Projekti Fonda za RJU

Usvajanjem Strategije reforme javne uprave, sredinom 2006. godine, uspostavljen je strateški okvir za reformu javne uprave sa ciljem stvaranja  otvorenije, efektivnije, efikasnije, transparentnije i odgovornije javne uprave u BiH. Akcioni plan 1, kasnije Revidirani Akcioni plan 1, utemeljen na osnovnoj ideji Strategije, sadrži detaljan pregled aktivnosti, predviđenih za šest ključnih, horizontalnih oblasti reforme. On daje smjernice, kako domaćim vlastima, tako i međunarodnoj zajednici i donatorima, za identifikaciju projekata koje bi trebalo finansirati.

U tu svrhu uspostavljen je Fond za reformu javne uprave (PAR Fond). Predviđen je kao izvor finansiranja tehničke i stručne pomoći u provođenju projekata, definiranih na osnovu aktivnosti predviđenih Akcionim planom 1 i Revidiranim akcionim planom 1 , nakon odobrenja Upravnog odbora Fonda.

Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave su koordinatori za reformu javne uprave sa državnog nivoa, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, predstavnik Ministarstva finansija i trezora BiH predstavnici glavnih donatora Fonda: Delegacije Evropske Unije u BiH, Ambasade Kraljevine Holandije u BiH, Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), Ministartsva vanjskih poslova Velike Britanije i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške i Ministarstva vanjskih poslova Danske.

Sredstva ovog Fonda služe će kao dopuna raspoloživim budžetskim sredstvima kojima je  finansirana reforma javne uprave.

Prioritetni projekti su defininirani u skladu sa potrebama za konkretnom reformskom aktivnosti i koordinirani u svrhu postizanja ciljeva reforme. Projekti finansirani sredstvima Fonda za reformu javne uprave se provode kroz partnerski odnos, uz aktivnu podršku i doprinos organa uprave svih nivoa vlasti. Implementacija ovih projekata biće izvršena tako da osigurava najviši stupanj efikasnosti, što podrazumijeva racionalno korištenje ljudskih i materijalnih resursa, te odgovorno i pravovremeno izvršavanje predviđenih aktivnosti.

Ukupnu koordinaciju u provođenju projekata vrši Ured koordinatora za reformu javne uprave, dok funkciju nadzora nad operativnim provođenjem vrše nadzorni timovi formirani odlukama vlada i raspoređeni po reformskim oblastima. Praktičnu i operativnu izvedbu pojedinačnih projekata vrše timovi za implementaciju u konkretnoj reformskoj oblasti, formirani za provođenje svakog pojedinačnog projekta.

Početna sredstva Fonda, u iznosu od 4,5 miliona eura, uvećana su kroz anekse Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje FRJU, tako da su donatori i domaće vlasti, zaključno sa 31. prosincem 2018. godine u Fond ukupno uplatili 32.070.261,25 KM, od čega donatori 29.829.793,97 KM, a domaće vlasti 2.240.467,28 KM.

Potpisivanjem Aneksa III Memoranduma, pored ulaska novog donatora u PAR Fond (Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške), i domaće vlasti su se obavezale da iz svojih budžeta godišnje izdvajaju sredstva za sufinansiranje PAR Fonda. Potpisivanjem Aneksa IV Memoranduma o razumijevanju Fondu se priključilo i Ministarstva vanjskih poslova Danske. Potpisivanjem Aneksa V (procedura potpisivanja završena je u trećem kvartalu 2015. godine) produženo je trajanje Fonda do kraja 2017. godine

Aktuelni projekti

Br. Naziv projekta Reformska oblast Status Ugovoreni proračun bez PDV (KM)
1 Upravljanje ljudskim potencijalima U implementaciji 694.354,58

Završeni projekti

Br. Naziv projekta Reformska oblast Status Ugovoreni proračun bez PDV (KM)
1 Institucionalna komunikacija Završen 133,000.00
2 Institucionalna komunikacija Završen 127,800.00
3 Institucionalna komunikacija

Završen

Izvješće o evaluaciji 

 109,646.05
4 Upravljanje ljudskim potencijalima  Završen

Izvješće o evaluaciji

 649.900,00
5 Upravni postupci i upravne usluge  Završen

Izvješće o evaluacij

 380.000,00
6 Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika Završen

Izvješće o evaluaciji

 671.830,40
7 Skica razvitka središnjih tijela vlada u BiH sa nabavom opreme – implementacija faze I Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika Završen 1.540.965,67
8 Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sustav BiH
Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika  Završen

Izvješće o evaluaciji 

 338.250,00
9 Obuka državnih službenika za primjenu informacijskih tehnologija i rad na računalima Upravljanje ljudskim potencijalima Završen

Izvješće o evaluaciji

1.037.115,33
10 Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka E-uprava Završen

Izvješće o evaluaciji

163.736,00
11 Informacijski sustav upravljanja proračunom (BMIS) sa nabavom dodatnih usluga i opreme
Javne financije Završen

Izvješće o evaluaciji

1.073.570,79
12 Proširenje informacijskog sustava za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima za planiranje kadrova i vođenje internog tržišta rada u republičkim organima Republike Srpske  Upravljanje ljudskim potencijalima Završen

Izvješće o evaluaciji

49.220,00 KM
13 Rodno odgovorno budžetiranje Javne financije Završen 155.114,42 KM
14 Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH Upravljanje ljudskim potencijalima, Institucionalna komunikacija Završen 397.000,00
15 Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD II) Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika Završen 1.612.485,00
16 Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka Upravni postupci i upravne usluge Završen 1.336.196,00
17 Specijalistički program obuka za IT menadžere E-uprava Završen

Izvješće o evaluaciji

174.400,00
18 Nadogradnja Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj kroz nabavku neophodne HW infrastrukture (backup serveri) E-uprava Završen 36.300,00
19 Javno privatno partnerstvo Javne finansije Završen 2.459.025,00
20 Implementacija zajedničkih servisa za eUsluge E-uprava Završen 1.518.779,00
21 Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru Upravljanje ljudskim potencijalima Završen

Izvješće o evaluaciji

616.275,00
22 Obuka službenika za odnose s javnošću – faza II Institucionalna komunikacija Završen 99.000,00
23 Unapređenje procesa analize potreba i evaluacija efekata obuke Upravljanje ljudskim potencijalima Završen 300.875,00
24 Pojednostavljenje i unapređenje zapošljavanja u državnu službu Upravljanje ljudskim potencijalima Završen 309.730,00
25 Nadogradnja i uspostava sistema za e-sjednice vlada E-uprava Završen 985.400,00