Institucionalna komunikacija

1. Komunikacijsko planiranje
2. Pitanja organizacije
3. Koordinacija i postavljanje standarda
4. Ljudski potencijali/resursi
5. Aktivnosti vezane za medije
6. Praćenje medija/Media monitoring
7. Direktna komunikacija s javnošću- ZOSPI
8. Web stranice
9. Direktna komunikacija sa građanima
10. Javne kampanje
11. Mjerenje rezultata
12. Saradnja sa civilnim sektorom

 

Ova reformska oblast podijeljena je na 12 potpoglavlja. Prvo potpoglavlje odnosi se na strateški pristup institucionalnoj komunikaciji. Predviđeno je da Vijeće ministara / vlade na svim nivoima vlasti usvoje strategiju komunikacije i da svaka institucija ima svoje godišnje komunikacijske planove. Planiranje institucionalne komunikacije se mora povezati sa cjelokupnim strateškim planiranjem VM/ vlada i pojedinih institucija.

Naglašena je i potreba za horizontalnom koordinacijom OSJ jedinica na pojedinim nivoima vlasti. Predviđena je i vertikalna koordinacija između nivoa vlasti, naročito preko postojećeg mehanizma nadzornog tima, a eventualno i preko drugih mehanizama (radne grupe itd.). U segmentu ljudskih potencijala predviđena je izrada standardiziranih opisa i zahtjeva radnih mjesta službenika na području OSJ. Drugi cilj je razvoj i provođenje obuke za službenike za OSJ, i to iz oblasti strateškog komuniciranja, odnosno odnosa sa javnošću, kao i drugih područja značajnih za njihov rad.

U petom potpoglavlju ove reformske oblasti, RAP1 prelazi na sadržajna pitanja. Predviđene su aktivnosti za poboljšanje komunikacije sa medijima (vodiči, priručnici, liste novinara, redovito organiziranje događaja) i praćenja medija odnosno media monitoringa (šesto potpoglavlje).

Sedmo potpoglavlje govori o direktnoj komunikaciji sa javnošću – implementaciji Zakona o slobodi pristupa javnim informacijama. Na svim nivoima vlasti su usvojeni zakoni, a u narednom periodu potrebna je njihova dosljedna implementacija. Web stranice moraju biti redovito ažurirane, sadržajno bogate i atraktivne, a predviđeno je i provođenje anketa o zadovoljstvu korisnika sa web stranicama koje posjećuju i prikupljanje korisnih prijedloga za poboljšanje sadržaja web stranica.

Kao još jedan oblik direktnog pružanja informacija građanima, u devetom potpoglavlju spomenuti su “dani otvorenih vrata” i slični događaji u institucijama, informativni materijali, forumi itd. U tom segmentu značajna je i upotreba IKT, na primjer socijalnih mreža (facebook, twitter).

U desetom potpoglavlju, kao cilj je postavljeno organiziranje javnih kampanja sa ciljem da se podigne razina svijesti javnosti o određenim temama. Jedanaesto poglavlje namijenjeno je monitoringu i mjerenju rezultata (output-a i outcome-a) na području strateškog komuniciranja. Naglašen je i značaj redovitog mjerenja stavova javnosti i stepena poznavanja ključnih oblasti politika. Također, istaknut je značaj razvoja i unaprijeđenja komunikacije sa civilnim društvom, te uspostavljanja partnerskog odnosa u implementaciji pojedinih aktivnosti.