Број пројекта: 01-07-186/08
Име пројекта: Израда програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ
Кратак опис:

Општи циљ: Општи циљ овог пројекта је побољшање квалитета управног одлучивања на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини у сврху стварања функционалне, поуздане, ефикасне, одговорне, транспарентне, с европским стандардима усклађене јавне управе, орјентисане према корисницима услуга.

Сврха пројекта: Сврха овог пројекта је успостављање квалитетније, ефикасније и једноставније праксе управног одлучивања у складу са модерним европским стандардима на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини орјентисане према корисницима услуга, примјеном Програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ, који садржи законодавне, организационе, мјере информационих технологија (ИТ), те мјере за јачање људских капацитета.

Кратак опис: Пројекат обухвата анализу тренутног стања управног одлучивња на нивоу БиХ, ФБиХ, РС и БД; компаративну анализу управног одлучивања у БиХ са чланицама ЕУ које имају сличну правну традицију и државно уређење као и БиХ и добру праксу управног одлучивања; предлагање мјера које ће бити уврштене у Програм; израду нацрта Програма; консултације са интересним странама; достављање Приједлога програма Савјету министара БиХ, Влади Републике Српске, Влади Федерације БиХ и Влади БД на усвајање (Овим пројектом ће се реализовати активности из Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе из области управног поступка које су у Акционом плану 1 наведене у поглављу: УП.1.1. Стратегија поједностављења управног поступка за цијелу државу)

Област пројекта: Управни поступак
Уговорни орган: Канцеларија координатора за реформу јавне управе
Организација, извођач, имплементатор: ZAMM media d.o.o. Sarajevo
Корисник пројекта: Главни корисници пројекта су: Министарство правде Босне и Херцеговине (МП БиХ), Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске (МУЛС РС), Министарство правде Федерације Босне и Херцеговине (МП ФБиХ) и Канцеларија градоначелника Брчко дистрикта Босне и Херцеговине-Сектор за правне послове (Сектор за правне послове БД). Крајњи корисници пројекта су: Савјет министара Босне и Херцеговине (СМ БиХ), Влада Републике Српске (Влада РС), Влада Федерације Босне и Херцеговине (Влада ФБиХ) и Влада Брчко дистрикта БиХ (Влада БДБиХ ), те сви органи управе на свим управним нивоима у Босни и Херцеговини, као и институције које имају јавна овлаштења, када поступају у управним стварима рјешавајући о правима, обавезама или правним интересима грађана, правних лица или других странака, као и сви грађани унутар цијеле Босне и Херцеговине.
Географско подручје које пројекат покрива/локација: Босна и Херцеговина (укључујући ентитете и Брчко дистрикт БиХ)
Статус имплементације: Завршен
Трајање пројекта:

21. decembar 2009. – 21. oktobar 2010. (10 мјесеци)

Рок трајања пројекта је продужен до 21. децембра 2010.

Укупан уговорени буџет без ПДВ-а (u KM) : 380.000,00 KM
Уговорени буџет по годинама имплементације без ПДВ-а (u KM): 2009 2010 2011 2012
380.000,00 КМ  
Контакт особа за пројекат: Маја Рудан, стручна савјетница за област Управни поступак, Вразова 9, Сарајево, тел. 033-565-781, факс: 033-565-761, е-mail: maja.rudan@parco.gov.ba