Broj projekta: 04-07-2-82-1/16
Ime projekta: Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH
Kratak opis: Opći cilj

Ukupni cilj projekta je podrška procesima demokratske stabilizacije i reformi javne uprave u BiH u segmentu izgradnje profesionalne i etične državne službe, kroz povećanje transparentnosti u radu uprave, jačanje integriteta i podizanje svijesti o problemu korupcije u radu javnih službi.

Svrha projekta

Izgradnja kapaciteta zaposlenih u organima državne službe/uprave u BiH za borbu protiv korupcije, sredstava za njeno suzbijanje i preventivno djelovanje na slučajeve pojave korupcije i sukoba interesa u državnoj službi, uz jačanje kapaciteta centralnih jedinica i službenika za informisanje za provođenje tematskih kampanja, istraživanja javnog mnijenja i proaktivan odnos sa medijima.

Kratak opis

Namjera je da se kroz projekat analizira problem kojeg stvara korupcija u radu javnih službi, promovišu etička načela i principi dobre uprave i državne službe, te da se osigura priprema i realizacija programa obuke vezanih za borbu protiv korupcije koji su usmjereni na jačanje kapaciteta državnih službenika i razvoj efikasnih sredstava za suočavanje sa ovim problemom.

Sa praktične strane, namjenski dizajniran program obuke treba pomoći zaposlenima, kako onima koji već rade u organima uprave tako i onima koji se zapošljavaju po prvi put u državnoj službi, da se upoznaju sa preventivnim djelovanjem kod slučajeva pojave korupcije i sukoba interesa, kao i relevantnim propisima i drugim dokumentima koji se odnose na ovu oblast. Edukacija treba doprinijeti ličnom razvoju svakog pojedinačnog zaposlenog, ali i razvoju i jačanju institucionalnog integriteta državne službe/uprave u BiH u cjelosti.

Pored edukacije o borbi protiv korupcije, projekat obuhvata i izdavanje posebnog priručnika za osoblje, kao praktičnog vodiča pripremu antikorupcijskih procedura za institucije i zaposlene, koji ujedno treba da potpomogne primjenu postojećih etičkih kodeksa po nivoima uprave. Namjera je da se u okviru priručnika posebno obrade mehanizmi preventivnog djelovanja i odgovornosti nadležnih tijela vezanih za prijavu slučajeva korupcije.

Također, pripremom i realizacijom javne kampanje promovirati će se rezultati projekta, te raditi na podizanju svijesti o prevenciji korupcije u državnoj službi, načinima i pravima u borbi protiv korupcije, te razvijenim mehanizmima i institucionalnim okvirom za borbu protiv korupcije unutar državne službe.

Oblast projekta: Upravljanje ljudskim potencijalima, Institucionalna komunikacija
Ugovorni organ: Ured koordinatora za reformu javne uprave
Organizacija, izvođač, partner: ZAMM media CONSULTING d.o.o. Sarajevo
Korisnik projekta:  

Osnovni korisnici projekta su Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine, Generalni sekretarijat VM BiH Služba za informisanje, Biro za odnose s javnošću Vlade Republike Srpske, Ured za onose s javnošću Vlade Federacije BiH i Sektor za informisanje Vlade Brčko distrikta BiH, kao vodeće institucije i organi uprave za provođenje reforme javne uprave u oblastima Upravljanje ljudskim potencijalima i Institucionalna komunikacija, te Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.

Osim navedenih institucija, direktni individualni korisnici projekta su državni službenici – menadžeri, službenici za zaprimanje prijava o korupciji i nepravilnostima, članovi komisija za postupanje po prijavama, te službenici za informisanje/odnose s javnošću iz institucija svih nivoa, kao polaznici obuke, potencijalni treneri, te učesnici u implementaciji komunikacionih/promotivnih aktivnosti.

 

Indirektni korisnici projekta su institucije iz kojih dolaze menadžeri, treneri, službenici za informisanje/odnose s javnošću, te i ostali državni službenici iz institucija svih nivoa.

Pored prethodno navedenih, indirektni korisnici projekta su svi zaposleni u institucijama i organima državne službe/uprave na nivou institucija BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH na koje se odnose odredbe zakona o državnoj službi po nivoima vlasti u BiH, kao i svi građani BiH, kroz buduće efekte podizanja svijesti o prevenciji korupcije u državnoj službi, načinima i pravima u borbi protiv korupcije, te razvijenim mehanizmima i institucionalnim okvirom za borbu protiv korupcije unutar državne službe kao servisa građana.

Geografsko područje koje projekat pokriva/lokacija: Implementacija projekta realizuje se na nivou institucija Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH, Vlade RS i Vlade BD BiH.
Status implementacije: Implementacija u toku
Trajanje projekta: 10. maj 2016. – 10. maj 2017. (12 mjeseci)
Ukupan ugovoreni budžet bez PDV (KM): 397.000,00 KM
Ugovoreni budžet po godinama implementacije bez PDV (KM): 2016 2017 2018 2019
Kontakt osoba za projekat: Enida Šeherac-Džaferović, stručni savjetnik za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, Vrazova 9, Sarajevo, tel. 033/565-776; fax 033/565-761, e-mail: enida.seherac@parco.gov.ba

Mubera Begić, stručni savjetnik za oblast Institucionalna komunikacija, Vrazova 9, Sarajevo, tel. 033/565-777; fax 033/565-761, e-mail: mubera.begic@parco.gov.ba