бр. назив
1 2004-10-28: Одлука о успостављању Канцеларије координатора за реформу јавне управе при Канцеларији Предсједавајућег Савјета министара Бих i 2007-04-19: Одлука о измјени Одлуке о успостављању Канцеларије координатора за РЈУ при Канцеларији предсједавајућег Вијећа
2 2008-11-20: Етички кодекс Канцеларије координатора за РЈУ
3 2010: Одлука о измјени и допуни одлуке о успостављању Канцеларије координатора за реформу јавне управе
4 2016: Средњорочни план рада Канцеларије координатора
5 Правилник о о кориштењу средстава за презентацију  у Канцеларији координатора за реформу јавне управе
7 Правилник о провођењу закона о заштити личних података у Канцеларији координатора за реформу јавне управе
7 Пречишћени текст Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Канцеларији координатора
8 Програм рада Канцеларије координатора за реформу јавне управе за 2016.
9 Правилник о пријави неправилности и/или корупције
10 Средњорочни план рада Канцеларије 2018-2020 финални усвојен 26.09.17.
11 Програм рада Канцеларије координатора  за 2017. финални
12 Правилник о колегију
13 Правилник о интерној комуникацији
14 УРЕД правилник о оцјењивању запослених
15 Образац за оцјену запослених
16 Измјене правилника о интерној комуникацији
17 Правилник о провођењу обука у Канцеларији координатора
18 2018: Интерни правилник – Уговори о дјелу
19 2018:Одлука о измјени Одлуке о успостави Канцеларије координатора за реформу јавне управе при Канцеларији предсједавајућег Савјета министара БиХ
20 IИзмјена Правилника о систематизацији 2018. године
21 1. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
22 2. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
23 3. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
24 4. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
25 5. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
 26 Интерни правилник о поклонима 2018.
27 Допуне Правилника о стимулацијама
28 Правилник о службеним путовањима у Канцеларији координатора за реформу јавне управе
29 Правилник о измјени Правилника о службеним путовањима
30 Одлука о минимуму процеса рада за вријеме трајања штрајка
31 Извјештај о анализи задовољства корисника и анекси
32 Правилник о телефонима 30.04.2015.
33 Измјена 2 Правилник о телефонима
34 Измјена 3 Правилник телефони
35 Правилник телефони измјене 2018
36 Правилник о критеријима, мјерилима учинка и поступку остваривања новчане награде – стимулације у Канцеларији координатора за РЈУ
37 Акциони План за борбу против корупције у УКРЈУ 2018-2019.
38 Програм рада Канцеларије координатора за 2018.
39 Измјена правилника телефони 2019.
40 Стимулације за 2018. годину – јануар
41 Стимулације за 2018. годину – фебруар
42 Стимулације за 2018. годину – март
43 Стимулације за 2018. годину – април
44 Стимулације за 2018. годину – мај
45 Накнаде за привремено обављање послова за 2018. годину – јун
46 Накнаде за привремено обављање послова за 2018. годину – децембар
47 План запошљавања 2019.
48 Правилник о измјени правилника о кориштењу фиксних и мобилних телефона – април 2019.
49 Средњорочни план рада Канцеларије координатора 2019-2021.
50 Инструкција о постуањима по захтјевима за обављање студентске праксе  у УКРЈУ
51 Правилник о проактивној објави информација у УКРЈУ
52 Смјернице за испуњавање Стандарда проактивне треанспарентности
53 Накнаде за привремено обављање послова за 2019. годину – фебруар
54 Акциони план борбе против корупције Канцеларије координатора
55 План интегритета Канцеларије координатора за реформу јавне управе
56 Обавијест о именовању замјеника координатора
57  Одлука о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању висине благајничког минимума
58  Правилник о стављању ван снаге Правилника о процедурама руковања готовим новцем
59 Интерне процедуре стварања финансијских обавеза
60 Одлука о политици нулте толеранције према дјелима сексуалног узнемиравања и узнемиравања на основу спола
61 Средњорочни план рада Канцеларије координатора за РЈУ 2020-2022.
62 Програм рада Канцеларије координатора за РЈУ за 2019.
63 Програм рада Канцеларије координатора за РЈУ за 2020.
64 Стимулације за 2019. годину
65 План запошљавања 2020.
66 Накнаде за привремено обављање послова за 2020. годину
67 Рјешење о именовању Комисије за интерни конкурс 2019.
68 Правилник о измјенама и допунама правилника о кориштењу фиксних и мобилних телефона 2019.
69 Правилник о измјени и допуни правилника о уговору о дјелу 2019.
70 Правилник о измјенама правилника о кориштењу средстава за репрезентацију 2020.
71 Правилник о измјенама и допунама правилника о кориштенњу фиксних и мобилних телефона 2020.
72 Правилник о измјени и допуни правилника о уговору о дјелу 2020.
73 Изјава – Програм рада Канцеларије за 2019.
74 Изјава – Програм рада Канцеларије за 2020.
75 Извјештај о консултацијама о Програму рада за 2019.
76 Извјештајо консултацијама о Програму рада за 2020.
77 Извјештај о консултацијама о Средњорочном плану рада Канцеларије 2020-2022.
78 Програм рада Канцеларије координатора за РЈУ за 2021.
79 Изјава – Програм рада Канцеларије за 2021.
80 Изјава о проведеним консултацијама у изради правних прописа
81 Правилник о начину коришћења службених возила и приватних возила у службене сврхе