No. naziv
1 2015: Izvještaj revizije učinka
2 Lista korisnika prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz s posla u 2015. godini u Uredu koordinatora za RJU
3 2016: Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01 – 31.12.2015.
4 2016: Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01. do 31.03.
5 2016: Izvještaj o reviziji plata i naknada u Uredu koordinatora
6 Budžet 2016 – Izvod iz Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH
7 Budžet Ureda koordinatora – Izvod iz zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH
8 Finansijski zahtjev za 2016 – Budžet u formatu Zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava institucije
9 Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH za 2014. godinu
10 Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01 – 30.06.2015.
11 Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH za 2015.
12 Obrazloženje Operativnog plana izvršenja budžeta Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2015. godinu
13 Operativni plan za 2015 – Budžet analitički
14 Plate zaposlenih u Uredu koordinatora za reformu javne uprave
15 Tabele namjenske strukture za nabavku stalnih sredstava i višegodišnjih projekata za 2015. god.
16 2016: Obrazloženje finansijskog izvještaja sa 30.06.2016.
17 Budžet za 2016. (tabela operativnog plana) – Budžet analitički
18 Budžet za 2016 – tabela namjenske strukture (analitika)
19 Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01 – 30.06.2016.
20 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 01.01. do 31.12.2016. finalno –
21 Obrazloženje finansijskog izvještaja sa 31.12.2016.
22 Propratno pismo, Izvršenje Budžeta sa 30.09.2016. godine
23 Obrazloženje finansijskog izvještaja sa 30.09.2016.
24 IZVJEŠTAJ III KVARTAL 01.01. do 30.09.2016. finalno
25 Tabele operativnog plana za 2017. god – Budžet analitički
26 2016: 04 izmjenjena tabela namjenske strukture za 2016._
27 Izmjenjena Tabela 1a operativnog plana za 2016. god – Budžet analitički
28 BzaG PARCO_elektronska smanjeno 3
29 Ukupna primanja zaposlenih u Uredu koordinatora za reformu javne uprave – finalno
30 Troškovi putovanja zaposlenih u Uredu koordinatora za RJU za 2016.godinu
31 2017 – Izvještaj o finansijskoj reviziji Ured koordinatora
32 2017: Šestomjesčni IZVJEŠTAJ 01.01. do 30.06.2017.
33 Obrazloženje finansijskog izvještaja sa 30.06.2017. (3)
34 Devetomjesečni IZVJEŠTAJ 01.01.do 30.09.2017.
35 Obrazloženje finansijskog izvještaja sa 30.09.2017.
36 Godišnji izvještaj 2017.
37 Obrazloženje finansijskog izvještaja sa 31.12.2017.
38 Budžet za gradjane 2018
39 Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH za 2017. godinu
40 Finansijski izvještaj II kvartal 30 06 2018
41 Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta Ureda za period 01.01. do 30.06 2018. godine
42 Finansijski izvještaj III kvartal 30.09.2018.
43 30.09.2018. god. obrazloženje finansijskog izvještaja
44 Tabele operativnog plana za 2018. nakon prestrukturiranja
45 Propratno pismo dostavljanje PARCO operativnog budžeta za 2018. nakon prestrukturiranja
46 Ukupna primanja zaposlenih za 2018.
47 Troškovi putovanja zaposlenih u Uredu koordinatora za RJU za 2017. godinu
48 Obrazloženje devetomjesečnog izvještaja o izvršenju Budžeta UKRJU za period 01.01 – 31.12.2018. godine
49 Finansijski izvještaj 2 IV kvartal 31.12.2018.
50 Obavještenje o objavi Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu na web stranici UKRJU
51 Finansijski izvještaj I kvartal 31.03.2019.
52 Obrazloženje izvještaja o izvršenju budžeta UKRJU za period 01.01 – 31.03.2019.
53 BOS Tabele operativnog plana za I kvartal  (I-III 2019)
54 Obrazloženje – Operativni plan za I kvartal 2019.
55 Finalne BOS Tabele operativnog plana za II kvartal (IV-VI 2019)
56 Operativni plan budžeta UKRJU za II kvartal 2019.
57 Finansijski zahtjev za 2019. godinu
58 Obrazloženje Korigovanog aneksa zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta za 2019. godinu
59 Obrazloženje Korigovanog zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta za 2019. godinu u okviru gornje granice rashoda
60 Službena putovanja u 2018. godini
61 Izvještaj o obavljenoj finansijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2018.
62 Tabele namjenske strukture za 2019
63  Tabele operativnog plana za 2019
64 Finansijski izvještaj III kvartal 30.09 2019
65 30.09.2019.god – obrazloženje
66 Obrazloženje operativnog plana budžeta za 2019. godinu
67 Neto primanja uposlenih u UKRJU u 2019. godini
68 Finansijski izvještaj IV kvartal 31.12. 2019.
69 Obrazloženje o izvršenju Budžeta UKRJU za period 01.01 – 31.12.2019.
70 Informacija o korektivnim radnjama koje su preduzete po preporukama revizije za 2018.
71 Informacija o postojećem sistemu internih kontrola u UKRJU za 2019.
72 Informacija o realizaciji preporuka interne revizije datih UKRJU za 2019.
73 Obavještenje o objavi Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019. god. na web stranici UKRJU
74 Službena putovanja u 2019.
75 Izvještaj o obavljenoj finansijskoj reviziji za UKRJU za 2019.