No. naziv
1 2015: Izvještaj revizije učinka
2 Lista korisnika prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz s posla u 2015. godini u Uredu koordinatora za RJU
3 2016: Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01 – 31.12.2015.
4 2016: Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01. do 31.03.
5 2016: Izvještaj o reviziji plata i naknada u Uredu koordinatora
6 Budžet 2016 – Izvod iz Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH
7 Budžet Ureda koordinatora – Izvod iz zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH
8 Finansijski zahtjev za 2016 – Budžet u formatu Zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava institucije
9 Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH za 2014. godinu
10 Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01 – 30.06.2015.
11 Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH za 2015.
12 Obrazloženje Operativnog plana izvršenja budžeta Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2015. godinu
13 Operativni plan za 2015 – Budžet analitički
14 Plate zaposlenih u Uredu koordinatora za reformu javne uprave
15 Tabele namjenske strukture za nabavku stalnih sredstava i višegodišnjih projekata za 2015. god.
16 2016: Obrazloženje finansijskog izvještaja sa 30.06.2016.
17 Budžet za 2016. (tabela operativnog plana) – Budžet analitički
18 Budžet za 2016 – tabela namjenske strukture (analitika)
19 Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01 – 30.06.2016.
20 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 01.01. do 31.12.2016. finalno –
21 Obrazloženje finansijskog izvještaja sa 31.12.2016.
22 Propratno pismo, Izvršenje Budžeta sa 30.09.2016. godine
23 Obrazloženje finansijskog izvještaja sa 30.09.2016.
24 IZVJEŠTAJ III KVARTAL 01.01. do 30.09.2016. finalno
25 Tabele operativnog plana za 2017. god – Budžet analitički
26 2016: 04 izmjenjena tabela namjenske strukture za 2016._
27 Izmjenjena Tabela 1a operativnog plana za 2016. god – Budžet analitički
28 BzaG PARCO_elektronska smanjeno 3
29 Ukupna primanja zaposlenih u Uredu koordinatora za reformu javne uprave – finalno
30 Troškovi putovanja zaposlenih u Uredu koordinatora za RJU za 2016.godinu
31 2017 – Izvještaj o finansijskoj reviziji Ured koordinatora
32 2017: Šestomjesčni IZVJEŠTAJ 01.01. do 30.06.2017.
33 Obrazloženje finansijskog izvještaja sa 30.06.2017. (3)
34 Devetomjesečni IZVJEŠTAJ 01.01.do 30.09.2017.
35 Obrazloženje finansijskog izvještaja sa 30.09.2017.
36 Godišnji izvještaj 2017.
37 Obrazloženje finansijskog izvještaja sa 31.12.2017.
38 Budžet za gradjane 2018
39 Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH za 2017. godinu
40 Finansijski izvještaj II kvartal 30 06 2018
41 Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta Ureda za period 01.01. do 30.06 2018. godine
42 Finansijski izvještaj III kvartal 30.09.2018.
43 30.09.2018. god. obrazloženje finansijskog izvještaja
44 Tabele operativnog plana za 2018. nakon prestrukturiranja
45 Propratno pismo dostavljanje PARCO operativnog budžeta za 2018. nakon prestrukturiranja
46 Ukupna primanja zaposlenih za 2018.
47 Troškovi putovanja zaposlenih u Uredu koordinatora za RJU za 2017. godinu
48 Obrazloženje devetomjesečnog izvještaja o izvršenju Budžeta UKRJU za period 01.01 – 31.12.2018. godine
49 Finansijski izvještaj 2 IV kvartal 31.12.2018.
50 Obavještenje o objavi Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu na web stranici UKRJU
51 Finansijski izvještaj I kvartal 31.03.2019.
52 Obrazloženje izvještaja o izvršenju budžeta UKRJU za period 01.01 – 31.03.2019.
53 BOS Tabele operativnog plana za I kvartal  (I-III 2019)
54 Obrazloženje – Operativni plan za I kvartal 2019.
55 Finalne BOS Tabele operativnog plana za II kvartal (IV-VI 2019)
56 Operativni plan budžeta UKRJU za II kvartal 2019.
57 Finansijski zahtjev za 2019. godinu
58 Obrazloženje Korigovanog aneksa zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta za 2019. godinu
59 Obrazloženje Korigovanog zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta za 2019. godinu u okviru gornje granice rashoda
60 Službena putovanja u 2018. godini
61 Izvještaj o obavljenoj finansijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2018.
62 Tabele namjenske strukture za 2019
63 Tabele operativnog plana za 2019
64 Finansijski izvještaj III kvartal 30.09 2019
65 30.09.2019.god OBRAZLOŽENJE
66 Obrazloženje operativnog plana budžeta za 2019. godinu
67 Neto primanja uposlenih u UKRJU u 2019. godini
68 Finansijski izvještaj IV kvartal 31.12. 2019.
69 Obrazloženje o izvršenju Budžeta UKRJU za period 01.01 – 31.12.2019.
70 Informacija o korektivnim radnjama koje su preduzete po preporukama revizije za 2018.
71 Informacija o postojećem sistemu internih kontrola u UKRJU za 2019.
72 Informacija o realizaciji preporuka interne revizije datih UKRJU za 2019.
73 Obavještenje o objavi Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019. god. na web stranici UKRJU
74 Službena putovanja u 2019.
75 Izvještaj o obavljenoj finansijskoj reviziji za UKRJU za 2019.
76 BOS Tabele operativnog plana za (I-III 2020)
77 Obrazloženje prijedloga operativnog plana budžeta Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period april – juni 2020. godine
78 BOS Tabele operativnog plana za (IV-VI 2020)
79 Obrazloženje o izvršenju Budžeta UKRJU za period 01.01 – 31.03.2020.
80 Finansijski izvještaj I kvartal 31.03.2020.
81 Propratno pismo, Izvršenje Budžeta sa 31.03.2020. godine
82 Obrazloženje o izvršenju Budžeta UKRJU za period 01.01 – 30.06.2020.
83 Finansijski izvještaj II kvartal 30.06.2020.
84 Propratno pismo, Izvršenje Budžeta sa 30.06.2020.godine
85 Obrazloženje o izvršenju Budžeta UKRJU za period 01.01 – 30.09.2020.
86 Finansijski izvještaj III kvartal 30.09 2020
87 Propratno pismo, Izvršenje Budžeta sa 30.09.2020. godine
88 Stimulacije u 2020. godini
89 Ugovor o djelu
90 Ugovor o djelu
91 Ugovor o djelu
92 Ugovor o djelu
93 Ugovor o djelu
94 Ugovor o djelu
95 Ugovor o djelu
96 Ugovor o djelu
97 Ugovor o djelu
98 Ugovor o djelu
99 Ugovor o djelu
100 2020. – Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01 – 31.12.2020.
101 Službena putovanja i lična primanja zaposlenih u UKRJU u 2020. godini
    102 Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH za 2020.
    103 Finansijski izvještaj I kvartal 31.03.2021.
    104 Obrazloženje o izvršenju Budžeta UKRJU za period 01.01 – 31.03.2021.
    105 Finansijski izvještaj II kvartal 30.06.2021.
    106 Obrazloženje o izvršenju Budžeta UKRJU za period 01.01 – 30.06.2021.
    107 Finansijski izvještaj III kvartal 30.09.2021.
    108 Obrazloženje o izvršenju Budžeta UKRJU za period 01.01 – 30.09.2021.
 109 2021. – Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01 – 31.12.2021.
110 Ugovor o djelu
111 Ugovor o djelu
112 Ugovor o djelu
113 Ugovor o djelu
114 Ugovor o djelu
115 Ugovor o djelu
116 Ugovor o djelu
117 Ugovor o djelu
118 Ugovor o djelu
119 Stimulacije u 2021 godini
120 Prijedlog operativnog plana budžeta Ureda za period oktobar – decembar 2021
121 Službena putovanja u 2021. godini
122 Lična primanja zaposlenih u Uredu koordinatora za reformu javne uprave u 2021
123 Revizorski izvještaj za 2021. godinu
124 Ugovor o djelu
125 Ugovor o djelu
126 Ugovor o djelu
127 Finansijski izvještaj I kvartal 31.03.2022.
128 Obrazloženje o izvršenju Budžeta UKRJU za period 01.01 – 31.03.2022.
129 Finansijski izvještaj II kvartal 30.06.2022.
130 Obrazloženje o izvršenju Budžeta UKRJU za period 01.01 – 30.06.2022.
131 Finansijski izvještaj III kvartal 30.09.2022.
132 Obrazloženje o izvršenju Budžeta UKRJU za period 01.01 – 30.09.2022.
133 Zahtjev za dodjelu sredstava iz Budžeta za 2023. godinu
134 Novčane nagrade uposlenim u Uredu koordinatora za reformu javne uprave
135 Budžet analitički za 2022. godinu
136 Tabele operativnog plana za 2022. godinu
137 Izvršenje budžeta za 2022. godinu – I dio
138 Izvršenje budžeta za 2022. godinu – II dio
139 Službena putovanja u 2022. godini
140 Lična primanja zaposlenih u Uredu koordinatora za reformu javne uprave u 2022. godini
141 Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH za 2022. godinu
142 Finansijski izvještaj I kvartal 2023.
143 Obrazloženje o izvršenju Budžeta UKRJU za period 01.01 – 31.03.2023.
144 Finansijski izvještaj II kvartal 2023.
145 Obrazloženje o izvršenju Budžeta UKRJU za period 01.01 – 30.06.2023.
146 Propratno pismo, Izvršenje Budžeta sa 30.06.2023. godine
147 Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama  od 01.01 – 30.06.2023.
148 Izvršenje Budžeta sa 30.09.2023. godine
149 Stimulacije u 2023 godini
150 Tabele operativnog plana za 2023. godinu
151 Popratno pismo operativnog plana za 2023. godinu
152 Tabele namjenske strukture za 2023. godinu
153 Odobreni budžet Ureda koordinatora za 2023. godinu
154 Plate zaposlenih u Uredu koordinatora za reformu javne uprave u 2023. godini
155 Službena putovanja u 2023. godini
156 Ugovor o djelu
157 Ugovor o djelu
158 Ugovor o djelu
159 Ugovor o djelu
160 Ugovor o djelu
161 Lista postavljenih državnih službenika u Uredu koordinatora za RJU u 2023. godini
162 Finansijski izvještaj I kvartal 2024.
163 Obrazloženje o izvršenju Budžeta UKRJU za period 01.01 – 31.03.2024.
164 Finansijski zahtjev za 2024. godinu (Linijski korigovani)
165 Finansijski zahtjev za 2024. godinu (Programski korigovani)
166 Tabele operativnog plana za I kvartal (I-III 2024)
167 Odluka o dodjeli stimulacije (april 2024.)
168 Odluka o dodjeli stimulacije (april 2024.)
169 Finansijski izvještaj IV kvartal 2023.
170 Obrazloženje o izvršenju Budžeta UKRJU za period 01.10 – 31.12.2023.
171 Popratno pismo izvršenja Budžeta za 2023. godinu
172 Revizorski izvještaj za 2023.