Sastanak Nadzornog tima za za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda sastanka

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima   

3. Informacija o  realizovanim i planiranim aktivnostima na implementaciji projekta „Razvoj sistema za  upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH“ (uz učešće eksperata angažovanih na projektu)

4. Infomisanje o toku realizacije projekta“ Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima“  

5. Razmatranje prijedloga projekta „Izgradnja kapaciteta za prvenciju korupcije u strukturma državne službe u BiH“

6. Informisanje i diskusija  o ostalim projektima,  inicijativama  i aktivnostima u reformskoj oblasti

7. Razno.  

bit će održan 15.02.2011. godine sa početkom u 12:00 časova u Sarajevu, u zgradi Parlamenta Federacije BiH -prostorije gradske uprave, Hamdije Kreševljakovića br.3.