Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership) je inicijativa pokrenuta 2011. godine, kao međunarodna platforma za domaće reformatore posvećene procesu otvaranja rada vlade, njenoj odgovornosti i prihvatljivosti za građanke i građane. Od osam zemalja koliko je tada brojalo, Partnerstvo se proširilo 75 zemalja i 194 lokalne samouprave, koje predstavljaju više od dvije mlijarde ljudi i hiljade organizacija civilnog društva.

Bosna i Hercegovina je 24. septembra 2014. godine službeno pristupila ovaj multilateralnoj globalnoj inicijativi.

Partnerstvo za otvorenu vlast (eng. Open Government Partnership-OGP) je globalna multilateralna inicijativa za transparentnost i otvorenost rada tijela javne vlasti, a njene učesnice su države koje se članstvom u Partnerstvu obavezuju na konkretne mjere i djelovanje u područjima transparentnosti, osnaživanja učešća građana u vlasti, borbe protiv korupcije i uvođenja novih tehnologija koje čine javnu upravu što efikasnijom.

U osnovi OGP inicijative leže vrijednosti iz Deklaracije o otvorenoj vlasti. Pristankom na pristupanje OGP-u, države članice izražavaju:

  1. Svijest o potrebi za otvorenom vlašću – svjesnost da građani žele otvoreniju vlast, učešće u javnom životu i vlast koja će biti transparentna, odgovorna, efikasna i osjetljiva na potrebe građana.
  2. Individualni pristup članstvu u Inicijativi – svaka država odabire vlastiti pristup učešća u Partnerstvu, a koji je u skladu s državnim prioritetima, okolnostima i željama građana.
  3. Odgovorno ispunjavanje obaveza – prihvaćanje odgovornosti preuzimanja obaveza u promovisanju transparentnosti, borbe protiv korupcije, osnaživanja građana i korištenja novih tehnologija s ciljem efikasnije i odgovornije vlasti.
  4. Otvorenost u saradnji s građanima i promocija transparentnosti – zastupanje načela otvorenosti u zajedničkim naporima vlasti i građana da se osigura progres, inovacije i sigurnost zajednice, te prihvaćanje načela transparentnosti i otvorene vlasti, s ciljem postizanja višeg nivoa blagostanja, dobrobiti i ljudskog dostojanstva.

Načela Partnerstva za otvorenu vlast i implementacija mjera u okviru ove inicijative u direktnoj su vezi s provedbom reforme javne uprave, koja je jedan od prioritetnih zahtjeva EU i ključnih stubova u procesu proširenja zajedno s vladavinom prava i ekonomskim upravljanjem. Kao članica Inicijative, BiH podržava njena načela koja su u skladu s općim načelima i reforme javne uprave koja je fokusirana na stvaranje efikasne, transparentne, odgovorne, moderne javne uprave, koja će svoj rad temeljiti na najboljim praksama i načelima evropskog upravnog prostora i istinski raditi u korist građana, pružanjem brzih i pouzdanih usluga.

BiH realizirala je prvi akcioni plan u periodu 2019.-2021. godina, a u toku je implementacija drugog akcionog plana za period 2022.- 2024. godina.  Drugi akcioni plan Bosne i Hercegovine sadrži tri obećavajuće obaveze za razvoj portala otvorenih podataka, objavljivanje podataka o javnim nabavkama i povećanje transparentnosti vladinog finansiranja medija i civilnog društva. Međutim, politička kriza negativno je utjecala na usvajanje akcionog plana. Stalni angažman foruma s više učesnika unatoč takvim krizama potaknuo bi provedbu i osigurao nadzor u saradnji s civilnim društvom. Više možete pogledati ovdje https://www.opengovpartnership.org/members/bosnia-and-herzegovina/

Akcioni planovi izrađeni su u saradnji s civilnim društvom u BiH, a u okviru Savjetodavnog vijeća za implementaciju OGP.  Podršku implementaciji OGP u BiH pružaju Ministarstvo pravde BiH i Ured koordinatora za reformu javne uprave. O aktivnostima ovog tijela više na web stranici Ministarstva pravde BiH http://www.mpr.gov.ba/reload/default.aspx?id=10936&langTag=bs-BA.

 

ogp-banner