upravni postupci

1. Поједностављење управног поступка
2. Побољшање задовољства корисника услуга
3. Надзор/контрола
4. Извршење
5. Јачање капацитета

 

У “оригиналном” Акционом плану 1 за проведбу Стратегије реформе јавне управе ова реформска област носила је назив “Управни поступак”. У РАП1 назив је измијењен у “Управни поступци и управне услуге” да би се тиме нагласило:

да се реформска област односи на све управне поступке (опште и посебне) а не само на општи управни поступак и
да се у овој реформској области у РАП1 највише наглашава усмјереност према корисницима управних услуга.

Црвена нит у овој области је побољшање квалитета услуга за грађане и пословне субјекте. Циљеви су постављени на такав начин да доносе конкретну додатну вриједност у правцу већег задовољства корисника (грађана и пословних субјеката) са услугама јавне управе, у правцу поједностављења и скраћења поступака и реалних уштеда за грађане, пословне субјекте и буџете на свим нивоима власти.

Табела РАП1 у овој области подијељена је на четири потпоглавља:

1. поједностављење поступака,

2. побољшање квалитета услуга,

3. надзор и извршење

4. јачање капацитета.

Прво потпоглавље односи се на поједностављивање (оптимизацију) управних поступака, односно укидање или редуцирање “административних препрека”. Ради се о томе да се смање административни терети, односно да се поступци “пречисте” и да се укину сви они кораци или елементи у поступцима који стварају непотребне компликације и трошкове.

Осим поједностављивања поступака у РАП1 налазе се и неки други циљеви усмјерени према побољшању квалитета услуга, односно задовољства грађана и пословних субјеката тим услугама. Ради се о анкетирању задовољства корисника услуга како би се добила повратна информација и како би се показао квалитет функционирања појединих институција јавне управе. Ради се и о побољшању распореда радног времена за странке.

Треће потпоглавље говори о надзору над провођењем управног поступка, гдје је предвиђено  формирање интерне контроле у институцијама и јачање управне инспекције.

Четврто потпоглавље односи се на побољшање система управног извршења, а пето на формирање, односно јачање, капацитета који су потребни за реализацију садржајних циљева РАП1 у области Управни поступци и управне услуге.