Пројекти Фонда за РЈУ

Усвајањем Стратегије реформе јавне управе, средином 2006. године, успостављен је стратешки оквир за реформу јавне управе са циљем стварања отвореније, ефективније, ефикасније, транспарентније и одговорније јавне управе у БиХ. Акциони план 1, касније Ревидирани Акциони план 1, утемељен на основној идеји Стратегије, садржи детаљан преглед активности, предвиђених за шест кључних, хоризонталних области реформе. Он даје смјернице, како домаћим властима, тако и међународној заједници и донаторима, за идентификацију пројеката које би требало финансирати.

У ту сврху успостављен је Фонд за реформу јавне управе (PAR Фонд). Предвиђен је као извор финансирања техничке и стручне помоћи у провођењу пројеката, дефинираних на основу активности предвиђених Акционим планом 1 и Ревидираним акционим планом 1 , након одобрења Управног одбора Фонда.

Чланови Управног одбора Фонда за реформу јавне управе су координатори за реформу јавне управе са државног нивоа, Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ, представник Министарства финансија и трезора БиХ представници главних донатора Фонда: Делегације Европске Уније у БиХ, Амбасаде Краљевине Холандије у БиХ, Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (SIDA), Министартсва вањских послова Велике Британије и Министарства вањских послова Краљевине Норвешке и Министарства вањских послова Данске.

Средства овог Фонда служе ће као допуна расположивим буџетским средствима којима је финансирана реформа јавне управе.

Приоритетни пројекти су дефининисани у складу са потребама за конкретном реформском активности и координирани у сврху постизања циљева реформе. Пројекти финансирани средствима Фонда за реформу јавне управе се проводе кроз партнерски однос, уз активну подршку и допринос органа управе свих нивоа власти. Имплементација ових пројеката биће извршена тако да осигурава највиши степен ефикасности, што подразумијева рационално кориштење људских и материјалних ресурса, те одговорно и правовремено извршавање предвиђених активности.

Укупну координацију у провођењу пројеката врши Канцеларија координатора за реформу јавне управе, док функцију надзора над оперативним провођењем врше надзорни тимови формирани одлукама влада и распоређени по реформским областима. Практичну и оперативну изведбу појединачних пројеката врше тимови за имплементацију у конкретној реформској области, формирани за провођење сваког појединачног пројекта.

Почетна средства Фонда, у износу од 4,5 милиона еура, увећана су кроз анексе Меморандума о разумијевању за успостављање ФРЈУ, тако да су донатори и домаће власти, закључно са 31. децембром 2018. године у Фонд укупно уплатили 32.070.261,25 КМ, од чега донатори 29.829.793,97 КМ, а домаће власти 2.240.467,28 КМ.

Потписивањем Анекса III Меморандума, поред уласка новог донатора у PAR Фонд (Министарства вањских послова Краљевине Норвешке), и домаће власти су се обавезале да из својих буџета годишње издвајају средства за суфинансирање PAR Фонда. Потписивањем Анекса IV Меморандума о разумијевању Фонду се прикључило и Министарства вањских послова Данске. Потписивањем Анекса V (процедура потписивања завршена је у трећем кварталу 2015. године) продужено је трајање Фонда до краја 2017. године

Актуелни пројекти – нема актуелних пројеката

Бр. Назив пројекта Реформаска област Статус Уговорени прорачун без ПДВ (КМ)
1

Завршени пројекти

Бр. Назив пројекта Реформаска област Статус Уговорени прорачун без ПДВ (КМ)
1 Институционална комуникација Завршен 133,000.00
2 Институционална комуникација Завршен 127,800.00
3 Институционална комуникација

Завршен

Извјештај о евалуацији

 109,646.05
4 Управљање људским потенцијалима Завршен

Извјештај о евалуацији

 649.900,00
5 Управни поступци и управне услуге Завршен

Извјештај о евалуацији

 380.000,00
6 Унапређење правила и процедура за израду закона, других прописа и општих аката у БиХ Стратешко планирање, координација и израда политика Završen

Извјештај о евалуацији

 671.830,40
7 Скица развитка средишњих тијела влада у БиХ са набавком опреме – имплементација фазе I  Стратешко планирање, координација и израда политика Завршен 1.540.965,67
8 Транпонирање ЕУ законодавства у правни систем БиХ
Стратешко планирање, координација и израда политика Завршен

Извјештај о евалуацији

 338.250,00
9 Обука државних службеника за примјену информационих технологија и рад на рачунару Управљање људским потенцијалима Завршен

Извјештај о евалуацији

1.037.115,33
10 Израда и успостављање оквира  интероперабилности и стандарда за размјену података Е – управа Завршен

Извјештај о евалуацији

163.736,00
11 Информациони систем управљања буџетом (BMIS) са набавком додатних услуга и опреме
Јавне финансије Завршен

Извјештај о евалуацији

1.073.570,79
12 Проширење информационог система за управљање људским потенцијалима са софтверским модулима за планирање кадрова и вођење интерног тржишта рада у републичким органима Републике Српске Управљање људским потенцијалима Завршен

Извјештај о евалуацији

49.220,00 KM
13 Родно одговорно буџетирање Јавне финансије Завршен 155.114,42 KM
14 Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ Управљање људским потенцијалима, Институционална комуникација Завршен 397.000,00
15 Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика – фаза II (SPPD II) Стратешко планирање, координација и израда политика Завршен 1.612.485,00
16 Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека Управни поступци и управне услуге Завршен 1.336.196,00
17 Специјалистички програм обука за IT менаџере Е – управа Завршен

Извјештај о евалуацији

174.400,00
18 NНадоградња Јединственог информационог система за регистрацију пословних субјеката у Републици Српској кроз набавку неопходне HW инфраструктуре (backup сервери) Е – управа Завршен 36.300,00
19 Јавно приватно партнерство Јавне финансије Завршен 2.459.025,00
20 Имплементација заједничких сервиса за еУслуге Е – управа Завршен 1.518.779,00
21 Обука запослених који обављају послове државне управе за примјену информационих технологија и рад на рачунару Управљање људским потенцијалима Завршен

Извјештај о евалуацији

616.275,00
22 Обука службеника за односе с јавношћу – фаза II Институционална комуникација Завршен 99.000,00
23 Унапређење процеса анализе потреба и евалуација ефеката обуке Управљање људским потенцијалима Завршен 300.875,00
24 Поједностављивање и унапређење запошљавања у државну службу Управљање људским потенцијалима Завршен 309.730,00
25 Надоградња и успостава система за е-сјединце влада Е – управа Завршен 985.400,00
26 Унапређење информационог система у Агенцији за државну службу Федерације БиХ, Агенцији за државну управу Републике Српске и Пододјељењу за људске ресурсе Брчко дистрикта БиХ Управљање лјудским потенцијалима Завршен 694.354.58