Javne_finansije

1. Dimenzija politike sustava javnih financija
2. Povećanje učinkovitosti i efektivnosti upravljanja proračunom
3. Poboljšanje računovodstvenog okvira i funkcije sustava trezora
4. Uvođenje PIFC sukladno relevantnim standardima EU
5. Poboljšanje organizacijske strukture i investiranje u izgradnju kapaciteta
6. Razvoj javno-privatnog partnerstva
7. Sustav javnih nabava
8. Učinkovitije upravljanje javnim dugom

 

Revidirani Akcijski plan 1 za provedbu Strategije reforme javne uprave u oblasti Javnih financija ima osam poglavlja. Prvo poglavlje, Dimenzija politike sustava javnih financija, odnosi se na redovnu izradu makrofiskalnog okvira za čitavu BiH, redovnu izradu konsolidiranog računa javnog sektora i učinkovitiji pristup raspodjeli prihoda od neizravnih poreza.

Drugo poglavlje svedeno je na šest ključnih ciljeva: daljnja harmonizacija procesa izrade DOB-a na svim razinama vlasti i njihova blagovremena izrada, transparentna potrošnja javnih sredstava, jačanje komunikacije između menadžmenta institucija i jedinica za financije, potpuno uvođenje programskog budžetiranja u javnoj upravi, pravovremeno uključivanje parlamenta u proces donošenja proračuna, te uključivanje svih vanproračunskih fondova u srednjoročni okvir rashoda i proces planiranja proračuna u 10 koraka. Treće poglavlje odnosi se na poboljšanje računovodstvenog okvira i funkcije sustava trezora, dok četvrto poglavlje obuhvata uvođenje javne interne financijske kontrole sukladno relevantnim standardima EU.

Poboljšanje organizacijske strukture i investiranja u izgradnju kapaciteta, naglašava potrebu za posebnim fokusom na izgradnju kapaciteta u ministarstvima financija i to, prije svega, u jačanju jedinica koje su odgovorne za proračun i fiskalnu politiku.

Šesto i sedmo poglavlje revidiranog AP1 za oblast javnih financija odnosi se na razvoj javno-privatnog partnerstva i poboljšanje Sustava javnih nabavki. Ekonomski trendovi i međunarodna praksa ukazuju na neophodnost pristupa sustavu razvoja javnog-privatnog partnerstva kao jednog od mogućih financijskih instrumenata koji bi mogao da pospješi ili rastereti javnu potrošnju.

Osmo poglavlje odnosi se na povećanje učinkovitosti upravljanja javnim dugom. U okviru ovog poglavlja, potrebno je izraditi adekvatne propise o javnom dugu, zaduživanju i jamstvima. Također, neophodno je razviti ili nabaviti software za upravljanje javnim dugom, te obučiti službenike odgovorne za zaduživanje i upravljanje javnim dugom.