Dokument – Preporuke i naredni koraci sa 6. sastanka PGRJU

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Bosne i Hercegovine – 6. sastanak Posebne skupine za reformu javne uprave

06. lipanj 2023.

Preporuke:

1. Strateški okvir za reformu javne uprave (SO RJU)

1.1. Uspostaviti funkcionalno tijelo za donošenje političkih odluka koje će uključivati predsjedavajuću Vijeća ministara BiH, predsjednike entitetskih vlada i gradonačelnika Brčko distrikta, te uputiti poziv ministrima nadležnim za različite oblasti RJU i koordinatorima za RJU. Državna razina, entiteti i distrikt Brčko trebaju usvojiti odluku o aranžmanu za koordinaciju RJU – tzv. Zajedničkoj platformi – u lipnju 2023. godine. Izraditi odgovarajući poslovnik uz podršku OECD – SIGMA uz konzultacije na političkoj i tehničkoj razini i usvojiti ga u relevantnim tijelima Zajedničke platforme (3. kvartal 2023).

1.2. Treba ojačati ulogu koordinatora za RJU u pogledu upravljanja provedbom i praćenja Akcijskog plana. Pokrenuti postupke zapošljavanja u entitetima i Brčko distriktu kako bi se povećali ljudski potencijali koordinatora za RJU i u skladu s tim revidirati pravilnike o unutarnjoj organizaciji (3. kvartal 2023).
1.3. Svi koordinatori za RJU trebaju revidirati Akciojski plan za RJU za razdoblje 2023.-2027., kojeg trebaju usvojiti sve razine vlasti do četvrtog kvartala 2023. godine, pri čemu će prioritet imati digitalizacija vladinih usluga i procesa RJU. Određivanje prioriteta će se realizirati uz podršku OECD- SIGMA i finalizirati do rujna 2023. godine, dok procjenu troškova za provedbu Akcijskog plana treba završiti do kraja godine.
1.4. Osigurati redovito godišnje praćenje i izvještavanje o provedbi Strateškog okvira za reformu javne uprave i njegovog Akcijkog plana na polugodišnjoj i godišnjoj razini, te bez odlaganja usvojiti izvješće o praćenju za 2022. godinu na svim razinama vlasti i objaviti ga na internet stranicama koordinatora za reformu javne uprave (3. kvartal 2023). Unaprijediti kvalitet praćenja uspostavljanjem procedura za prikupljanje podataka u provedbi RJU (4. kvartal 2023).
1.5. Pokrenuti sistematske konzultacije s organizacijama civilnog društva prilikom praćenja i revizije Akcijskog plana za reformu javne uprave i integrirati njihove povratne informacije u izvješće o praćenju i strateške ciljeve o RJU prilikom revizije Akcijskog plana (3. kvartal 2023).
1.6. Ažurirati komunikacijsku strategiju o RJU u skladu s novim Akcijskim planom za RJU za razdoblje 2023.-2027. (1. kvartal 2024.) i započeti njenu provedbu (2. kvartal 2024.) kako bi se povećala svijest vlada i društva o pitanjima RJU.
1.7. Osigurati veću financijsku odgovornost i održivost za provedbu revidiranog Akcionog plana za RJU tako što će se iz proračuna za 2024. izdvojiti sredstva za pokrivanje najmanje 10%- 20% troškova Akcijskog plana (4. kvartal 2023).
1.8. Pokrenuti učinkovit mehanizam koordinacije donatora u RJU kako bi se osigurala financijska pokrivenost svih aktivnosti u vremenskom okviru revidiranog Akcijskog plana i prvi sastanak koordinacije donatora organizovati u 1. kvartalu 2024, s ciljem da se sastanci održavaju svakih šest mjeseci.

2. Upravljanje javnim financijama (UJF)

2.1 Nastaviti provedbu Strategija upravljanja javnim financijama za razdoblje 2021.-2025. na svakoj razini upravljanja i sveobuhvatnog cjelodržavnog Strateškog okvira za upravljanje javnim financijama. Pojedinačni Akcijski planovi za UJF i sveobuhvatni plan treba revidirati (2. kvartal 2024.), te uključiti rezultate izvješća PEFA iz sredine 2023. godine i sveobuhvatno izvješće o praćenju UJF koji treba biti usvojeno do rujna 2023.
2.2 Pokrenuti dijalog o politici na razini države u vezi s reformom upravljanja javnim financijama s Europskim povjerenstvom, predstavnicima civilnog društva, razvojnim partnerima i međunarodnim financijskim institucijama najkasnije do 3. kvartala 2023.
2.3 Unaprijediti reforme upravljanja javnim financijama do 2. kvartala 2024. u sljedećim ključnim oblastima:
2.3.1 poboljšanjem kvaliteta proračunskog procesa tako što će se poštovati rokovi i pravila za izmjene i dopune proračuna, za naredni pororačunski ciklus (2. kvartal 2024.) i u suradnji s MMF-om otpočeti pripreme za Procjenu upravljanja javnim ulaganjima na svim razinama i završiti ih do kraja godine;
2.3.2 jačanjem kredibiliteta srednjoročnih proračunskih okvira i fiskalnih strategija tako što će se (1) unaprijediti povezanost između godišnjeg strateškog planiranja i procesa izrade godišnjeg budžeta i (2) osnažiti kapaciteti za predviđanje i modeliranje i unaprijediti koordinacija u ovoj oblasti;
2.3.3 Sve razine vlasti trebaju uspostaviti neophodne preduvjete vezane za IT kako bi se mogao provesti zakon o programskom proračunu i srednjoročnom planiranju proračuna, te usvojiti slične propise na državnoj razini i u Republici Srpskoj (2. kvartal 2024.)
2.3.4 osigurati učinkovitu funkciju nadzora nad fiskalnim rizicima (uz pokrivanje fiskalnih rizika poduzeća u državnom vlasništvu tako što će se ova funkcija jasno dodijeliti jedinicama u oba entiteta, s jasno definiranim zadacima, odgovarajućim osobljem i resursima.
2.3.5 u oba entiteta kreirati i ažurirati javno dostupan registar poduzeća u državnom vlasništvu s kompletnom listom svih takvih poduzeća koja se može pretraživati, uključujući sveobuhvatna financijska izvješća, revizije i organizacijske informacije zasnovane na definiranoj metodologiji.

3. Državna služba i upravljanje ljudskim potencijalima

3.1. Ojačati suradnju između ministarstava pravde i agencija za državnu službu na svim razinama vlasti i podijeliti informacije o vremenskom okviru i obimu suradnje u okviru Foruma direktora agencija za državnu službu do rujna 2023. godine.

3.2. Unaprijediti metodologije ULJP-a za praćenje provedbe zakona o državnoj službi i upravljanja ljudskim potencijalima, na svim razinama vlasti, koje se temelje na rezultatima radionice koju je organizirala SIGMA u rujnu 2023. godine, s ciljem usvajanja tih metodologija (4. kvartal 2023). Dostaviti godišnja izvješća Europskom povjerenstvu najmanje šest sedmica prije sljedećeg godišnjeg sastanka Posebne skupine za RJU i objaviti ih na internet stranicama relevantnih institucija (1. kvartal 2024).

3.3. U skladu sa zajedničkim okvirom politike, izraditi strategije upravljanja ljudskim potencijalima uz podršku RESPA-e na državnoj razini i u Republici Srpskoj (1. kvartal 2024.), te započeti provedbu Strategije za razvoj ljudskih potencijala u strukturama državne službe FBiH i u županijama (3. kvartal 2023.) tako što će se raditi na poboljšanju klasifikacije, opisa i ocjenjivanja radnih mjesta.

3.4. Usvojiti poboljšan pravni osnov za registre javnih usluga na razini entiteta sa jasnom podjelom nadležnosti, kao i pravni osnov za uspostavljanje HRMIS-a na državnoj razini (4. kvartal 2023). Osigurati funkcionalnost HRMIS-a na svim razhinama tako što će se osigurati uvjeti koji se odnose na kapacitete za upravljanje registrima i nadogradnju softvera (4. kvartal 2023).

3.5. Uskladiti 11 zakona o državnoj službi i standarde ljudskih potencijala i imenovati radnu skupinu uključivanjem ministarstava nadležnih za javnu upravu (3. kvartal 2023.) s ciljem finalizacije ovog procesa do (1. kvartal 2024). Ovo podrazumijeva usklađivanje zakonskih odredbi za zajednički djelokrug državne službe, jednake standarde u postupcima zapošljavanja i odabira, kompatibilne kategorije radnih mjesta i kompetencija potrebnih za ta radna mjesta kako bi se osigurala mobilnost i zajednički standardi u radnim uvjetima, funkcijama i organizaciji državne službe.

3.6. Potrebno je bez odlaganja uskladiti zakone o državnoj službi s principima meritornosti kako na razini entiteta tako i na državnoj razini (3. kvartal 2023.); Federacija BiH također treba koordinirati usklađivanje s principima meritornosti u županijama i finalizirati proces izmjena i dopuna zakona do (1. kvartal 2024).

3.7. Obustaviti prakse koje ne osiguravaju zapošljavanje zasnovano na zaslugama i dobro funkcioniranje državne službe, posebno u Vladi Federacije, tako što će se odmrznuti zapošljavanje u državnoj službi i na državnoj razini, redovnim raspisivanjem natječaja za radna mjesta i zapošljavanjem državnih službenika više razine rukovođenja kada im istekne mandat.

4. Izrada politika i koordinacija

4.1. Vijeće ministara treba donijeti odluku o predloženim opcijama za reguliranje strateškog planiranja na osnovu konceptualnog sažetka Direkcije za ekonomsko planiranje (do lipnja 2023.) i usvojiti i započeti provedbu pravnog okvira za sektorsko strateško planiranje do siječnja 2024. Konsolidirati institucionalne mandate za koordinaciju i osiguranje kvaliteta planiranja politika na državnoj nivou (4. kvartal 2023.) Entiteti i Brčko distrikt trebaju osigurati provedbu i gdje je relevantno prilagođavanje pravnog okvira o planiranju politika, uz rješavanje potencijalnih nedostataka sukladno radionici OECD SIGMA-e.

4.2. Dostaviti Europskom povjerenstvu preliminarni nacrt Programa integriranja u EU sukladno članu 70.3 SSP-a (nacionalni program za usvajanje acquisa EU) (2. kvartal 2023.). Također dostaviti analizu funkcioniranja Odluke o mehanizmu koordinacije iz 2016. godine, zajedno s prijedlozima za otklanjanje utvrđenih nedostataka (2. kvartal 2023.).

5. Odgovornost i pružanje usluga

5.1. Ombudsman bi trebao imati proaktivniju ulogu u korištenju dostupnih komunikacijskih kanala s izvršnim i zakonodavnim vlastima različitih razina upravljanja u cilju učinkovitije provedbe svojih preporuka (4. kvartal 2023).
5.2. Poboljšati zakonske odredbe o pristupu informacijama na razini države i entiteta u skladu s najboljom međunarodnom praksom tako što će na internet stranicama javnih institucija biti dostupan sveobuhvatan katalog informacija, te uvesti odredbe o sankcijama za kršenje zakona i osigurati specijalizirano nadzorno tijelo sa odgovarajućim kapacitetima za praćenje provedbe tih odredbi. Uspostaviti radnu grupu za usaglašen pristup takvim standardima, na razini države i oba entiteta. Konzultirati Povjerenstvo o nacrtima Zakona o slobodnom pristupu informacijama (3. kvartal 2023.) prije donošenja zakona (do 4. kvartala 2023).
5.3. Poboljšati upravu prilagođenu korisnicima (1) izradom popisa administrativnih opterećenja za sve usluge kako bi se utvrdilo gdje je to opterećenje najveće u pružanju usluga poduzećima i građanima, prije nego što se nastavi s pojednostavljenjem i digitalizacijom usluga, (2) prilikom izrade akcijskog plana za usklađivanje sektorskih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku na svim razinama vlasti. (4. kvartal 2023.)

Naredne aktivnosti:

– Dostaviti predstavnicima OECD-SIGMA i DG NEAR poslovnik Zajedničke platforme radi konsultacija prije usvajanja
– Dostaviti izvješća o praćenju RJU i UJF nakon usvajanja
– Dostaviti nacrt Akcijskog plana za RJU do rujna 2023.
– Osigurati procjenu financijskog utjecaja revidiranog Akcijskog plana za RJU
– Uraditi proračun troškova i izračunati iznos financijskih sredstava koja nedostaju za revidirani Akcijski plan za RJU
– Dostaviti procjenu fiskalnog utjecaja revidiranog Akcijskog plana za RJU; imamo informacije da se procjena priprema u suradnji s ministarstvima financija i da će biti finalizirana nakon završetka svih konsultacija.
– Dostavite nam obim i kalendar saradnje agencija za državnu službu u okviru Foruma direktora agencija za državnu službu
– Dostavite podatke o obrascu ULJP, gdje nedostaju podaci: (1) vršitelji dužnosti i istekli mandati, (2) ugovori na određeno vrijeme; (3) izbor najbolje rangiranih kandidata
– Dostavite nacrt zakona o državnoj službi na svim razinama vlasti kada budu potrebne konzultacije s EU i OECD-om – SIGMA i prije usvajanja kako bi se osiguralo usklađivanje s načelima javne uprave
– Naredni sastanak: organizirati sastanak između DEI-a i OECD SIGMA-e i EUD-a o tome kako DEI planira poboljšati planiranje, izvještavanje i kalkulaciju troškova za NPAA (Program integrisanja) i gdje bi OECD SIGMA mogla pružiti potporu u ovom zadatku posebnog područja primjene.