Održana radionica o izradi Akcijskog plana za OGP za nivo BiH

27/07/2018

U Sarajevu je 27. jula 2018. godine uz podršku Programa jačanja javnih institucija u BiH održana radionica o pripremama za izradu akcijskoga plana za Partnerstvo za otvorenu vlast (OGP) za nivo Bosne i Hercegovine. Slijedom zaključka Savjetodavnog vijeća za inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast sa sjednice održane 20. juna 2018. na Jahorini predstavnici svih četiriju […]

Međuinstitucionalna radna grupa za upravljanje kvalitetom

27/12/2017

Platformu za razmjenu iskustava između specijalista za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi Bosne i Hercegovine čini 10 institucija, koje aktivno rade na standardima kvaliteta i stvaranju mehanizma otvorene uprave prema građanima, korisnicima i zaposlenicima. 2013. godine godine je u okviru druge faze GIZ Programa jačanja javnih institucija u BiH uspostavljena međuinstitucionalna radne grupa za QM […]

Održana Prva međunarodna konferencija o kvalitetu i efikasnosti institucija 2030.

27/12/2017

GIZ Program jačanja javnih institucija pozvan na Prvu međunarodnu konferenciju o kvalitetu i efikasnosti institucija 2030. (First International Conference on Quality and Efficiency of Institutions 2030) u cilju prezentiranja sistematskog pristupa upravljanja kvalitetom u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini. Konferencija je održana od 29. oktobra do 1. novembra 2017. u Sharm El-Sheikhu u Egiptu. […]

Mentorstvo – uspješan prijenos znanja

27/12/2017

U okviru rada međuinstitucionalne radne grupe za upravljanje kvalitetom razvijena je platforma za razmjenu iskustava, učenje o najboljim praksama iz drugih institucija i edukaciju članova iz oblasti upravljanja kvalitetom, posebno iz ISO 9001, kroz proces mentorstva. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje kao članica međuinstitucionalne radne grupe dobila je mentorsku podršku od druge članice […]

Održana obuka za upravljanje kvalitetom za rukovodstvo

27/12/2017

U okviru Programa jačanja javnih institucija GIZ, Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine i Ured koordinatora za reformu javne uprave organizirali su 18. i 19. oktobra 2017. na Jahorini tematsku obuku „Uvod u upravljanje kvalitetom“.  Dvodnevna obuka bila je namijenjena rukovodstvu i višem rukovodstvu institucija Bosne i Hercegovine, a učestvovalo je 17 osoba. Cilj […]

Novi val uvođenja CAF-a

27/12/2017

U skladu s aktivnostima iz Operativnog plana za uvođenje upravljanja kvalitetom u institucije Bosne i Hercegovine za period od 2016. do 2018. godine, Ured koordinatora za reformu javne uprave raspisao je u martu ove godine Javni poziv za institucije javne uprave za iskazivanje interesa za podršku u uvođenju CAF modela upravljanja kvalitetom (Zajednički okvir za […]

Nastavak izgradnje kapaciteta za CAF

27/12/2017

S ciljem održivosti korištenja CAF-a kao jednostavnog i efikasnog modela za unapređenje kvaliteta rada i usluga institucija, te ostvarenja mogućnosti da stručnjaci iz javne uprave pružaju podršku zainteresiranim institucijama, 2015. godine je obučeno 15 osoba iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine za CAF trenere/ice. Certificirani treneri/ce […]

Agencija za državnu službu BiH prepoznala potrebu za izradom CAF e-learning modula

27/12/2017

Imajući u vidu sve veći interes institucija Bosne i Hercegovine, ali i drugih nivoa vlasti za korištenjem CAF modela za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi te potrebu za jačanjem kapaciteta i znanja iz CAF-a, Agencija za državnu službu je uz podršku GIZ Programa jačanja javnih institucija pokrenula izradu korisnički orijentiranog CAF e-learning modula (kursa) za […]

Uvodnik rukovoditelja Programa jačanja javnih institucija

23/12/2016

Poštovane čitateljke i čitatelji, Tokom proteklih šest godina Program jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini je podržavao implementaciju reforme javne uprave u BiH a od početka 2014. godine sa eksplicitnim ciljem unapređenja sprovođenja RJU mjera u devet odabranih korisničkih institucija. Program, koji je zvanično započeo sa radom krajem 2010. godine, zasniva se na sporazumima […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts