upravljanje_ljudskim_potencijalima_latinica

 

1. Опште политике, прописи и стандарди
2. Јачање капацитета
3. ИКТ инфраструктура
4. Информациони системи, е-портали и е-услуге

 

Реформска област е-управа (у “оригиналном” акционом плану 1 називала се “Информационе технологије”) повезана је практично са свим осталим областима реформе јавне управе. Акциони план у реформској области е-управа израђен је на темељу разумијевања да е-управа није само питање информационих технологија него се ради о много ширем приступу који обухваћа анализу пословних процеса, њихово поједностављивање и оптимизацију, њихову стандардизацију која у јавној управи обично тражи и измјене и допуне различитих закона и подзаконских прописа. Информатизација треба да услиједи тек на крају свих ових активности.

У првом потпоглављу “опште политике, прописи и стандарди” посебан нагласак стављен је на успостављање система за акредитацију и надзор овјерилаца дигиталних потврда као темељног услова за развој електронског пословања. Потребно је успоставити институције (агенције) које ће вршити контролу овјерилаца и издавати акредитације. У овом општем потпоглављу предвиђене су и активности на подручју информатичке сигурности и управљања ризиком – увођење сталног процеса анализе ризика у свим институцијама и успостава ЦЕРТ-а (тима за брзи одазив на хитне случајеве), а предвиђено је и усвајање стандарда за ИТ набавке (на примјер дефинирање стандардне радне станице за различите типове радних мјеста) који би значајно допринијели рационализацији јавних набавки на подручју ИТ опреме (хардвера и софтвера) и услуга.

У другом потпоглављу реформске области “е-управа” ријеч је о јачању људских капацитета у овој области, гдје је потребно успоставити јаку централну јединицу за е-управу на свим нивоима власти. Треће потпоглавље говори о информационо-комуникационој инфраструктури која је од суштинског значаја за развој е-управе. Без инфраструктуре (мрежа, послуживача, дата-центара итд.) није могуће развијати електронско пословање.

Четврто потпоглавље намијењено је развоју информационих система и е-сервиса. Центри за е-управу као кључне одговорне институције у овој области дефинирати ће заједнички оквир и стандарде информационе архитектуре као и оквир за интероперабилност. Е-управа не подразумијева само електронско пословање јавне управе са грађанима и пословним субјектима (што се у теорији зове пословање “говрнмент ту ситизенс” и “говрнмент ту бизнисес” или “Г2Ц” и “Г2Б”), већ и електронско пословање унутар саме јавне управе (“говрнмент ту говрнмент” или “Г2Г”).

Листа циљева у реформској области е-управа завршава са електронским информацијама и сервисима (услугама) за грађане и за пословне субјекте. Информације и сервиси на порталима значајно унапређују доступност услуга за кориснике, скраћују потребно вријеме за обављање управних поступака, а осим тога и стандардизују процесе. У акционом плану као темељ за нуђење информација и услуга постављају се портали е-управа. Електронске информације и услуге на тај начин биће доступне по систему “све на једном мјесту”.