br. naziv
1 2016-01-4: Ugovor za nabavku usluga obuke za realizaciju projekta “Specijalistički program obuka za IT menadžere”
2 2016: Obrazac praćenja realizacije ugovora
3 2016: Tabela realizacije ugovora
4 2016: Ugovor o konsultantskim uslugama za projekat SPPD II
5 2016: Tabela realizacije ugovora
6 2016: Ugovor o konsultantskim uslugama za implementaciju projekta JPP
7 2016: Vremenski plan realizacije JPP i SPPD II
8 Obrazac praćenja realizacije ugovora (e-servisi)
9 Ugovor o konsultantskim uslugama za projekat “Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“
10 Ugovor o kupoprodaji roba i usluga za implementaciju projekta “Nadogradnja jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj
11 Ugovor o uslugama (e-servisi)
12 Ugovor o uslugama za projekat „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“
13 Obrazac sa elementima izvršenja ugovora za  projekat “Nadogradnja i uspostavljanje sistema za e-sjednice vlada”
14 Tabela realizacije ugovora za projekat “Pojednostavljenje i unapređenje zapošljavanja u državnu službu”
15 Ugovor o kupoprodaji za implementaciju projekta Nadogradnja JIS za registraciju poslovnih subjekata u RS nabavkom HW infrastruktura (backup serveri)
16 Ugovor o kupoprodaji za implementaciju projekta Nadogradnja JIS za registraciju poslovnih subjekata u RS nabavkom HW infrastruktura (backup serveri)
17 Ugovor o kupoprodaju IT oprema -eservisi
18 Aneks ugovora e-servisi
19 Ugovor OS
20 Ugovor Spec.program obuka_sken
21 Ugovor o konsultantskim uslugama Pojednostavljenje i unapređenje zaposljavanja u drzavnu službu
22 Ugovor o kupoprodaji robe Nadogradnja i uspostavljanje sistema za e-sjednice vlada
23 Ugovor ECDL 2_sken_080416_opt
24 Obrazac za realizaciju ugovora
25 Ugovor o kupoprodaji roba za implementaciju Specifikacije za nabavku opreme i usluge razvoja novih softverskih rješewa u okviru projekta “Uspostavljanje i/ili  jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka
26 Ugovor o konsultantskim uslugama Pojednostavljenje i unapređenje zaposljavanja u drzavnu sluzbu
27 Ugovor Unapređenje inf.sistema u ADSFBiH, ADURS, Pododjeljenja za HR BDBiH 
28 Ugovor Oprema SPPD II (2)
29 Vremenski plan realizacije oprema SPPD II
30 Ugovor Кonsultacijske usluge – Unapređenje procesa analize potreba i avaluacije efekata obuke
31 Vremenski plan realizacije Unapređenje
32 Forma realizacije ugovora – e-sjednice
33 Forma realizacije ugovora – Obuka sluzbenika za odnose s javnošću-faza II
34 Realizacija ugovora HRMIS