o-uredu

Misija Ureda

Ured koordinatora za reformu javne uprave koordinira proces reforme javne uprave u BiH, u saradnji sa nadležnim institucijama i organima uprave sa nivoa BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, predstavnicima međunarodne zajednice i donatorima i stvara uslove za efikasnu i efektivnu implementaciju reforme javne uprave u BiH, putem: zajedničkog rada sa predstavnicima političkih, operativnih, nadzornih i provedbenih struktura; iniciranja i usmjeravanja finansijske podrške i tehničke pomoći; implementacije reformskih mjera kroz projekte; promocije ukupnog reformskog procesa; pružanja informacija i mišljenja u vezi sa procesom reforme javne uprave te nadzora i evaluacije ukupnog napretka reforme javne uprave, u cilju stvaranja efikasne, transparentne, ekonomične i moderne javne uprave orijentisane ka građanima.

Vizija Ureda

Ured koordinatora za reformu javne uprave ima odgovarajući institucionalni status i razvijene organizacione, kadrovske i materijalno-tehničke kapacitete, ekspertizu i mehanizme koji obezbjeđuju praćenje i osiguranje održivosti postignutih rezultata te dalju modernizaciju i unapređenje javne uprave u BiH u skladu sa principima evropskog administrativnog prostora i očekivanjima građana, poslovne zajednice i društva u cjelini.