бр. назив
1  2015: Извјештај ревизије учинка
2 Листа корисника права на накнаду за превоз на посао и превоз са посла у 2015. години у Канцеларији координатора за РЈУ
3 2016: Годишњи извјештај о извршењу буџета за период 01.01 – 31.12.2015.
4 2016: Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.до 31.03.
5 2016: Извјештај о ревизији плата и накнада у Канцеларији координатора
6 Буџет 2016 – Извод из Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ.
7  Буџет Канцеларије координатора – Ивод из Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ
8 Финансијски захтјев за 2016 – Буџет у формату захтјева за додјелу буџетских средстава институције
9  Извјештај о финансијској ревизији Канцеларије координатора за реформу јавне управе БиХ за 2014. године
10 Извјештај о извршењу буџетаза период 01.01. – 30.06.2015.
11 Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2015.
12 Образложење Оперативног плана извршења буџета Канцеларије координатора за реформу јавне управе за 2015. годину
13 Оперативни план за 2015 – Буџер аналитички
14 Плате запослених у Канцеларији координатора за реформу јавне управе
15 Табеле намјенске структуре за набавку сталних средстава и вишегодишњих пројеката за 2015. год.
16 2016: Образложење финансијског извјештаја са 30.06.2016.
17 Буџет за 2016. (табела опетаивног плана) – Буџет аналитички
18 Буџет за 2016. – табела намјенске структуре (аналитика)
19 Извјештај о извршењу буџета за период 01.01. – 30.06.2016
20 ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ 01.01. до 31.12.2016. финално
21 Образложење финансијског извјештаја са 31.12.2016.
22 Пропратно писмо, Извршење буџета са 30.09.2016. године
23 Образложење финансијског извјештаја са 30.09.2016.
24 ИЗВЈЕШТАЈ III КВАРТАЛ 01.01. до 30.09.2016.финално
25 Табеле оперативног плана за 2017. год – Буџет аналитички
26 2016: 04 измјењена табела намјенске структуре за 2016.
27 Измјењена Табела 1а оперативног плана за 2016. год – Буџет аналитички
28 BzaG PARCO електронска смањено 3
29 Укупна примања запослених у Канцеларији координатора за реформу јавне управе – финално
30 Трошкови путовања запослених у Канцеларији координатора за РЈУ за 2016. годину
31 2017 – Извјештај о финансијској ревизији Канцеларија координатора
32 2017: Шестомјесечни ИЗВЈЕШТАЈ 01.01. до 30.06.2017.
33 Образложење финсијског извјештаја са 30.06.2017. (3)
34 Деветомјесечни ИЗВЈЕШТАЈ 01.01. до 30.09.2017.
35 Образложење финансијског извјештаја са 30.09.2017.
36 Годишњи извјештај 2017
37 Образложење финансијског извјештаја са 31.12.2017.
38 Буџет за грађане 2018 
39 Извјештај о финансијској ревизији Канцеларије координатора за реформу јавне управе и БиХ за 2017. годину
40 Финансијски извјештај II квартал 30 06 2018
41 Oбразложење полугодишњег извјештаја о извршењу буџета Канцеларије за период 01.01. до 30.06.2018. године
42 Финансијски извјештај III квартал 30.09.2018.
43 30.09.2018. год. образложење финансијског извјештаја
44 Табеле оперативног плана за 2018. након преструктурирања
45 Пропратно писмо достављање оперативног буџета за 2018. након преструктурирања
46 Укупна примања запослених за 2018.
47 Трошкови путовања запослених у Канцеларији координатора за РЈУ за 2017. годину
48 Образложење деветомјесечног извјештаја о извршенју Буџета УКРЈУ за период 01.01 – 31.12.2018. године
49 Финансијски извјештај 2 IV квартал 31.12.2018.
50 Обавјештење о објави Годишњег финансијског извјештаја за 2018. годину на web страници УКРЈУ
51 Финансијски извјештај I квартал 31.03.2019.
52 Образложење извјештаја о извршењу буџета УКРЈУза период 01.01 – 31.03.2019.
53 BOS Табеле оперативног плана за I квартал (I-III 2019)
54 Образложење – оперативни план за I kvartal 2019.
55 Финалне BOS Табеле оперативног плана за II квартал (IV-VI 2019)
56 Оперативни план буџета УКРЈУ за II квартал 2019.
57 Финансијски захтјев за 2019. годину
58 Образложење Коригованог анекса захтјева за додјелу средстава из Буџета та 2019. годину
59 Образложење Коригованог захтјева за додјелу средстава из Буџета за 2019. годину у оквиру горње границе расхода
60 Службена путовања у 2018. години
61 Извјештај о обављеној финансијској ревизији Канцеларије координатора за реформу јавне управе за 2018.
62 Табеле намјенске структуре за 2019. (бос)
63 Табеле оперативног плана за 2019 (бос)
64 Финансијски извјештај за трећи квартал 30.09 2019
65 30.09.2019. – образложење
66 Образложење оперативног плана буџета за 2019.
67 Нето примања запослених у УКРЈУ у 2019. години
68 Финансијски извјештај IV квартал 31.12. 2019.
69 Образложење о извршењу буџета УКРЈУ за период 01.01 – 31.12.2019.
70 Информација о корективним радњама које су предузете по препорукама ревизије за 2018.
71 Информација о постојећем систему интерних контрола у УКРЈУ за 2019.
72 Информација о реализацији препорука интерне ревизије датих УКРЈУ за 2019.
73 OОбавјештење о објави Годишњег финансијског  извјештаја за 2019. год. на web страници УКРЈУ
74 Службена путовања у 2019.
75 Извјештај о обављеној финансијској ревизији за УКРЈУ за 2019.
76  Табеле оперативног плана за (I-III 2020)
77  Образложење приједлога оперативног плана буџета Kанцеларије координатора за реформу јавне управе за период април – јуни 2020. године
78  Табеле оперативног плана за (IV-VI 2020)
79  Образложење о извршењу Буџета KKРЈУ за период 01.01 – 31.03.2020.
80  Финансијски извјештај I квартал 31.03.2020.
81  Пропратно писмо, Извршење Буџета са 31.03.2020. године
82  Образложење о извршењу Буџета KKРЈУ за период 01.01 – 30.06.2020.
83  Финансијски извјештај ИИ квартал 30.06.2020.
84  Пропратно писмо, Извршење Буџета са 30.06.2020. године
85 Образложење о извршењу Буџета KKРЈУ за период 01.01 – 30.09.2020.
86 Финансијски извјештај III квартал 30.09 2020
87 Пропратно писмо, Извршење Буџета са 30.09.2020. године
88 Стимулације у 2020. години
89 Уговор о дјелу
90 Уговор о дјелу
91 Уговор о дјелу
92 Уговор о дјелу
93 Уговор о дјелу
94 Уговор о дјелу
95 Уговор о дјелу
96 Уговор о дјелу
97 Уговор о дјелу
98 Уговор о дјелу
99 Уговор о дјелу
100 2020 – Годишњи извјештај о извршењу буџета за период 01.01 – 31.12.2020.
101 Службена путовања и лична примања запослених у KKРЈУ у 2020. години
102 Извјештај Kанцеларије за ревизију институција БиХ за 2020.