Формални мандат

Мандат канцеларије координатора за реформу јавне управе произилази из Одлуке о успостављању Канцеларије координатора за реформу јавне управе при Кабинету предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине (Сл. гласник БиХ, бр. 4/05, 33/07 и 85/10):

Провођење заједничке политике и процедура надлежних органа у Босни и Херцеговини  у области реформе јавне управе

Ефикасна координација активности које су утврђене важећим законима у Босни и Херцеговини а у надлежности су различитих институција у Босни и Херцеговини

Координација активности у вези са припремом, доношењем и имплементацијом Стратегије реформе јавне управе у БиХ (координатор)

Пружање мишљења предсједавајућем Савјета министара БиХ о најважнијим питањима која се тичу реформе јавне управе у институцијама БИХ (координатор).

Формални мандат Канцеларије координатора додатно је дефинисан Стратегијом за РЈУ на начин да укључује:

Фокус на стварање услова за развој секторских капацитета у кључним секторима политике кроз развој акционог плана 2

Успостављање система за мониторинг и евалуацију којим ће се пратити напредовање ка постизању циљева Стратегије

Утврђивање пројеката и прављење приједлога на основу Стратегије и акционих планова, у уској координацији са релевантним институцијама БиХ и донаторском заједницом. Приоритети ће се јасно дефинисати у складу с потребама за конкретном реформском помоћу и координисати у сврху постизања циљева реформе.

Мандат је такође прецизиран и путем Заједничке платформе на начин да укључује:

Остваривање функције надгледања, евалуације и извјештавања о провођењу индивидуалних мјера  АП1 за све нивое власти

Вршење укупне координације у провођењу мјера АП1, што подразумијева:

а.    оперативну сарадњу са координаторима за реформу јавне управе;

б.    организовање и координацију рада надзорних тимова у шест реформских области у сарадњи са координаторима за реформу јавне управе;

ц.    осигурање система надгледања и евалуације у провођењу мјера АП1 и извјештавање о оствареном прогресу;

д.    успостављање сарадње са свим органима управе у БиХ од значаја за провођење реформе јавне управе те промоцију реформе јавне управе према извршним и законодавним органима власти и грађанима;

е.    непосредну сарадњу са представницима донатора ФРЈУ и другим донаторима у области јавне управе који нису чланови ФРЈУ;

ф.    припрему и организовање рада Заједничког управног одбора ФРЈУ и судјеловање у доношењу одлука овог одбора;

г.    годишње ажурирање АП1, редовно извјештавање свих нивоа власти о провођењу имплементационих мјера АП1 и квартално извјештавање о надгледању и евалуацији.

х.    оперативно-техничке увјете за рад Координационог одбора за економски развој и еуропске интеграције.

Осигурање домаће или стране, техничке и експертске помоћи за рад Надзорног тима

Организација састанака надзорног тима.

Поред кључних докумената који дефинишу формални мандат Канцеларије, постоји још неколико додатних:

Стратегија за борбу против корупције

Стратегија развоја БиХ

Споразуми са ММФ-ом

Country Strategy Paper (CSP)

Програми рада ентитетских влада

Стратегија комуницирања Савјета министара БиХ

 

Неформални мандат
Неформални мандат Канцеларије координатора карактеришу сљедеће активности :

Управљање и вођење пројеката из ФРЈУ

Иницирање РЈУ

ИПА програмирање у подручју РЈУ и добре управе

Учешће у имплементацији и координацији других пројеката из подручја РЈУ (јачање административних капацитета)

Учешће у радним групама (стратегије/европске интерграције)

Припрема информација/извјештаја за праћење напретка европских интеграција

Припрема и дисеминација различитих информација из области РЈУ

Обуке, едукације државних службеника

Координација и усмјеравање донатора који раде у области РЈУ.