Sastanak Nadzornog tima za za oblast Institucionalna komunikacija, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a

2. Izbor predsjedavajućeg NT-a za naredno tromjesečje

3. Plan rada NT-a za 2011.godinu

4. Razmatranje projektnog zadatka "Publikovanje informativnog materijala Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH, Vlade RS i Vlade Brčko distrikta BiH"

5. Informacija o godišnjem izvještaju o napretku

6. Diskusija o potencijalnim projektima iz oblasti IK

7. Razno

bit će održan u petak, 25. februara, 2011. godine u 12:30 sati, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, ul. Vrazova 9, Sarajevo.