U  okviru  projekta  „Obuka  zaposlenih  koji  obavljaju  poslove  državne  uprave  za  primjenu  informacionih  tehnologija  i  rad  na  računaru“  ukupno  829  zaposlenih  u  organima  državne  službe/uprave, uključujući i jedinice lokalne samouprave testirano je za rad sa Windows operativnim  sistemom, od kojih je 97% položilo test.

Testiranje je izvršeno nakon pohađanja prvog modula od  ukupno  4  modula  obuke  za  rad  sa  operativnim  sistemom  i  upravljanje  datotekama,  u  okviru  programa ECDL obuke koju organizuje Ured koordinatora za reformu javne uprave, a implementiraju  Net‐pro i Eksa, kao akreditovani centri za ECDL obuku u BiH.

U implementaciju projekta uključene su  Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu FBiH, Agencija za državnu upravu RS i  Pododjeljenje za ljudske resurse Vlade Brčko distrikta BiH. Predstavnik implementatora obuke,  Zlatan  Mulabegović,  direktor  Net‐pro  d.o.o.,  smatra  da  je  ostvareni  nivo  uspješnosti  kandidata  na  završnom  testiranju  za  rad  za  Windows  operativnim  sistemom visok, s obzirom da se testiranje provodi prema evropskom standardiziranom programu  verifikacije nivoa IT vještina za rad sa operativnim sistemom, te da ovakve obuke ostvaruju značajan  uticaj na jačanje informatičke pismenosti u javnoj upravi.

Ovo je druga faza ECDL obuke državnih službenika koju je pokrenuo Ured koordinatora za reformu  javne uprave, a koja će biti realizovana u dva ciklusa.

Prvi ciklus obuke, koji je počeo u aprilu, trajaće  do jula 2016. godine, dok će drugi ciklus obuke početi u septembru 2016. godine. Ukupno 1780  polaznika će proći program jačanja i certificiranja IT vještina u skladu sa ECDL standardom.

Od  navedenog broja osoba koje će proći obuku, 380 državnih službenika/zaposlenih je sa nivoa institucija  BiH, po 600 državnih službenika/zaposlenih sa nivoa entiteta, te 200 sa nivoa Brčko distrikta BiH.  Obuka se realizuje u 14 gradova koji su administrativni centri u svojim regijama.