Revizorski izvještaji

23/10/2020

Revizorski izvještaj, sačinjen u skladu sa Zakonom o reviziji institucija BiH, nakon pregleda finansijskih izvještaja i pripadajućih računa institucija kod kojih se obavlja revizija, s ciljem procjene da li su finansijski izvještaji pouzdani i da li bilansi u potpunosti odražavaju rezultate izvršenja Budžeta, a koje je sačinio Ured za reviziju institucija BiH. PRIMJER ISPUNJENJA: https://bit.ly/2OhXKmr

Ukupna izdvajanja za imenovana lica, rukovodeće državne službenike, državne službenike i zaposlenike prema pozicijama

23/10/2020

Prikaz po svakom pojedinačnom službeniku, namješteniku, odnosno imenovanoj osobi u organu uprave, ostvarena u skladu sa Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH, koja uključuju: osnovnu plaću za poziciju na kojoj se ta osoba nalazi topli obrok regres naknadu za prevoz obračunatu u skladu sa Odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na […]

Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts