Provedba Strategije – prioritet iz Evropskog partnerstva

Reforma javne uprave jedan je od šest ključnih prioriteta Evropskog partnerstva, a javna uprava sposobna za usvajanje i provođenje acquis communaitaire-a jedan od najvažnijih preduslova za članstvo u Evropskoj uniji. Izgradnja upravnih kapaciteta, sposobnih da usvoje i provedu 35 poglavlja legislative EU – kriterij je postavljen pred sve zemlje koje žele postati članice Unije u Kopenhagenu 1993, a dvije godine kasnije potvrđen u Madridu.

Uloga Ureda koordinatora za reformu javne uprave iznimno je važna u procesu izgradnje institucija. Zato su sve aktivnosti Ureda usmjerene ka postizanju evrointegracijskog cilja BiH. Na putu ka tom cilju Ured blisko sarađuje sa Direkcijom za evropske integracije BiH i ostalim relevantnim institucijama. Sama Strategija reforme javne uprave u BiH, na kojoj je utemeljena cjelokupna reforma, usklađena je sa Strategijom integriranja BiH u Evropsku uniju.

Saradnja

Koje su obaveze BiH na putu ka Uniji moguće je vidjeti u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, kojim se zemlja obavezala da će usvajati i provoditi “zakonodavne, administrativne, institucionalne i ekonomske reforme”. U Akcionom planu provođenja odredbi Privremenog sporazuma i SSP-a, dijelu koje se odnosi na reformu javne uprave, precizirano je:

„Saradnja će imati za cilj unapređenje razvoja efikasne i odgovorne javne uprave u BiH, dopunjavajući reformske napore preduzete do sada u ovoj oblasti. Saradnja u toj oblasti uglavnom će biti usmjerena na izgradnju institucija, u skladu sa zahtjevima Evropskog partnerstva, i uključivat će aspekte poput izrade i provođenja transparentnih i nepristrasnih procedura odabira zaposlenih, upravljanja ljudskim potencijalima i napredovanja u službi, stalne obuke, promoviranja etike u okviru javne uprave i jačanja procesa donošenja politika. Prilikom provođenja reformi pažnja će biti posvećena ciljevima fiskalne održivosti, uključujući i aspekte fiskalne strukture. Saradnjom će biti obuhvaćeni svi nivoi javne uprave u BiH.“

Provedba Strategije reforme javne uprave iz 2006. godine je, zato, jedan od ključnih prioriteta Evropskog partnerstva. Uz provedbu Strategije, u ovom je dokumentu navedeno i to da treba osigurati da “ministarstva i institucije na državnom nivou budu adekvatno finansirane, operativne i propisno opremljene, posebice u pogledu prostorija i osoblja”.

Detaljne mjere kojim će se postići ostvarenje ovog cilja razrađene su u Akcionom planu za realizaciju prioriteta iz Evropskog partnerstva, dokumentu, koji je Vijeće ministara BiH usvojilo 6. oktobra 2008. Rad Ureda, prema Akcionom planu, u predstojećem periodu biće usmjeren u nekoliko pravaca:

  • Unaprijediti procedure zapošljavanja zasnovane na objektivnim i kvalitetu baziranim kriterijima, uz osiguranje transparentnosti i brzog postavljenja dovoljno kvalificiranih državnih službenika
  • Uskladiti zakone o državnoj službi kako bi bila izgrađena odgovorna i efikasna državna služba, zasnovana na profesionalnim kriterijima za napredovanje
  • Provedba reforme javne uprave i osiguranje njene održivosti, te povećanje kapaciteta za postepeno usklađivanje zakona i provedbu acquis-a

Očekivanja su da bi oba akciona plana reforme javne uprave trebala biti provedena do 2014. godine.

Fondovi

Podršku za reformske aktivnosti BiH očekuje i iz IPA fonda, čija je prva komponenta namijenjena za pomoć u tranziciji i jačanju institucija. Strateški dokument za dodjelu pomoći iz IPA fonda je Višegodišnji indikativni planski dokument (Multi annual indicative planning document – MIPD). MIPD se radi na osnovu Višegodišnjeg indikativnog finansijskog okvira (Multi-annual Indicative Financial Framework –MIFF), koji je spona između političkog okvira navedenog u Strategiji proširenja Unije i procesa planiranja i izrade proračunskih alokacija EU, isključivo namijenjenih za podršku proširenju. MIFF daje indikativne finansijske iznose IPA-e po zemljama korisnicama i po komponentama. Dokument priprema Evropska komisija i to za period od tri godine. Izuzetak je bio prvi MIFF za period 2007-2010. MIFF 2009. – 2011. predstavlja reviziju prethodnog dokumenta.

(u milionima eura)

MIFF 2009.-2011. za BiH 2007.
2008. 2009. 2010.
2011.
Komponenta I: Institucionalna izgradnja i tranziciona podrška 58,13 69,85 83,89 100,68 102,68
Komponenta II: Prekogranična saradnja 3,96 4,94 5,2 5,31 5,41
Ukupno za period 2009.-2011. 62,1 74,8 89,1 106 108,1

(izvor: Direkcija za evropske integracije)

O napretku reformi Ured redovito izvještava Vijeća ministara BiH i sve ostale relevantne institucije. Ured priprema informacije o toku reformi za svaki sastanak Monitoring reformskog procesa (RPM), koji redovno održavaju predstavnici Evropske komisije i institucija BiH. Reforma javne uprave zauzima i važno mjesto u izvještajima o napretku Evropske komisije.

Ured koordinatora sudjelovaće i u radu pododbora za provedbu Privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i SSP-a, zbog usklađivanja reformskih aktivnosti u zemlji i njihovog usmjeravanja u skladu sa evropskim zahtjevima.