Jedan od najvažnijih pojmova u sistemu javnog upravljanja jeste odgovornost. Odgovornost javne uprave predpostavlja postojanje jasnih linija odgovornosti, odnos vlade i građana koji su ih izabrali u kojem građani imaju pravo da budu informisani i upoznati sa radnjama vlade i garantuju se određeni standardi u postupanju i naknadi u slučaju da im ta prava budu uskraćena.

Odgovornost kao opći princip predpostavlja široki spektar pitanja vezanih za unutrašnju odgovornost unutar same uprave (između institucija, unutar samih institucija i u okviru institucija) i spoljnu odgovornost vlade i državne uprave prema građanima.

Da bi institucije javne uprave mogle na adekvatan način odgovoriti sve većim zahtjevima za nesmetano pružanje usluga u skladu sa određenim standardima istu je potrebno racionalno organizirati. Opća je percepcija da je državni aparat glomazan i trom te je u tom smislu potrebno određeno djelovanje kako bi se isti transformirao u efikasan servis koji na adekvatan način služi građanima i poslovnoj zajednici. U prvoj liniji to zahtijeva utvrđivanje i propisivanje jasnih kriterija za osnivanje i ukidanje državnih institucija, kao i utvrđivanje jasne tipologije organa uprave. Kao ključno nameće se pitanje jasne linije odgovornosti kako unutar samih institucija tako i između institucija što predstavlja okosnicu za racionalno vršenje upravne djelatnosti i njenu kontrolu.

U današnjem vremenu globalnog rasta kao imperativ se nameće informiranost građana i javnosti o radu državnih institucija. Postoje veliki zahtjevi za proaktivnim djelovanjem državne uprave u pogledu otvorenosti  informacija što u konačnici vodi većoj odgovornosti organa uprave . Institucije javne uprave treba da komuniciraju sa javnošću preko svojih web stranica na najednostavniji i potpuno razumljiv način pri čemu se akcenat stavlja na olakšan pristup informacijama. Potrebno je institucionalizirati standarde proaktivne transparentnosti organa javne uprave i unaprijediti zaštitu prava na pristup informacijama osiguranjem dvostepenosti postupanja po zahtjevima  kao i osigurati odgovarajući nadzor postupanja organa po zahtjevima za pristup informacijama uz obavezno propisivanje sankcija za kršenje ove obaveze.

Određenu vrstu izazova predstavlja zaštita prava pojedinca na dobru upravu kao i zaštita javnog interesa. Evidentna je potreba za unapređenjem interne i eksterne odgovornosti uz unapređenja položaja, organizacije i nadležnosti upravne inspekcije kao i jačanje kapaciteta upravnih inspekcija na svim nivoima. Obzirom da je evidentan nizak nivo implementacije preporuka institucije Ombudstmana uložit će se napori da se iznađu efikasni mehanizmi za osiguranje većeg stepena implementacije istih.

Polazeći od premise da je državna uprava u cjelosti odgovorna, u konačnici organi državne uprave moraju preuzimati odgovornost za svoj rad odnosno potrebno je omogućiti lii unaprijediti  mehanizme za obeštećenje građana u slučaju propusta u radu organa uprave.

Da bi institucije javne uprave mogle na adekvatan način odgovoriti sve većim zahtjevima za nesmetano pružanje usluga u skladu sa određenim standardima istu je potrebno racionalno organizirati. Opća je percepcija da je državni aparat glomazan i trom te je u tom smislu potrebno određeno djelovanje kako bi se isti transformirao u efikasan servis koji na adekvatan način služi građanima i poslovnoj zajednici.