Na osnovu čl. 4. Tačka b) Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 94/14) , člana 7. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa ( „Službeni glasnik BiH“, broj 5/17), kao i Smjernice za provođenje Pravila za konsultacije s javnošću u izradi pravnih propisa u Uredu koordinatora za reformu javne uprave

IZJAVA O SVRSI DONOŠENJA: Izvještaja o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2021. godinu.

U skladu sa čl. 7. i čl. 8. Odluke o Godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvјеšтаvаnja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik br.91/14,) Ured koordinatora za reformu javne uprave je izradio Program rada za 2021. godinu, a na osnovu čl. 11. iste ove odluke, sačinio je i Izvještaj o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2021. godinu.

Cilj Izvještaja o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave je osigurati sistemski pristup praćenju realizacije Programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2021. godinu, kako bi se osigurala realizacija planiranih aktivnosti, optimalno alocirali resursi ali i stvorila osnova za dalje planiranje rada.

Izvještaj o provedenim konsultacijama se generiše i dostavlja Vijeću ministara BiH na usvajanje uz ovu Izjavu.

Proces konsultacija bit će otvoren u periodu od 16.02. do 03.03.2022.godine.

Ova izjava bit će objavljena na službenoj internet stranici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, kao i na web aplikaciji e-konsultacije.

Dokumenti:

Izvještaj o radu

Izjava o svrsi