Број пројекта: 01-07-253/08
Име пројекта: Развој система за управљање учинком у сруктурама државне службе у БиХ
Кратак опис:

Општи циљ: Реализацијом пројекта треба да се осигура подршка реформи јавне управе у БиХ, и пружи допринос реализацији општег циља у реформској области управљања људским потенцијалима. Укупни циљ пројекта је побољшање дјелотворности рада органа државне службе/управе кроз развој и имплементацију ефективног система управљања учинком и резултатима рада који ће се увести у примјену у институцијама и органима управе на различитим нивоима власти у БиХ.

Сврха пројекта: Стварање отвореног и правичног система управљања учинком подржаног са одговарајућим компонентама (политикама, проведбеним прописима и процедурама, ресурсима и обуком) у органима државне службе/управе на нивоима институција БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ који треба да осигура мотивационо дјеловање на рад запослених и створи претпоставке за развој каријере у државној служби. Систем управљања учинком треба да буде заснован на усаглашеним принципима и стандардима, који произилазе из модерних политика управљања људским потенцијалима , искустава земаља чланица ЕУ и најбољих пракси из јавног сектора, а који ће истовремено одговарати потребама различитих нивоа власти у БиХ.

Кратак опис: Пројекат је усмјерен на изградњу система управљања учинком као изузетно важне компоненте у склопу укупног реформског циља увођења модерног концепта управљања људским ресурсима у јавној управи на различитим нивоима власти у БиХ. Систем управљања учинком, поред оцјене о раду, са којом су државни службеници упознати, обухвата и сегменте који се односе на управљање пробним радом, управљање обуком и развојем, управљање каријером и мотивисање државних службеника кроз систем награђивања и напредовања.

Област пројекта: Управљање људским потенцијалима
Уговорни орган: Канцеларија координатора за реформу јавне управе
Организација, извођач, имплементатор: Група понуђача: Djikic Consulting Services d.o.o. i Đikić d.o.o.
Корисник пројекта: Основни корисници пројекта су Агенција за државну службу Босне и Херцеговине (АДС БиХ), Агенција за државну службу Федерације Босне и Херцеговине (АДС ФБиХ), Агенција за државну управу Републике Српске (АДУ РС), Пододјељење за људске ресурсе Брчко дистрикта БиХ (ПЉР БД), Министарство правде Босне и Херцеговине (МП БиХ), Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске (МУЛС РС), Министарство правде Федерације Босне и Херцеговине (МП ФБиХ) као водеће институције и органи управе за провођење реформе јавне управе у области управљања људским потенцијалима. Поред претходно наведених, корисници пројекта су све институције и органи државне службе/управе на нивоу институција БиХ, Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ на које се односе одредбе закона о државној служби по нивоима власти у БиХ.
Географско подручје које пројекат покрива/локација: БиХ, ентитети и Брчко дистрикт БиХ
Статус имплементације: Завршен
Трајање пројекта: 04. јануар 2010. – 31. октобар 2011. (21 мјесец)
Укупан уговорени буџет без ПДВ-а (u KM) : 649.900,00 KM
Уговорени буџет по годинама имплементације без ПДВ-а (u KM): 2009 2010 2011 2012
389.940,00 259.960,00
Контакт особа за пројекат: Александар Каришик, стручни савјетник за област Управљање људским потенцијалима, Вразова 9, Сарајево, тел. 033-565-763, фаx: 033-565-761, e-mail:aleksandar.karisik@parco.gov.ba