Prava, dužnosti i pravni interesi svih subjekata regulisani su u materijalno pravnim propisima koji se ostvaruju konkretizacijom u upravno pravnim odnosima. Ta konkretizacija ili ostvarenje prava dužnosti i pravnih interesa ostvaruje se u upravnom postupku koji reguliše nadležnost, oblik i red spoljnih radnji kao i forme akata koji se donose u vezi i kao posljedica tih radnji.

Piše prof. dr. Ferid Otajagić, zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave, o upravnom postupku

Upravni postupci imaju dvije vrste i to opšti i posebni upravni postupci sa opšte važećim pravilom supsidijarne primjene opšteg upravnog postupka.

Dužnost postupanja po zakonu u upravnom postupku imaju: organi uprave određene političko-teritorijalne jedinice, drugi državni organi i privredna društva, ustanove i druga pravna lica, udruženja građana kao i organizacije odnosno institucije sa javnim ovlaštenjima.

Načela upravnog postupka predstavljaju srž ili osnov svih drugih propisa koji pobliže razrađuju materiju upravnog procesa. Time se kroz sistem upravno procesnog prava otklanjaju protivrječnosti i popunjavaju eventualne zakonske praznine.

“Strategija reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini“ upravni postupak tretira kao ključni aspekt Reforme koja unapređuje kvalitet javnih usluga a pitanje upravnog odlučivanja postavlja kao centralno pitanje u reformi javne uprave.

Načelo zakonitosti rada odnosno funkcionisanja javne uprave i načelo zakonitosti u upravnom postupku zahtjeva da se pravni propisi primjenjuju na zakonit način, izvršenjem u konkretnim slučajevima.

Zbog toga strategija reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini insistira na reformama koje će ojačati upravno odlučivanje kao ključnu komponentu interakcije između uprave i građana, te upravno odlučivanje učiniti funkcionalnim, pouzdanim, efikasnim, transparentnim i odgovornim sredstvom jedne moderne javne uprave usmjerene ka građanima koje opslužuje i za koje je bolje osposobljena da bi postala članom Evropskog upravnog prostora.

Pored toga, uredno funkcionisanje sistema upravnog odlučivanja doprinosi smanjenju samovolje, birokratije u obavljanju javnih poslova te obezbjeđuje učinkovitost, efikasnost i predvidivost javne uprave u pružanju usluga društvu.

U kontekstu upravnog postupka i upravnog odlučivanja u okviru Ureda koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine sproveden je projekat “Program za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u Bosni i Hercegovini” kojim je izvršena sistemska analiza stanja upravih postupaka i upravnog odlučivanja i date određene preporuke u pogledu poboljšanja kvaliteta upravnog odlučivanja u Bosni i Hercegovini, te usklađivanja sa standardima, upravnog odlučivanja u zemaljama Evropske unije.

U procesu reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini usvojen je “Strateški okvir za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018-2022” koji analizira postignuća prethodne strategije i ocjene stanja javne uprave u Bosni i Hercegovini, izlaže naučene lekcije u provedbi “Strategije reforme javne uprave 2006-2014” i jedan od operacionalno ključnih strateških ciljeva tretira i predviđa pružanje usluga u javnoj upravi na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.

Konačan cilj reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini je vladavina zakona odnosno vladavina prava u radu i ponašanju javne uprave posebno u upravnom odlučivanju u kome subjekti ostvaruju subjektivna prava i dužnosti.

U tom kontekstu nužno je spomenuti postupak upravno sudske zaštite tj. kao mogućnost vođenja upravnog spora nakon završetka upravnog postupka bilo pred redovnim sudovima kako je u Bosni i Hercegovini, i to putem upravnih odjeljenja ili posebnih upravnih sudova, kao što je situacija u Njemačkoj, Švedskoj pa i susjednoj Republici Hrvatskoj.

Sistemskom i detaljnom analizom upravno sudske zaštite moglo bi se doći do određenih rezultata koji bi nužno pokazali da je i u tom segmentu potrebno provesti radikalne reforme u smislu uspostave nekog od evropskih modela sudske zaštite stranaka u upravnom sporu.

Iz svega proizilazi da primjena materijalno pravnih propisa se vrši kroz proces upravnog postupanja koje ima važnu ulogu u vladavini zakona, odnosno vladavini prava te uspostavi pravne sigurnosti u državi Bosni i Hercegovini.