Broj projekta:

UNDPP: 00047871

EC: CARDS/2005/107-347

Ime projekta: Projekat obuke državnih službenika (CSTP)
Kratak opis:

Obuka državnih službenika na svim nivoima vlasti u BiH je od zajedničkog interesa i za BiH i za međunarodnu zajednicu, jer je sposobna državna služba stub javne uprave, čija struktura i efikasnost direktno utiču na brzinu kojom će BiH ići prema svom konačnom cilju – članstvu u Evropskoj Uniji.
Zbog svog iskustva na polju obuke državne službe i u BiH i u regionu, Delegacija Evropske Komisije u BiH je odabrala UNDP kao glavnog donatora, da postane partner Evropske Komisije i implementira ovaj projekat. Obuka će uključiti sve strukture državne službe u BiH sa koncentracijom na jačanje kapaciteta Države.

Strategija planiranih obuka je bazirana na relevantnim procjenama koje su provele ADS u BiH, kao i na nalazima do kojih se došlo kroz Sistemski pregled javne uprave.

Ciljevi
Prvenstveni cilj je doprinos jačanju državne službe u BiH kroz razvoj i pružanje obuke bazirane na prioritetima koji su identifikovani u planovima agencija, kao i u drugim relevantnim dokumentima uključujući funkcionalne preglede EU. Projekat će usvojiti strateški pristup obuci državne službe kao podrška identifikovanim prioritetima reforme javne uprave u BiH.

Obuka
Analiza postojećih planova obuke Agencija, i na državnom i na entitetskom nivou, otkriva mnoge sličnosti, posebno u opštim potrebama državnih službenika (strani jezici, kursevi računara, i upravljačke vještine). Moraju se dodati i aktivnosti informisanja državnih službenika o procesu Evropskih integracija, kao i specifično znanje o Evropskoj Uniji, njenim institucijama, pravnom okviru, itd.

U oblasti stručne obuke, može se zaključiti da je obuka u vezi upravljanja ljudskim potencijalima identifikovana kao prrioritet od strane svih nivoa vlast u BiH. Druge aspekte obuke u oblastima javnih finansija i izrade zakona takođe treba naglasiti.

Akrediticacija
Jedan od ciljeva projekta je razvoj sistema akreditacije/certifikacije za kurseve obuke, trenere, i učesnike kurseva. Kako bi se ovom važnom funkcijom efektivno upravljalo, projekat će uspostaviti Panel za akreditovanje treninga i trenera koji će preuzeti odgovornost za implementaciju odabrane opcije akreditacije. Opcije koje koje će razmatrati Panel za akreditovanje su akreditovanje/certifikacija od strane odabranog priznatog tijela iz EU zemlje ili akreditovanje/certifikacija od strane pojedinačnih Odsjeka za obuku ADS-ova u saradnji sa UNDP-om.

Oblast projekta:

Ljudski resursi

14 programa obuke je razvijeno i svi su implementirani:

 • Trening iz ljudskih potencijala za rukovodioce
 • Trening iz ljudskih potencijala za specijaliste
 • Institucionalna komunikacija
 • Institucionalna komunikacija za službenike za informisanje
 • Pripremanje teze
 • Analiza posla
 • Upravni postupci
 • Izrada zakona
 • Strateško planiranje
 • Konsultaciije između ministarstava
 • Javne finansije
 • Informacione tehnologije za specijaliste
 • Obuka za EU specijaliste
 • Regulatorna analiza uticaja
Donator: EC, UNDP TRAC
Organizacija, izvođač, partner: UNDP
Status implementacije: Završeno
Trajanje projekta: januar 2006 – februar 2007
Ukupan budžet (€): EC udio: 851,035.29
UNDP udio: 33,575.82
UNDP dodatni udio: 35,696.07
TOTAL: 920,307.18 (USD 1,161,421.64)
Budžet po godinama implementacije: 2005 2006 2007 2008
USD 940,142.26 USD 221,279.38
Kontakt osoba za donatora: Amna Muharemović
rukovodilac oblasti RJU
amuharmovic@undp.ba

Saša Kovač
asistent projekta
skovac@undp.ba
+387 33 563 704