Odluka o imenovanju članova i zamjenika članova nadzornih timova za implementaciju reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini koji predstavljaju Vijeće ministara Bosne i Hercegovine pripremljena je na osnovu člana VII Zajedničke Platforme o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 22. sjednice održane 16. decembra 2020. godine u cilju imenovanja predstavnika državnih institucija u nadzorne timove za svaku reformsku oblast, te utvrđivanja prava i obaveza članova nadzornih timova u procesu ukupnog nadzora i usmjeravanja reformskih procesa tokom implementacije strateškog dokumenta i pratećeg akcionog plana.

Opšti cilj dokumenta je uspostavljanje efikasnog mehanizma implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, kao i provođenje usvojenih strateških i akcionih dokumenata. Konačni cilj je omogućiti nesmetan nastavak rada strukture za koordinaciju reforme javne uprave i redovne koordinacijske sastanke, te dalje jačanje efikasnosti koordinacije definisanjem prava i obaveza članova nadzornih timova u procesu ukupnog nadzora i usmjeravanja reformskih procesa tokom implementacije.

Proces javnih konsultacija otvoren je od 08.09. do 23.09.2021. godine i svoje komentare i sugestije možete dostaviti isključivo putem internet stranice E-konsultacije.