Ambasada Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini, švedska Agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), Odjeljenje Ujedinjenog Kraljevstva za međunarodni razvoj (DfID) i Delegacija Europske komisije u BiH kreirali su zajednički donatorski Fond za reformu javne uprave u BiH. Dodatnu tehničku pomoć pruža Europska komisija radi jačanja kapaciteta Ureda i podrške u izradi projekata finansiranih iz Fonda.

Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH

 Bosna i Hercegovina je jedna od 36 partnerskih zemalja širom svijeta sa kojima Nizozemska ima program razvoja i saradnje. Nakon fokusiranja pretežno na pomoć povratku manjinskog stanovništva i stvaranje stabilnosti nakon rata, program je orijentisan na stvaranje održivih, transparentnih i odgovornih struktura vlasti, u skladu sa kriterijumima propisanim procesom pridruživanja EU, te razvoj poslovnog okruženja privlačnog stranim investitorima. Nizozemska Ambasada je aktivna u sferi reforme javne uprave i na centralnom i na lokalnom nivou.

 

 

Švedska Agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)

Sida SIDA je vladina agencija u nadležnosti Ministarstva inostranih poslova Švedske, čiji je cilj doprinos poboljšanju uslova života siromašnih. SIDA radi nezavisno unutar okvira koji su postavili Švedski Parlament i Vlada. Oni određuju budžete, zemlje sa kojima će Švedska, a time i SIDA sarađivati, kao i fokus Švedske u međunarodnoj razvojnoj saradnji. Sida pomaže i jačanje javnih organizacija i vladinih usluga u zemljama u kojima provodi programe, stvaranjem partnerstava sa odgovarajućim tijelima u Švedskoj.

 

 

Odjel Ujedinjenog Kraljevstva za međunarodni razvoj i saradnju (DFID)

DFID Odjel za međunarodni razvoj i saradnju (DfID) je odjel Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, odgovoran za poticanje razvoja i smanjenje siromaštva. DfID rukovodi i koordinira cjelokupnu razvojnu pomoć britanske Vlade u BiH.

Ključni prioriteti pomoći su: stvaranje održivog privatnog sektora; povećanje kapaciteta za trgovinu i stimulisanje direktnih investicija; uspostavljanje efektivne, odgovorne Vlade; provođenje efektivnih socijalnih politika; poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti; poboljšanje pristupa pravosuđu i razvoj nepristrasnih medija.

 

 

Delegacija Europske komisije u BiH

EU Reforma javne uprave je jedan od šesnaest prioriteta iz Studije izvodljivosti i jedan od šest ključnih prioriteta Evropskog partnerstva. EU pruža pomoć BiH u reformi javne uprave ojačavajući njene sisteme i izgradnju kapaciteta ključnih sektora. Unija je podržala Ured koordinatora za reformu javne uprave kada je riječ o dizajnu i provedbi Strategije i Akcionog plana 1 za reformu javne uprave. Ukupan iznos CARDS programa u periodu od 2001. i 2006. godine, utrošena na izgradnju kapaciteta javne uprave i njenu reformu, iznosi 40 miliona eura.

 

 

Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Danske

 Program za susjedstvo je danski bilateralni program razvoja susjednih zemalja EU na istoku i jugoistoku. Ukupan cilj Programa za susjedstvo je promoviranje ljudskih prava, demokracije i ekonomskog razvoja. Cilj Programa za susjedstvo 2013-17 je pridonijeti mirnoj i stabilnoj Europi sa slobodom i napretkom kroz razvoj demokrackih društava sa odgovornom vlašću, vitalnim građanskim društvom, tržištima koja dobro funkcioniraju i mehanizmima rješavanja sukoba diljem kontinenta. Program za susjedstvo primjenjuje pristup zasnovan na ljudskim pravima podržavajući napore za ostvarivanje socijalnih, kulturnih, ekonomskih, političkih i građanskih prava.