У овој категорији можете пронаћи извјештаје о евалуацији завршених пројеката финансираних из Фонда за реформу јавне управе.

Циљ евалуације јесте да се процијени успјешност проведбе пројекта након његовог завршетка, утврди његова сврсисходност и импликације пројектних активности на остварење пројектног циља. Евалуација се проводи и да би се процијенила одрживост пројекта, али и да би се идентификовале научене лекције на основу искустава из процеса имплементације пројекта, те се квалитетније и учинковитије планирали наредни пројекти.

Евалуацију пројеката финанцираних из ФРЈУ проводи Јединица за донаторску координацију, финансије, надзор и евалуацију Канцеларије координатора за РЈУ, као тијело које је независно у односу на имплементацију пројекта.

Евалуација је заснована на Смјерницама за мониторинг и евалуацију пројеката који се финанцирају из ФРЈУ, а које је усвојио Управни одбор ФРЈУ. Управни одбор такођер усваја Извјештаје о евалуацији, чиме они постају званични.

Сви Извјештаји о евалуацији пројеката биће објављивани у овој категорији.

бр.   назив
1 Извјештај о евалуацији пројекта Информациони систем управљања буџетом (BMIS)
2 Извјештај о евалуацији пројекта Проширење информационог система за управљање људским потенцијалима са софтверским модулима за планирање кадрова и софтверског модула за вођење интерног тржишта рада
3 Извјештај о евалуацији пројекта “Обука државних службеника за примјену информационих технологија и рад на рачунарима”
4 Извјештај о евалуацији: “Израда програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ”
5 Извјештај о евалуацији: ” Обука службеника за односе са јавношћу”
6 Извјештај о евалуацији: “Развој система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ”
7 Извјештај о евалуацији: “Транспонирање ЕУ законодавстца у правни истем БиХ”
8 Извјештај о евалуацији: “Унапређење правила и процедура за израду закона, других правила и општих аката у БиХ”
9 Мониторинг извјештај Специјалистички програм обука за IT менаџере
10 Мониторинг извјештај Изградња кап. за борбу против корупције
11 Мониторинг извјештај Обука запослених који обављају послове државне управе за примјену информационих технологија и рад на рачунару
12 Мониторинг извјештај SPPD II – Monitoring report
13 Мониторинг извјештај ЈПП – Monitoring report
14 Извјештај о евалуацији пројекта – Обука запослених који обављају послове државне управе за примјену информационих технологија и рад на рачунару-ECDL
15 Извјештај о евалуацији пројекта – Интероперабилност
16 Извјештај о евалуацији пројекта – Специјалистички програм обука за IT менаџере