Revizorski izvještaji

23/10/2020

Revizorski izvještaj, sačinjen u skladu sa Zakonom o reviziji institucija BiH, nakon pregleda finansijskih izvještaja i pripadajućih računa institucija kod kojih se obavlja revizija, s ciljem procjene da li su finansijski izvještaji pouzdani i da li bilansi u potpunosti odražavaju rezultate izvršenja Budžeta, a koje je sačinio Ured za reviziju institucija BiH. PRIMJER ISPUNJENJA: https://bit.ly/2OhXKmr

Ukupna izdvajanja za imenovana lica, rukovodeće državne službenike, državne službenike i zaposlenike prema pozicijama

23/10/2020

Prikaz po svakom pojedinačnom službeniku, namješteniku, odnosno imenovanoj osobi u organu uprave, ostvarena u skladu sa Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH, koja uključuju: osnovnu plaću za poziciju na kojoj se ta osoba nalazi topli obrok regres naknadu za prevoz obračunatu u skladu sa Odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na […]

Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts