Konferencija „Partnerstvom za otvorenu vlast od vizije do akcije“

21/06/2016

Proaktivno objavljivanje informacija i ostvarivanje višeg stepena otvorenosti javnih institucija, uključujući i fiskalnu transparentnost, preduvjeti su za jačanje odgovornosti i efikasnosti na svim nivoima vlasti kao i za snažniji utjecaj građana na proces planiranja i odlučivanja, te jačanje povjerenja građana u rad institucija vlasti u BiH. Istaknuto je to danas na konferenciji u Sarajevu u […]

Proaktivna transparentnost: Ured koordinatora objavio plate zaposlenih

20/06/2016

Ured koordinatora za reformu javne uprave je do sada na web stranici objavio niz dokumenta iz oblasti budžetske transparentnosti. Između ostalog, objavljene su i plate zaposlenih u Uredu koordinatora za reformu javne uprave. Dokument možete preuzeti ovdje. Iskorak ka promociji proaktivne transparentnosti kao standarda dobre javne uprave napravljen je sredinom 2015. godine, kada su četiri […]

Sastanak NT za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

15/06/2016

Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa bit će održan u srijedu  15.06.2016. godine u prostorijama Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske, sa početkom u 12:00 sati. Predloženi dnevni red: 1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima 2.    Usaglašavanje Projektnog zadatka „Izrada softvera za podršku izradi nacrta […]

Certificirana 802 državna službenika za rad sa Windows OS

09/06/2016

U  okviru  projekta  „Obuka  zaposlenih  koji  obavljaju  poslove  državne  uprave  za  primjenu  informacionih  tehnologija  i  rad  na  računaru“  ukupno  829  zaposlenih  u  organima  državne  službe/uprave, uključujući i jedinice lokalne samouprave testirano je za rad sa Windows operativnim  sistemom, od kojih je 97% položilo test. Testiranje je izvršeno nakon pohađanja prvog modula od  ukupno  4  modula  […]

Javne konsultacije: Nacrt srednjoročnog plana rada Ureda koordinatora

07/06/2016

U skladu sa Uputstvom o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 44/15) Ured koordinatora za reformu javne uprave objavljuje nacrt Srednjoročnog plana rada za period 2017.- 2019. godine. Ured koordinatora za reformu javne uprave poziva sve zainteresovane građane i organizacije te partnerske institucije da […]

Novi strateški okvir za reformu javne uprave do kraja jula ove godine

07/06/2016

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine potvrđuje opredijeljenost za provedbu mjera Reformske agende i podržava nastavak aktivnosti na planskom i koordiniranom jačanju efikasnosti i modernizaciji javne uprave na svim upravnim nivoima u Bosni i Hercegovini, s ciljem dostizanja standarda i principa „dobrog upravljanja“ kao općeprihvaćenog upravnog koncepta u svim demokratskim sistemima, saopćeno je nakon sjednice Vijeća […]

Povećana realizacija reformskih ciljeva iz RAP 1

07/06/2016

Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj 6.06.2016. godine usvojilo je Godišnji  izvještaj  Ureda koordinatora za reformu javne uprave o  napretku  (praćenje  provođenja  Revidiranog  akcionog plana 1 (RAP 1) Strategije  reforme  javne  uprave  u  Bosni  i  Hercegovini)  za  2015. godinu u kojem se navodi da je realizirano 65 posto ciljeva, što je za četiri posto više […]

Sastanak NT za oblast Institucionalna komunikacija

03/06/2016

Sastanak članova Nadzornog tima za oblast Institucionalna komunikacija bit će održan u petak, 03.06.2016. u 13h, u prostorijama Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar mira 1, Brčko. Dnevni red: 1.    Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima, 2.    Informisanje o statusu projekata: ″Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts