Документ – Препоруке и наредни кораци са 6. састанка ПГРЈУ

Споразум о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Босне и Херцеговине – 6. састанак Посебне групе за реформу јавне управе

06. јуни 2023.

Препоруке:

1. Стратешки оквир за реформу јавне управе (СО РЈУ)

1.1. Успоставити функционално тијело за доношење политичких одлука које ће укључивати предсједавајућу Савјета министара БиХ, предсједнике ентитетских влада и градоначелника Брчко дистрикта, те упутити позив министрима надлежним за различите области РЈУ и координаторима за РЈУ. Државни ниво, ентитети и дистрикт Брчко требају усвојити одлуку о аранжману за координацију РЈУ – тзв. Заједничкој платформи – у јуну 2023. године. Израдити одговарајући пословник уз подршку ОЕЦД – СИГМА уз консултације на политичком и техничком нивоу и усвојити га у релевантним тијелима Заједничке платформе (3. квартал 2023).
1.2. Треба ојачати улогу координатора за РЈУ у погледу управљања проведбом и праћења Акционог плана. Покренути поступке запошљавања у ентитетима и Брчко дистрикту како би се повећали људски потенцијали координатора за РЈУ и у складу с тим ревидирати правилнике о унутрашњој организацији (3. квартал 2023).
1.3. Сви координатори за РЈУ требају ревидирати Акциони план за РЈУ за период 2023.-2027., којег требају усвојити сви нивои власти до четвртог квартала 2023. године, при чему ће приоритет имати дигитализација владиних услуга и процеса РЈУ. Одређивање приоритета ће се реализовати уз подршку ОЕЦД- СИГМА и финализирати до септембра 2023. године, док процјену трошкова за проведбу Акционог плана треба завршити до краја године.
1.4. Осигурати редовно годишње праћење и извјештавање о проведби Стратешког оквира за реформу јавне управе и његовог Акционог плана на полугодишњем и годишњем нивоу, те без одлагања усвојити извјештај о праћењу за 2022. годину на свим нивоима власти и објавити га на интернет страницама координатора за реформу јавне управе (3. квартал 2023). Унаприједити квалитет праћења успостављањем процедура за прикупљање података у проведби РЈУ (4. квартал 2023).
1.5. Покренути систематске консултације с организацијама цивилног друштва приликом праћења и ревизије Акционог плана за реформу јавне управе и интегрирати њихове повратне информације у извјештај о праћењу и стратешке циљеве о РЈУ приликом ревизије Акционог плана (3. квартал 2023).
1.6. Ажурирати комуникацијску стратегију о РЈУ у складу с новим Акционим планом за РЈУ за период 2023.-2027. (1. квартал 2024.) и започети њену проведбу (2. квартал 2024.) како би се повећала свијест влада и друштва о питањима РЈУ.
1.7. Осигурати већу финансијску одговорност и одрживост за проведбу ревидираног Акционог плана за РЈУ тако што ће се из буџета за 2024. издвојити средства за покривање најмање 10%- 20% трошкова Акционог плана (4. квартал 2023).
1.8. Покренути ефикасан механизам координације донатора у РЈУ како би се осигурала финансијска покривеност свих активности у временском оквиру ревидираног Акционог плана и први састанак координације донатора организовати у 1. кварталу 2024, с циљем да се састанци одржавају сваких шест мјесеци.

2. Управљање јавним финансијама (УЈФ)

2.1 Наставити проведбу Стратегија управљања јавним финансијама за период 2021.-2025. на сваком нивоу управљања и свеобухватног цјелодржавног Стратешког оквира за управљање јавним финансијама. Појединачни Акциони планови за УЈФ и свеобухватни план треба ревидирати (2. квартал 2024.), те укључити резултате извјештаја ПЕФА из средине 2023. године и свеобухватни извјештај о праћењу УЈФ који треба бити усвојен до септембра 2023.
2.2 Покренути дијалог о политици на нивоу државе у вези с реформом управљања јавним финансијама с Европском комисијом, представницима цивилног друштва, развојним партнерима и међународним финансијским институцијама најкасније до 3. квартала 2023.
2.3 Унаприједити реформе управљања јавним финансијама до 2. квартала 2024. у сљедећим кључним областима:
2.3.1 побољшањем квалитета буџетског процеса тако што ће се поштовати рокови и правила за измјене и допуне буџета, за наредни буџетски циклус (2. квартал 2024.) и у сарадњи са ММФ-ом отпочети припреме за Процјену управљања јавним улагањима на свим нивоима и завршити их до краја године;
2.3.2 јачањем кредибилитета средњорочних буџетских оквира и фискалних стратегија тако што ће се (1) унаприједити повезаност између годишњег стратешког планирања и процеса израде годишњег буџета и (2) оснажити капацитети за предвиђање и моделирање и унаприједити координација у овој области;
2.3.3 Сви нивои власти требају успоставити неопходне предуслове везане за ИТ како би се могао провести закон о програмском буџету и средњорочном планирању буџета, те усвојити слични прописи на државном нивоу и у Републици Српској (2. квартал 2024.)
2.3.4 осигурати ефикасну функцију надзора над фискалним ризицима (уз покривање фискалних ризика предузећа у државном власништву тако што ће се ова функција јасно додијелити јединицама у оба ентитета, с јасно дефинисаним задацима, одговарајућим особљем и ресурсима.
2.3.5 у оба ентитета креирати и ажурирати јавно доступан регистар предузећа у државном власништву с комплетном листом свих таквих предузећа која се може претраживати, укључујући свеобухватне финансијске извјештаје, ревизије и организационе информације засноване на дефинираној методологији.

3. Државна служба и управљање људским потенцијалима

3.1. Ојачати сарадњу између министарстава правде и агенција за државну службу на свим нивоима власти и подијелити информације о временском оквиру и обиму сарадње у оквиру Форума директора агенција за државну службу до септембра 2023. године.

3.2. Унаприједити методологије УЉП-а за праћење проведбе закона о државној служби и управљања људским потенцијалима, на свим нивоима власти, које се темеље на резултатима радионице коју је организовала СИГМА у јуну 2023. године, с циљем усвајања тих методологија (4. квартал 2023). Доставити годишње извјештаје Европској комисији најмање шест седмица прије сљедећег годишњег састанка Посебне групе за РЈУ и објавити их на интернет страницама релевантних институција (1. квартал 2024).

3.3. У складу са заједничким оквиром политике, израдити стратегије управљања људским потенцијалима уз подршку РЕСПА-е на државном нивоу и у Републици Српској (1. квартал 2024.), те започети проведбу Стратегије за развој људских потенцијала у структурама државне службе ФБиХ и у кантонима (3. квартал 2023.) тако што ће се радити на побољшању класификације, описа и оцјењивања радних мјеста.

3.4. Усвојити побољшан правни основ за регистре јавних услуга на нивоу ентитета са јасном подјелом надлежности, као и правни основ за успостављање ХРМИС-а на државном нивоу (4. квартал 2023). Осигурати функционалност ХРМИС-а на свим нивоима тако што ће се обезбиједити услови који се односе на капацитете за управљање регистрима и надоградњу софтвера (4. квартал 2023).

3.5. Ускладити 11 закона о државној служби и стандарде људских потенцијала и именовати радну групу укључивањем министарстава надлежних за јавну управу (3. квартал 2023.) с циљем финализације овог процеса до (1. квартал 2024). Ово подразумијева усклађивање законских одредби за заједнички дјелокруг државне службе, једнаке стандарде у поступцима запошљавања и одабира, компатибилне категорије радних мјеста и компетенција потребних за та радна мјеста како би се осигурала мобилност и заједнички стандарди у радним увјетима, функцијама и организацији државне службе.

3.6. Потребно је без одлагања ускладити законе о државној служби с принципима мериторности како на нивоу ентитета тако и на државном нивоу (3. квартал 2023.); Федерација БиХ такођер треба координирати усклађивање с принципима мериторности у кантонима и финализирати процес измјена и допуна закона до (1. квартал 2024).

3.7. Обуставити праксе које не осигуравају запошљавање засновано на заслугама и добро функционисање државне службе, посебно у Влади Федерације, тако што ће се одмрзнути запошљавање у државној служби и на државном нивоу, редовним расписивањем конкурса за радна мјеста и запошљавањем државних службеника вишег нивоа руковођења када им истекне мандат.

4. Израда политика и координација

4.1. Савјет министара треба донијети одлуку о предложеним опцијама за регулисање стратешког планирања на основу концептуалног сажетка Дирекције за економско планирање (до јуна 2023.) и усвојити и започети проведбу правног оквира за секторско стратешко планирање до јануара 2024. Консолидовати институционалне мандате за координацију и осигурање квалитета планирања политика на државном нивоу (4. квартал 2023.) Ентитети и Брчко дистрикт требају осигурати проведбу и гдје је релевантно прилагођавање правног оквира о планирању политика, уз рјешавање потенцијалних недостатака у складу са радионицом ОЕЦД СИГМА-е.

4.2. Доставити Европској комисији прелиминарни нацрт Програма интегрисања у ЕУ у складу с чланом 70.3 ССП-а (национални програм за усвајање ацqуиса ЕУ) (2. квартал 2023.). Такође доставити анализу функционирања Одлуке о механизму координације из 2016. године, заједно с приједлозима за отклањање утврђених недостатака (2. квартал 2023.).

5. Одговорност и пружање услуга

5.1. Омбудсман би требао имати проактивнију улогу у кориштењу доступних комуникацијских канала с извршним и законодавним властима различитих нивоа управљања у циљу учинковитије проведбе својих препорука (4. квартал 2023).
5.2. Побољшати законске одредбе о приступу информацијама на нивоу државе и ентитета у складу с најбољом међународном праксом тако што ће на интернет страницама јавних институција бити доступан свеобухватан каталог информација, те увести одредбе о санкцијама за кршење закона и осигурати специјализовано надзорно тијело са одговарајућим капацитетима за праћење проведбе тих одредби. Успоставити радну групу за усаглашен приступ таквим стандардима, на нивоу државе и оба ентитета. Консултовати Комисију о нацртима Закона о слободном приступу информацијама (3. квартал 2023.) прије доношења закона (до 4. квартала 2023).
5.3. Побољшати управу прилагођену корисницима (1) израдом пописа административних оптерећења за све услуге како би се утврдило гдје је то оптерећење највеће у пружању услуга предузећима и грађанима, прије него што се настави с поједностављењем и дигитализацијом услуга, (2) приликом израде акционог плана за усклађивање секторских закона са Законом о општем управном поступку на свим нивоима власти. (4. квартал 2023.)

Наредне активности:

– Доставити представницима ОЕЦД-СИГМА и ДГ НЕАР пословник Заједничке платформе ради консултација прије усвајања
– Доставити извјештаје о праћењу РЈУ и УЈФ након усвајања
– Доставити нацрт Акционог плана за РЈУ до септембра 2023.
– Осигурати процјену финансијског утицаја ревидираног Акционог плана за РЈУ
– Урадити прорачун трошкова и израчунати износ финансијских средстава која недостају за ревидирани Акциони план за РЈУ
– Доставити процјену фискалног утицаја ревидираног Акционог плана за РЈУ; имамо информације да се процјена припрема у сарадњи с министарствима финансија и да ће бити финализирана након завршетка свих консултација.
– Доставите нам обим и календар сарадње агенција за државну службу у оквиру Форума директора агенција за државну службу
– Доставите податке о обрасцу УЉП, гдје недостају подаци: (1) вршиоци дужности и истекли мандати, (2) уговори на одређено вријеме; (3) избор најбоље рангираних кандидата
– Доставите нацрт закона о државној служби на свим нивоима власти када буду потребне консултације с ЕУ и ОЕЦД-ом – СИГМА и прије усвајања како би се осигурало усклађивање с начелима јавне управе
– Наредни састанак: организовати састанак између ДЕИ-а и ОЕЦД СИГМА-е и ЕУД-а о томе како ДЕИ планира побољшати планирање, извјештавање и калкулацију трошкова за НПАА (Програм интегрисања) и гдје би ОЕЦД СИГМА могла пружити подршку у овом задатку посебног подручја примјене.