Tekst revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave  usaglašen je danas na sastanku državne koordinatorice za reformu javne uprave sa koordinatorima za reformu javne uprave Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH održanom u Brčkom, te će uskoro biti upućen vladama u BiH na usvajanje.

Revidiranim Akcionim planom 1, odnosno novim mjerama i aktivnostima koje institucije uprave u BiH trebaju provesti do 2014. godine, javna administracija u našoj zemlji bit će ojačana, ali i bliža građanima kao i poslovnoj zajednici.

„Nakon skoro godinu dana otkako je donesen zaključak da se izvrši analiza postojećeg Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave i nakon velikog broja sastanaka nadzornih timova, koordinatora i eksperata u ovim oblastima sa zadovoljstvom se može konstatovati da smo uradili revidirani Akcioni plan za svih šest reformskih oblasti sa preciznim ciljevima, aktivnostima, organima koji su zaduženi za implementaciju i rokovima za provođenje pojedinih mjera. Sigurno se radi o dokumentu koji će ubrzati proces reforme javne uprave i doprinijeti da se brže ispune uslovi koji se traže od bh. administracije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Očekujemo da će i vlade uskoro usvojiti ovaj dokument ali tada tek predstoje aktivnosti na njegovoj realizaciji, te planiramo napraviti precizan plan aktivnosti na godišnjem nivou za ujednačeno izvršavanje ovog plana na sva četiri upravna nivoa“, izjavila je Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave u BiH.

Strategija reforme javne uprave u BiH obuhvata šest oblasti i to: Izrada politika i koordinacijski kapaciteti, Javne finansije, Institucionalna komunikacije, Informacione tehnologije, Upravni postupak i Upravljanje ljudskim potencijalima.

U segmentu strateškog planiranja akcenat je na unapređenju planiranja rada ministarstava i Vijeća ministara, odnosno vlada. Posebna pažnja posvećena je informatizaciji procesa usvajanja propisa. Konačni je cilj da građanima i preduzećima budu besplatno dostupni svi propisi i da se mogu pronaći na internetu na pregledan i jednostavan način, uključujući i aktualne prečišćene tekstove.

Međunarodna praksa i iskustvo zemalja u regionu ukazuju da je moguće poboljšati sistem javnih nabavki pojednostavljenjem ovog procesa tako da se od ponuđača ne traže dokumenti koji su dostupni u javnim registrima, da se transparentnost jača putem objavljivanja tendera u elektronskoj formi, što su dodatni ciljevi i aktivnosti revidiranog AP1 u oblasti Javnih finansija. Revidirani Akcioni plan 1 u oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima uključuje novi segment – Upravljanje cjelovitim kvalitetom (Total Qality Management – TQM). To je moderan evropski pristup praćenju i unapređenju uspješnosti organizacija. Pomoću takvih modela ocjenjuje se uspješnost organizacije i to, primjerice, mjerenjem zadovoljstva zaposlenih.

Oblast Upravnog postupka biće informatizirana, a što će posebno doprinijeti obavezi administracije da po službenoj dužnosti pribavlja dokumentaciju i više ne opterećuje time građane. Revizija AP 1 podrazumijeva i izmjene u oblasti Institucionalne komunikacije.

Za poslovne subjekte u novom Akcionom planu 1, kroz oblast Informacione tehnologije, predviđen je razvoj sistema »sve na jednom mjestu« kako bi se omogućila elektronska registracija.

Usaglašeni tekst revidiranog Akcionog plana 1 ukoro će se naći pred vladama u BiH. Usvajanjem ovog dokumenta, vlade u BiH potvrdile bi da su opredjeljene za ispunjenje jednog od ključnih uslova iz Evropskog partnerstva, odnosno provođenje reforme javne uprave u BiH.

Sastanku su, pored predstavnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, prisustvovali koordinatori za reformu javne uprave iz RS i Brčko distrikta BiH Stojanka Ćulibrk i Brane Jovičić,  Edina Zukić, pomoćnica generalnog sekretara Vlade Federacije BiH, predstavnici iz RS, te predstavnici EUPAR-a, projekta Delegacije EU u BiH koji pruža pomoć Uredu.