Kako bi se osigurala planska osnova za kvalitetno upravljanje reformom javne uprave u Bosni i Hercegovini u skladu sa nadležnostima Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovine, neophodno je donijeti Program rada Ureda koordinatora za 2022. godinu.

U skladu sa čl. 7. i čl. 8. Odluke o Godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 94/14), Ured koordinatora za reformu javne uprave je izradio Program rada za 2022. godinu.

Opći cilj Programa rada Ureda je osigurati plansku osnovu za kvalitetno upravljanje reformom javne uprave u Bosni i Hercegovini u skladu sa nadležnostima Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini. Posebni ciljevi donošenja Programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2022. godinu su optimalna alokacija resursa na prioritetne zadatke i projekte, kao i unapređenje procesa praćenja programa i planova i izvještavanja o realizaciji istih.

U tu svrhu bit će organizirane javne konsultacije.

Proces javnih konsultacija otvoren je od 02.08. do 17.08.2021. godine i svoje komentare i sugestije možete dostaviti isključivo putem internet stranice E-konsultacije.

Dokumenti:

Program rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2022. godinu

Izjava o svrsi