No. naziv
1 PP prezentacija sa redovnog sastanka ambasadora EU
2 PP prezentacija za oblast Informacione tehnologije
3 PP prezentacija za oblast Institucionalna komunikacija
4 PP prezentacija za oblast Izrada politika i koordinacijski kapaciteti
5 PP prezentacija za oblast Javne finansije
6 PP prezentacija za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima
7 PP prezentacija za oblast Upravni postupak
8 PP prezentacija: Mjerenje i monitoring učinka i odgovornosti na bazi učinka u procesu reforme javne uprave
9 Prezentacija za fakultete
10 Prezentacija: Bosnia and Herzegovina: Public Administration System, Public Administration Reform and trends in Public Administration
11 Prezentacija: Inovacije u javnoj upravi
12 Prezentacija: Reforma javne uprave u kontekstu SSP-a
13 Akcioni plan provedbe odredbi Privremenog sporazuma i SSP-a
14 Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz dokumenta Europsko partnerstvo
15 Dokument višegodišnjeg indikativnog finansijskog okvira (MIFF) 2010-2012.
16 Evropska komisija: Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u 2009. godini
17 Evropska komisija: Izvještaj o napretku za 2010.
18 Evropska komisija: Prijedlog principa, prioriteta i uslova Evropskog partnerstva sa BiH – novembar 2007 (engleska verzija)
19 Evropska komisija: Strategija proširenja i ključni izazovi 2008-2009.
20 Evropska komisija: Strategija proširenja i ključni izazovi 2009-2010.
21 Izvještaj Evropske komisije o napretku BiH za 2008. godinu
22 Izvještaj Evropske komisije o napretku BiH za 2013.
23 Komparativni prikaz nalaza i preporuka iz izvještaja EK o napretku BiH za 2006, 2007. i 2008. godinu
24 Odluka o Europskom partnerstvu za BiH 2008.
25 Preporuke Vijeća Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj
26 Principi javne uprave
27 Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima
28 SIGMA izvještaj 2010: Procjena potencijalnih kandadata za članstvo u EU
29 Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (Stabilization and Association Agreement)
30 Strategija integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju
31 Strategija proširenja i ključni izazovi 2014-15.
32 Višegodišnji indikativni planski dokument (MIPD) 2008-2010.
33 Funkcionalni pregled sektora obrazovanja u BiH – Završni izvještaj
34 Funkcionalni pregled sektora okoliša u BiH – Završni izvještaj
35 Funkcionalni pregled sektora policije u BiH – Završni izvještaj
36 Funkcionalni pregled sektora poljoprivrede u BiH – Završni izvještaj
37 Funkcionalni pregled sektora povratka u BiH – Završni izvještaj
38 Funkcionalni pregled sektora pravosuđa u BiH – Završni izvještaj
39 Funkcionalni pregled sektora zdravstva u BiH – Završni izvještaj
40 Sistemski pregled reforme javne uprave u BiH
41 Monitoring Report 2017 Bosnia and Herzegovina BHS SIGMA
42 Prijedlog programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH
43 Izvještaj Evropske komisije o politici proširenja (2023)
44 Izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini (2023)