Strategija komunikacija Vlade Brčko distrikta je usvojena na 88. sjednici Vlade kao i o Akcioni plan za realizaciju ove strategije za 2011. godinu. Strategija predstavlja strateški dokument kojim se definiraju kratkoročni i srednjoročni komunikacioni ciljevi, ciljne skupine, komunikacioni kanali, osnovne poruke te analiza učinaka. Strategijom komunikacija također je definirana i uloga Sektora za odnose sa javnošću Brčko distrikta.

 Izrada Strategije komunikacija proizašla je iz opredjeljenja Vlade Brčko distrikta da se unaprijedi transparentnost u radu njenih organa, politička i društvena odgovornost u institucionalnom odlučivanju, uključujući i odgovorno upravljanje javnim dobrima. Namjera je da se u dvosmjernoj komunikaciji sa građanima Brčko distrikta i šire izgradi podrška javnosti za aktivnosti Vlade, uključujući i podršku za realizaciju strateških projekata razvoja Brčko distrikta. Izrada Strategije jedan je od uslova u procesu reforme javne uprave u BiH. Njenom primjenom Sektor za odnose sa javnošću ispunjava svoju obavezu iz Akcionog plana 1 i Strategije za reformu javne uprave u BiH.

Strategija komunikacija Brčko distrikta BiH je srednjoročnog karaktera. Njena primjena se odnosi na vremenski period od 4-5 godina nakon čega je planirano njeno prvo revidiranje. Sastavni dio ovog dokumenta su i komunikacioni akcioni planovi koji se definiraju i usvajaju na kraju svake godine za predstojeći period. Oni predstavljaju osnovu za komunikaciono i budžetsko planiranje. Jasno definirani planovi olakšat će mjerenje i analizu efikasnosti i realizaciju postavljenih ciljeva koji će biti izraženi kroz završne izvještaje za proteklu godinu.Izrada Komunikacijske strategije bila je jedna od aktivnosti projekta "Izrada-Revidiranje komunikacijskih strategija Vijeća ministara BiH, Vlade FBIH, Vlade RS i Vlade Brčko distrikta" kojeg je u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave implementirao Djikic Consulting Services d.o.o.