Одлука о именовању чланова и замјеника чланова надзорних тимова за имплементацију реформе јавне управе у Босни и Херцеговини који представљају Савјет министара Босне и Херцеговине припремљена је на основу члана VII Заједничке Платформе о принципима и начину имплементације реформе јавне управе у Босни и Херцеговини, а у вези са закључком Савјета министара Босне и Херцеговине са 22. сједнице одржане 16. децембра 2020. године у циљу именовања представника државних институција у надзорне тимове за сваку реформску област, те утврђивања права и обавеза чланова надзорних тимова у процесу укупног надзора и усмјеравања реформских процеса током имплементације стратешког документа и пратећег акционог плана.

Општи циљ документа је успостављање ефикасног механизма имплементације реформе јавне управе у Босни и Херцеговини, као и провођење усвојених стратешких и акционих докумената. Kоначни циљ је омогућити несметан наставак рада структуре за координацију реформе јавне управе и редовне координацијске састанке, те даље јачање ефикасности координације дефинисањем права и обавеза чланова надзорних тимова у процесу укупног надзора и усмјеравања реформских процеса током имплементације.

Процес јавних консултација отворен је од 08.09. до 23.09.2021. године и своје коментаре и сугестије можете доставити искључиво путем интернет странице Е-консултације.