Javne_finansije

1. Димензија политике система јавних финансија
2. Повећање ефикасности и ефективности управљања буџетом
3. Побољшање рачуноводственог оквира и функције система трезора
4. Увођење ПИФЦ у складу са релевантним стандардима ЕУ
5. Побољшање организацијске структуре и инвестирање у изградњу капацитета
6. Развој јавно-приватног партнерства
7. Систем јавних набавки
8. Ефикасније управљање јавним дугом

 

Ревидирани Акциони план 1 за проведбу Стратегије реформе јавне управе у области Јавних финансија има осам поглавља. Прво поглавље, Димензија политике система јавних финансија, односи се на редовну израду макрофискалног оквира за читаву БиХ, редовну израду консолидованог рачуна јавног сектора и ефикаснији приступ расподјели прихода од индиректних пореза.

Друго поглавље сведено је на шест кључних циљева: даљња хармонизација процеса израде ДОБ-а на свим нивоима власти и њихова благовремена израда, транспарентна потрошња јавних средстава, јачање комуникације између менаџмента институција и јединица за финансије, потпуно увођење програмског буџетирања у јавној управи, правовремено укључивање парламента у процес доношења буџета, те укључивање свих ванбуџетских фондова у средњорочни оквир расхода и процес планирања буџета у 10 корака.

Треће поглавље односи се на побољшање рачуноводственог оквира и функције система трезора, док четврто поглавље обухвата увођење јавне интерне финансијске контроле у складу са релевантним стандардима ЕУ.

Побољшање организацијске структуре и инвестирања у изградњу капацитета, наглашава потребу за посебним фокусом на изградњу капацитета у министарствима финансија и то, прије свега, у јачању јединица које су одговорне за буџет и фискалну политику.

Шесто и седмо поглавље ревидираног АП1 за област јавних финансија односи се на развој јавно-приватног партнерства и побољшање Система јавних набавки. Економски трендови и међународна пракса указују на неопходност приступа систему развоја јавног-приватног партнерства као једног од могућих финансијских инструмената који би могао да поспјеши или растерети јавну потрошњу.

Осмо поглавље се односи на повећање ефикасности управљања јавним дугом. У оквиру овог поглавља, потребно је израдити адекватне прописе о јавном дугу, задуживању и гаранцијама. Такође је неопходно развити или набавити софтвер за управљање јавним дугом, те обучити службенике одговорне за задуживање и управљање јавним дугом.