Канцеларија координатора за реформу јавне управе у БиХ основана је Одлуком Савјета министара у октобру 2004. године , слиједом препоруке Студије изводљивости за БиХ. Формирање Канцеларије је био одговор на потребе грађана за ефикаснијом и одговорнијом јавном управом на свим нивоима власти, способном за преузимање обавеза у процесу евроинтеграција БиХ.

Канцеларија је покретачка снага реформе јавне управе у БиХ, а њена најважнија улога да координише реформске активности између Савјета министара, ентитетских и Владе Брчко дистрикта, блиско сарађујући са Делегацијом Европске комисије у БиХ.

Канцеларија је сачинила, а владе на свим нивоима 2006. године усвојиле државну Стратегију реформе јавне управе и Акциони план 1 са мјерама за њено провођење, потврђујући тиме опредијељеност за успјех реформе. Темељем наведених стратешких докумената, Канцеларија координише, усмјерава и прати реформу јавне управе, како би њена унапређена организациона структура уз примјену најбоље европске праксе била способна да проведе цјелокупан процес евроинтеграција БиХ и постане дијелом Европског административног простора.

Визија Канцеларије је унапређење услуга власти посредством реформисане јавне управе, а мисија иницирање, координација и промоција реформе на свим нивоима с циљем заштите интереса грађана БиХ. Један од задатака Канцеларије је и управљање Фондом за реформу јавне управе.

Рад Канцеларије координатора за реформу јавне управе је транспарентан и подразумијева редовно извјештавање надлежних, сарадњу са цивилним друштвом и медијима, као и јавну промоцију реформе јавне управе и оствареног напретка.

Организациона структура Канцеларије дефинисана је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Канцеларији координатора за РЈУ.

o-uredu