Zajednički sastanak Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju i Implementacionog tima za projekat „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I“ je održan 08. februara 2011. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu.

Sastanku su prisustvovali gđa. Semiha Borovac, koordinator za reformu javne uprave, gdin. Zvonimir Kutleša, generalni sekretar Vijeća Ministara BiH, gđa. Karmelo Prlenda, pomoćnik generalnog sekretara Vijeća Ministara BiH, gdin. Nedžib Delić, stručni savjetnik za reformsku oblast Izrada politika i koordinacijski kapaciteti iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave, gđica. Branka Pavlović iz Vlade RS-a, gdin. Adnan Pašalić, Šef sektora za pravne poslove sekretarijata Vlade BD, gđa. Mirsada Jahić, pomoćnik sekretara Vlade FBIH, gđa. Michal Ben-Gera SIGMA expert i savjetnica na projektu, prof. dr. Gregor Virant ekspert u izradi revidiranog Akcionog plana I, gdin. Sašo Talevski, projektni direktor ispred firme Progeco, Maja Barić, ključni ekspert na projektu „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I“ i Ana Totovska, direktor firme EuroPartner Group.

Dnevni red sastanka Nadzornog tima sastojao se od četiri tačke:

  • Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka,
  • Revizija AP1,
  • Implementacija projekta „Skica“ – dosadašnji napredak, problemi i naredni koraci i
  • Razno.

Nakon usaglašavanja sa članovima nadzornih timova, gdin.Gregor Virant, pripremio je finalnu verziju revidiranog Akcionog plana 1 za oblast Strateško planiranje, koordinaciju i izrada politika, te isti prezentirao prisutnima na sastanku. Nakon diskusije i datih pojašnjenja Revidirani Akcioni plan 1 jednoglasno je usvojen od strane članova Nadzronog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju.

U sklopu treće tačke dnevnog reda razgovarano je o dosadašnjoj implementaciji projekta „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I“, dinamici i rokovima za postizanje planiranih rezultata. Gdin. Nedžib Delić istakao je da je jedna od najvećih prepreka u dosadašnjoj planiranoj realizaciji projekta ostavka tim lidera koja je direktno utjecala na dinamiku imlementacije projekta, odnosno kašnjenje implementacije prve projektne aktivnosti koja se odnosi na analizu raskoraka između trenutnog stanja i idealnog ili željenog stanja, odnosno potreba organizacije, a koja će u nastavku implementacije projekta biti korištena kao osnova organizacionog razvoja prvenstveno generalnih sekretarijata Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada i Vlade Brčko distrikt BiH.

Na sastanku je razgovarano i o ekspertima koji bi mogli preuzeti ulogu tim lidera kako bi implementacija projekta mogla biti nastavljena. Nakon diskusije sa članovima Nadzornog tima, Implementacionog tima te predstavnicima implementatora projekta, gđa. Semiha Borovac, je predložila zaključak kojim se daje ovlaštenje Uredu koordinatora da u ime korisnika projekta definiše rokove za dostizanje zaostataka u implementaciji projektnih aktivnosti, te da na osnovu Ugovora o implementaciji projekta izvrši zamjenu tim lidera.   Predloženi zaključak je usvojen od strane Nadzornog i Implementacionog tima.  Implementatoru projekta dat je rok od 10 dana da Uredu predloži listu eksperata za poziciju tim lidera, te da u sklopu Periodičnog izvještaja precizira rokove za dostizanje zaostataka u implementaciji projektnih aktivnosti.

Također, na sastanku je razgovarano i o potrebama za obukom iz oblasti pisanja projekata za članove nadzornih timova. Konstatovano je da bi obuka iz ove oblasti bila izuzetno korisna za njihov budući rad, te da će u okviru aktivnosti Tehničke pomoći Uredu koordinatora ova obuka biti realizovana u naredna dva do tri mjeseca.