Projekti Fonda za RJU

Usvajanjem Strategije reforme javne uprave, sredinom 2006. godine, uspostavljen je strateški okvir za reformu javne uprave sa ciljem stvaranja  otvorenije, efektivnije, efikasnije, transparentnije i odgovornije javne uprave u BiH. Akcioni plan 1, kasnije Revidirani Akcioni plan 1, utemeljen na osnovnoj ideji Strategije, sadrži detaljan pregled aktivnosti, predviđenih za šest ključnih, horizontalnih oblasti reforme. On daje smjernice, kako domaćim vlastima, tako i međunarodnoj zajednici i donatorima, za identifikaciju projekata koje bi trebalo finansirati.

U tu svrhu uspostavljen je Fond za reformu javne uprave (PAR Fond). Predviđen je kao izvor finansiranja tehničke i stručne pomoći u provođenju projekata, definiranih na osnovu aktivnosti predviđenih Akcionim planom 1 i Revidiranim akcionim planom 1 , nakon odobrenja Upravnog odbora Fonda.

Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave su koordinatori za reformu javne uprave sa državnog nivoa, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, predstavnik Ministarstva finansija i trezora BiH predstavnici glavnih donatora Fonda: Delegacije Evropske Unije u BiH, Ambasade Kraljevine Holandije u BiH, Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), Ministartsva vanjskih poslova Velike Britanije i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške i Ministarstva vanjskih poslova Danske.

Sredstva ovog Fonda služe će kao dopuna raspoloživim budžetskim sredstvima kojima je  finansirana reforma javne uprave.

Prioritetni projekti su defininirani u skladu sa potrebama za konkretnom reformskom aktivnosti i koordinirani u svrhu postizanja ciljeva reforme. Projekti finansirani sredstvima Fonda za reformu javne uprave se provode kroz partnerski odnos, uz aktivnu podršku i doprinos organa uprave svih nivoa vlasti. Implementacija ovih projekata biće izvršena tako da osigurava najviši stupanj efikasnosti, što podrazumijeva racionalno korištenje ljudskih i materijalnih resursa, te odgovorno i pravovremeno izvršavanje predviđenih aktivnosti.

Ukupnu koordinaciju u provođenju projekata vrši Ured koordinatora za reformu javne uprave, dok funkciju nadzora nad operativnim provođenjem vrše nadzorni timovi formirani odlukama vlada i raspoređeni po reformskim oblastima. Praktičnu i operativnu izvedbu pojedinačnih projekata vrše timovi za implementaciju u konkretnoj reformskoj oblasti, formirani za provođenje svakog pojedinačnog projekta.

Početna sredstva Fonda, u iznosu od 4,5 miliona eura, uvećana su kroz anekse Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje FRJU, tako da su donatori i domaće vlasti, zaključno sa 30. junom 2016. godine u Fond ukupno uplatili 30.432.530,57 KM, od čega donatori 28.975.530,57 KM, a domaće vlasti 1.457.000 KM.

Potpisivanjem Aneksa III Memoranduma, pored ulaska novog donatora u PAR Fond (Ministarstva vanjskih poslova Norveške), i domaće vlasti su se obavezale da iz svojih budžeta izdvajaju sredstva za finansiranje PAR Fonda. Fondu se kasnije dodatno priključilo i Ministarstva vanjskih poslova Danske.

Aktuelni projekti

Br. Naziv projekta Reformska oblast Status Ugovoreni proračun bez PDV (KM)
1 Upravljanje ljudskim potencijalima, Institucionalna komunikacija U implementaciji 397.000,00 KM
2 Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika U implementaciji 1.762.996,95 KM
3 Upravni postupci i upravne usluge U implementaciji 1.078.400,00 KM
4 eUprava U implementaciji 174.400 KM
5 eUprava U implementaciji 36.300,00 KM
6 Javne finansije U implementaciji 2.459.025,00 KM
7 eUprava U implementaciji 1.129.000,00 KM
8 Upravljanje ljudskim potencijalima U implementaciji 616.275,00 KM

Završeni projekti

Br. Naziv projekta Reformska oblast Status Ugovoreni proračun bez PDV (KM)
1 Institucionalna komunikacija Završen 133,000.00
2 Institucionalna komunikacija Završen 127,800.00
3 Institucionalna komunikacija

Završen

Izvješće o evaluaciji

 109,646.05
4 Upravljanje ljudskim potencijalima  Završen

Izvješće o evaluaciji

 649.900,00
5 Upravni postupci i upravne usluge  Završen

Izvješće o evaluaciji

 380.000,00
6 Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika Završen

Izvješće o evaluaciji

 671.830,40
7 Skica razvitka središnjih tijela vlada u BiH sa nabavom opreme – implementacija faze I Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika Završen 1.540.965,67
8 Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sustav BiH
Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika  Završen

Izvješće o evaluaciji

 338.250,00
9 Obuka državnih službenika za primjenu informacijskih tehnologija i rad na računalima Upravljanje ljudskim potencijalima Završen 1.037.115,33
10 Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka E-uprava Završen 163.736,00
11 Informacijski sustav upravljanja proračunom (BMIS) sa nabavom dodatnih usluga i opreme
Javne financije Završen 1.073.570,79
12 Proširenje informacijskog sustava za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima za planiranje kadrova i vođenje internog tržišta rada u republičkim organima Republike Srpske  Upravljanje ljudskim potencijalima Završen 49.220,00 KM
13 Rodno odgovorno budžetiranje Javne financije Završen 155.114,42 KM