Које су надлежности Канцеларије координатора за реформу јавне управе?

Канцеларија координатора за реформу јавне управе:  усмјерава и прати реформу јавне управе, управља Фондом за реформу јавне управе, припрема и организује рад УО ФРЈУ, ствара услове за развој секторских капацитета у кључним секторима политике; развија и ажурира акционе планове Стратегије реформе јавне управе;  аутор је стратешких докумената у процесу реформе јавне управе; обезбјеђује техничку и експертску помоћ за рад надзорних тимова; редовно извјештава све нивое власти о спровођењу мјера из АП1 и РАП1; проводи комплетну процуру јавних набавки за пројекте који се финансирају из Фонда за реформу јавне управе; у сарадњи са члановима надзорног тима припрема пројекте; обезбјеђује систем надгледања и евалуације у спровођењу мјера АП 1 и РАП 1; врши мониторинг процеса реформе и о томе два пута годишње извјештава Савјет министара БиХ.

Шта подразумијева реформа јавне управе?

Модерна јавна управа у обављању својих функција служи грађанима. Ово основно начело послужило је као темељ реформи јавне управе у европским земљама. Реформе се проводе како би се државна управа трансформисала у јавну управу с коначним циљем успостављања управе која служи грађанима.  Кључни циљ реформе јавне управе у Босни и Херцеговни и општа визија Стратегије реформе јавне управе предвиђа: „развој јавне управе која би била учинковитија, дјелотворнија и одговорнија; која би грађанима пружала боље услуге за мање новца, те пословала на основу транспарентних и отворених процедура, уз испуњавање свих услова постављених европским интеграцијама, чиме би заиста постала средством за континуирани и одрживи друштвено-економски развој“.

Које су области обухваћене Стратегијом реформе јавне управе?

Реформа се до сада одвијала кроз шест кључних области које су утврђене кроз Акциони, а касније Ревидирани акциони план 1 Стратегије реформе јавне управе су: стратешко планирање, координација и израда политика, јавне финансије, управљање људским ресурсима, е-управа, управни поступци и управне услуге и институционална комуникација.

Неки реформу јавне управе називају и “реформама свих реформи” у БиХ. Како јавна управа може позитивно утјецати на друге реформе?

а)      она је кључни политички предувјет даљег напретка БиХ у процесу ЕУ интеграција и истовремено кључно средство или инструмент прилагодбе управних структура и развоја управних капацитета у функцији ефикаснијег напредовања на путу придруживања ЕУ

б)      средство друштвено економског развоја посебно у дијелу који се тиче регулирања пословног окружења  и непосредне везе са развојном стратегијом

ц)      средство демократизације друштва кроз афирмацију принципа добре управе: транспарентости, одговорности,  судјеловања грађана у јавним пословима, креирању политика, вишем нивоу услуга грађанима и сл. и у непосредној је вези са афирмацијом принципа владавине права.

Каква је улога координатора у процесу РЈУ?

Координатори су задужени за координацију процеса реформе јавне управе свако унутар свог нивоа власти, заједно са Канцеларијом координатора за реформу јавне управе. Одговорни су за: непосредну и оперативну сарадњу са Канцеларијом и другим координаторима и непосредно учешће у провођењу мјера АП1; сарадњу и оперативну подршку Канцеларије у координирању рада надзорних и имплементационих тимова, припреме рада Координационог одбора; праћење проведбе мјера АП1 и мјесечно извјештавање своје владе те информирање ПАРЦО и надзорног тима; активно учешће у раду и одлучивању Управног одбора ФРЈУ и у вези с тим предлагање приоритетних пројеката за финансирање, у сарадњи с надзорним тимом; координацију донатора на нивоу ФБиХ, РС и БДБиХ који нису чланови ФРЈУ; активно учешће и подршку Канцеларији координатора за реформу јавне управе у осигурању извјештавања о надгледању и евалуацији; те разматрање приједлога имплементационог тима које су одобрили надзорни тимови.

Каква је улога НТ у процесу реформе јавне управе?

Функцију надзора над оперативним провођењем мјера РАП1 врше надзорни тимови формирани у шест реформских области. Надзорни тим је надлежан и за: утврђивање приоритета у реформској области у сарадњи са Канцеларијом и координаторима за РЈУ; усаглашавање индикатора прогреса; иницирање и предлагање пројектних приједлога у реформској области; осигурање подршке при изради пројектних приједлога, њихово разматрање и одобравање; сагледавање потреба у реформској области, иницирање и одлучивање о расподјели домаћих и страних људских и материјалних ресурса и сходно томе иницирање састава и организирање рада имплементацијских тимова; надзор над радом имплементацијских тимова и усаглашавање приступа у реформској области и са активностима у другим реформским областима; разматрање и одлучивање о мјерама и резултатима које понуде имплементацијски тимови; осигурање ефикасног и благовременог провођења мјера АП1 у оквиру реформске области кроз праћење прогреса, сарадњу, извјештавање и информирање одговорних органа управе те осигурање подршке у имплементацији пројектних задатака; помоћ у извјештавању Канцеларије о надгледању и евалуацији те реализацији активности које се финансирају из ФРЈУ. Институције имају представнике у надзорним тимовима и надлежне су да у области дјеловања надзорног тима, осигуравају потребну стручну, техничку и другу помоћ надзорном тиму. Истовремено многе од њих су у РАП1 наведене као кључне институције одговорне за проведбу мјера из овог плана.

Каква је улога Имплементационих тимова?

Чланови имплементационих тимова задужени су за практичну и оперативну изведбу појединачних мјера АП1 у конкретној реформској области.

Имате ли прецизну евиденцију запослених у јавној управи на свим нивоима?

Регистре државних службеника на свим нивоима воде централне агенције за државну службу/управу и Пододјење за људске ресурсе Владе Брчко дистрикта БиХ. Ми не располажемо информацијама о укупном број запослених, а што се односи на број државних службеника, запосленика и других (полиција и војска). Ти подаци би се могли добити од министарстава финансија на сваком нивоу.

Да ли ће питање рационализације управе бити обухваћено новом стратегијом или акционим планом?

Приликом припреме нове стратегије  треба узети у обзир имплементацију Реформске агенде, специфични контекст БиХ са сложеним моделом управљања, потребу јачања економског управљања на свим нивоима власти, оцјену референтних међународних организација и иницијатива о стању у јавној управи у БиХ,  научене лекције прве стратегије РЈУ из 2006. године, правну и управну традицију и културу која обликује однос управе према пословном сектору и грађанима, али и обавезе које стоје пред државом у оквиру Европске агенде – процеса ЕИ земље, који има своју политичку, економску, правну и административну димензију.

Развој стратешког оквира за РЈУ у БиХ претпоставља обухватно разматрање социјално-економског и политичког контекста БиХ у свијетлу актуелних реформских приоритета и настојања за приближавањем ЕУ.

Колико реформа јавне управе доприноси борби против корупције у БиХ?

Све области дефинисане Стратегијом реформе јавне управе садрже циљеве који на директан или индиректан начин доприносе борби против корупције – од успостављања транспарентних процедура приликом запошљавања у јавној управи, преко транспарентности трошења јавног новца, увођења интерне ревизије до смањења сукоба интереса, обавезног учешћа јавности приликом израде закона.  Посебно истичемо пројекат „Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ“, а који се финансира из Фонда за реформу јавне управе. Кроз пројекат ће бити промовисана етичка начела и принципи добре управе и државне службе, те проведена обуке о тема борбу против корупције. Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције већ проводити обуке које се односер на унапређење етике у јавној управи.

Ко су донатори Фонда за РЈУ?

Амбасада Краљевине Холандије у Босни и Херцеговини, шведска Агенција за међународни развој и сарадњу (СИДА), Одјељење Уједињеног Краљевства за међународни развој (ДфИД) и Делегација Еуропске комисије у БиХ креирали су заједнички донаторски Фонд за реформу јавне управе у БиХ који је почео функционисати 2008. године. Фонду су се касније придружили и Министарство вањских послова Краљевине Данске и Министарство вањских послова Норвешке те домаће власти: Савјет министара БиХ, Влада Федерације БиХ, Влада Брчко дистрикта БиХ и Влада Републике Српске.

Колико је до сада средстава укупно потрошено из Фонда за реформу јавне управе и за колико пројеката?

За проведбу 13 завршених пројеката из Фонда за РЈУ је потрошено 7.213.285,93 КМ са ПДВ.  Имплементација ових пројеката односила се на свих шест области дефинисаних Стратегијом реформе јавне управе.

Какве ће користи грађани на концу процеса имати од ове реформе?

Непосредне користи грађани би требали осјетити кроз брже напредовање БиХ у процесу интегрисања у ЕУ, транспарентнију јавну управу, управу која се рационално и одговорно понаша у управљању јавним финансијским и материјалним средствима, управу која ће у процедурама развоја политика и израде закона омогућити грађанима и интересним заједницама да буду активни субјети тих процеса а не само објекти примјене прописа и сл., управу која ће одлуке темељити на објективним показатељима умјесто на мишљењу и сл. То се посебно односи на поједностављење процедура управног одлучивања и осигурање вишег нивоа услуга које грађани остварује путем или пред управним органима укључујући наравно креирање стандарда за развој е-услуга управе. Реформа претпоставља и промјене у индивидуалном начину размишљања и понашања и јавних званичника и државних службеника и грађана, дакле сваког од нас и чини се заправо је да је тај процес тешко контролисати и готово немогуће усмјеравати у друштву са неизграђеним системом друштвених вриједности.

Гдје могу добити додатне информације о активностима Канцеларије координатора за рефому јавне управе?

Поред интернет странице Канцеларије координатора за реформу јавне управе, информације о нашим активностима су доступне пријавом на електронски билтен. Такођер, можете се додатно информисати и посредством нашег facebook и twitter налога као и контактирати службеника за односе с јавношћу на емаил:vedrana.faladzic@parco.gov.ba или на 033/ 565-763.