Na portalu e-konsultacije objavljen je dokument Sporazum o utrošku preostalih sredstava uplaćenih u Fond za reformu javne uprave.

Online konsultacije provode se u periodu od 22.07 do 06..08.2021. godine.

Zainteresovani komentare mogu slati isključivo putem portala e-konsultacije, u navdenom periodu.

Opći cilj dokumenta je da posluži kao instrument za efikasnu provedbu planiranih reformskih ciljeva i mjera u narednom srednjoročnom periodu. Konačni cilj je povećati efikasnost, efektivnost, transparentnost, odgovornost, participativnost u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini, te doprinijeti ugradnji načela dobrog upravljanja u sistem javne uprave u Bosni i Hercegovini na svim nivoima vlasti obuhvaćenim planiranim aktivnostima

Sporazum o utrošku preostalih sredstava uplaćenih u Fond za reformu javne uprave

Izjava o svrsi