Ured koordinatora za reformu javne uprave u cilju realizacije zaključka Vijeća ministara BiH izradio je Smjernice za provođenje Pravila za konsultacije s javnošću u izradi pravnih propisa u Uredu koordinatora za reformu javne uprave.

Konsultacije s javnošću inkorporirane su kao mjera u Revidiranom Akcionom planu 1, unutar realizacije aktivnosti reformske oblasti Strateško planiranje, izrada politika i koordinacijski kapaciteti, a s ciljem uspostave potrebnih mehanizama za postizanje standarda kvaliteta propisa.

Smjernicama se osigurava, pravilna i dosljedna primjena Pravila za konsultacije s javnošću u izradi pravnih propisa Vijeća ministara BiH, te iste osiguravaju veći nivo učešća interesnih grupa, zainteresirane javnosti i povećanje informisanosti o cjelokupnom radu Ureda. Proces konsultacija je dvosmjeran i koristan je kako za predlagača tako i za širu javnost uopće.

U procesu demokratizacije društva i integriranja u Evropsku uniju, krajnji cilj jeste uspostava partnerskog odnosa institucija vlasti i javnosti, a što se zasigurno može postići transparentnošću i konsultacijama s javnošću.

Ovim putem pozivamo i ostale zainteresovane strane da se uključe u proces konsultacija koje provodi Ured koordinatora za reformu javne uprave.

U ovoj sekciji nalaze se Smjernice za provođenje Pravila za konsultacije s javnošću u izradi pravnih propisa u Uredu koordinatora za reformu javne uprave i Obrazac za dostavu komentara, a u narednom periodu ovdje ćemo objavljivati planirane normativno-pravne akte za konsultacije.

Kontakt

Ranka Papović, koordinatorica za konsultacije

Adresa: Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo

Tel: + 387 33 56 57 64

Fax: + 387 33 56 57 61

E-mail: Ranka.Papovic@parco.gov.ba ili na javnekonsultacije@parco.gov.ba.

br. naziv
1 2016: Izvještaj o provedenom postupku javnih konsultacija za nacrt Godišnjeg programa rada Ureda koordinatora
2 2016: Smjernice za provođenje Pravila za konsultacija s javnošću u izradi pravnih propisa u Uredu koordinatora za reformu javne uprave
3 2016: Izvještaj o provedenom postupku javnih konsultacija za nacrt Srednjoročnog plana rada
4 2016: Obrazac za dostavu komentara
5 Izjava o svrsi donošenja Godišnjeg programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave
6 Izjava o svrsi donošenja Srednjoročnog plana rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period 2017-2019. godine
7 Nacrt Srednjoročnog plana rada Ureda koordinatora za period 2017-2019.
8 Prednacrt Godišnjeg programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2017.
9 Spisak organizacija koje su izrazile zainteresiranost za uključivanje u proces javnih konsultacija
10 2017: Izvještaj o provedenom postupku javnih konsultacija za nacrt Izvještaja o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2016.godinu
11 2017: Spisak akata Ureda koji podliježu javnim konsultacijama
12 2017: Izvještaj o održanim konsultacijama sa zainteresiranom javnošću
13 Smjernice za konsultacije PARCO 2018.
14 Pravila Konsultacije 5-17 (2)
15 Izvještaj o radu za 2018 – konsultacije
16 Javne konsultacije: Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave
17 Održane javne konsultacije: Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave
18 Javne konsultacije: Program rada Ureda koordinatora za 2021. godinu
19 Javne konsultacije: Godišnji Program rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2021. godinu
20 Javne konsultacije: Izvještaj o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2020. godinu
21 Javni poziv na konsultacije i prezentaciju portala otvorenih podataka
22 Javne konsultacije: Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period 2022-2024. godine
23 Javne konsultacije: Zajednička platforma o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u BiH
24 Javne konsultacije – Sporazum o utrošku preostalih sredstava uplaćenih u Fond za reformu javne uprave
25 Javne konsultacije: Program rada Ureda koordinatora za 2022. godinu
26 Prijedlog Odluke o imenovanju članova i zamjenika članova nadzornih timova
27 Izvještaj o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2021. godinu
28 Prednacrt Godišnjeg programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2023.
29 Izjava o svrsi donošenja Programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2023. godinu.
30 Nacrt Izvještaja o implementaciji Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018-2027
31 Izjava o svrsi donošenja
32 Izvještaj o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2022. godinu
33 Javne konsultacije: Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period 2024-2026. godine
34 Izvještaj o održanim konsultacijama