends in Public Administration
10 Prezentacija: Inovacije u javnoj upravi
11 Prezentacija: Reforma javne uprave u kontekstu SSP-a
12 Akcijski plan provedbe odredbi Privremenog sporazuma i SSP-a
13 Akcijski plan za realiziranje prioriteta iz dokumenta Europsko partnerstvo
14 Dokument višegodišnjeg indikativnog financijskog okvira (MIFF) 2020.-2012.
15 Europska komisija Izvješće o napretku Bosne i Hercegovine u 2009. godini
16 Europska komisija: Izvješće o napretku za 2010. godinu
17 Europska komisija: Prijedlog načela i uvjeta Europskog partnerstva sa BiH – studeni 2007. (engleska verzija)
18 Europska komisija: Strategija proširenja i ključni izazovi 2008.-2009.
19 Europska komisija: Strategija proširenja i ključni izazovi 2009.-2010.
20 Izvješće Europske komisije o napretku BiH u 2013.
21 Izvješće Europske komisije o napretku BiH za 2008. godinu
22 Komparativni prikaz nalaza i preporuka iz izvješća EK o nepretku BiH za 2006.,2007. i 2008. godinu
23 Odluka o Europskom partnerstvu za BiH 2008.
24 Preporuke Vijeća Organizacije za ekonomsku suradnju i razvitak
25 Principi javne uprave
26 Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima
27 SIGMA izvješće 2010: Procjena potencijalnih kandadata za članstvo u EU
28 Sporazum o stabilizaciji i priključenju (Stabilization and Association Agreement)
29 Strategija integriranja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju
30 Strategija proširenja i ključni izazovi 2014-15
31 Višegodišnji indikativni planski dokument (MIPD) 2008.-2010.
32 Funkcionalni pregled sektora obrazovanja u BiH
33 Funkcionalni pregled sektora okoliša u BiH
34 Funkcionalni pregled sektora policije u BiH
35 Funkcionalni pregled sektora poljoprivrede u BiH
36 Funkcionalni pregled sektora povratka u BiH
37 Funkcionalni pregled sektora pravosuđa u BiH
38 Funkcionalni pregled sektora zdravstva u BiH
39 Sustavni pregled reforme javne uprave u BiH
21 Functional Review of the Agriculture Sector in B&H
22 Functional Review of the Education Sector in B&H
23 Functional Review of the Environment Sector in B&H
24 Functional Review of the Health Sector in B&H
25 Functional Review of the Justice Sector in B&H
26 Functional Review of the Police Sector in B&H
27 Functional Review of the Return Sector in B&H
28 System Review of Public Administration Reform in B&H
29 Monitoring-Report-2017-Bosnia-and-Herzegovina eng_opt sm