Formalni mandat

Mandat Ureda  koordinatora za reformu javne uprave proizilazi iz Odluke o uspostavljanju Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Sl. glasnik BiH, br. 4/05, 33/07 i 85/10):

Provođenje zajedničke politike i procedura nadležnih organa u Bosni i Hercegovini  u oblasti reforme javne uprave

Efikasna koordinacija aktivnosti koje su utvrđene važećim zakonima u Bosni i Hercegovini a u nadležnosti su različitih institucija u Bosni i Hercegovini

Koordinacija aktivnosti u vezi sa pripremom, donošenjem i implementacijom Strategije reforme javne uprave u BiH (koordinator)

Pružanje mišljenja predsjedavajućem Vijeća ministara BiH o najvažnijim pitanjima koja se tiču reforme javne uprave u institucijama BIH (koordinator).

Formalni mandat Ureda koordinatora dodatno je definisan Strategijom za RJU na način da uključuje:

Fokus na stvaranje uslova za razvoj sektorskih kapaciteta u ključnim sektorima politike kroz razvoj akcionog plana 2

Uspostavljanje sistema za monitoring i evaluaciju kojim će se pratiti napredovanje ka postizanju ciljeva Strategije

Utvrđivanje projekata i pravljenje prijedloga na osnovu Strategije i akcionih planova, u uskoj koordinaciji sa relevantnim institucijama BiH i donatorskom zajednicom. Prioriteti će se jasno definisati u skladu s potrebama za konkretnom reformskom pomoću i koordinisati u svrhu postizanja ciljeva reforme.

Mandat je takođe preciziran i putem Zajedničke platforme na način da uključuje:

Ostvarivanje funkcije nadgledanja, evaluacije i izvještavanja o provođenju individualnih mjera  AP1 za sve nivoe vlasti

Vršenje ukupne koordinacije u provođenju mjera AP1, što podrazumijeva:

a.    operativnu saradnju sa koordinatorima za reformu javne uprave;

b.    organizovanje i koordinaciju rada nadzornih timova u šest reformskih oblasti u saradnji sa koordinatorima za reformu javne uprave;

c.    osiguranje sistema nadgledanja i evaluacije u provođenju mjera AP1 i izvještavanje o ostvarenom progresu;

d.    uspostavu saradnje sa svim organima uprave u BiH od značaja za provođenje reforme javne uprave te promociju reforme javne uprave prema izvršnim i zakonodavnim organima vlasti i građanima;

e.    neposrednu saradnju sa predstavnicima donatora FRJU i drugim donatorima u oblasti javne uprave koji nisu članovi FRJU;

f.    pripremu i organizovanje rada Zajedničkog upravnog odbora FRJU i sudjelovanje u donošenju odluka ovog odbora;

g.    godišnje ažuriranje AP1, redovno izvještavanje svih nivoa vlasti o provođenju implementacionih mjera AP1 i kvartalno izvještavanje o nadgledanju i evaluaciji.

h.    operativno-tehničke uvjete za rad Koordinacionog odbora za ekonomski razvoj i europske integracije.

Osiguranje domaće ili strane, tehničke i ekspertske pomoći za rad Nadzornog tima

Organizacija sastanaka nadzornog tima.

Pored ključnih dokumenata koji definišu formalni mandat Ureda, postoji još nekoliko dodatnih:

Strategija za borbu protiv korupcije

Strategija razvoja BiH

Sporazumi sa MMF-om

Country Strategy Paper (CSP)

Programi rada entitetskih vlada

Strategija komuniciranja Vijeća ministara BiH


Neformalni mandat

Neformalni mandat Ureda karakterišu sljedeće aktivnosti :

Upravljanje i vođenje projekata iz FRJU

Iniciranje RJU

IPA programiranje u području RJU i dobre uprave

Učešće u implementaciji i koordinaciji drugih projekata iz područja RJU (jačanje administrativnih kapaciteta)

Učešće u radnim grupama (strategije/evropske intergracije)

Priprema informacija/izvještaja za praćenje napretka evropskih integracija

Priprema i diseminacija različitih informacija iz oblasti RJU

Obuke, edukacije državnih službenika

Koordinacija i usmjeravanje donatora koji rade u oblasti RJU.