Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj 6.06.2016. godine usvojilo je Godišnji  izvještaj  Ureda koordinatora za reformu javne uprave o  napretku  (praćenje  provođenja  Revidiranog  akcionog plana 1 (RAP 1) Strategije  reforme  javne  uprave  u  Bosni  i  Hercegovini)  za  2015. godinu u kojem se navodi da je realizirano 65 posto ciljeva, što je za četiri posto više u odnosu na 2014.

Posmatrajući prema reformskim oblastima Revidiranog akcionog plana 1, najviše ciljeva je ostvareno u oblasti Institucionalna komunikacija, i to 77 posto, a najaktivniji u ispunjavanju ovih ciljeva je državni nivo. Istovremeno najmanji procenat realizacije ciljeva bilježi reformska oblast e-Uprava s 49 posto.   

Izvještaj možete preuzeti ovdje.